Flytt ditt nettsted til våre Lightspeed webhotell, med cPanel, og
få 3-6 ganger raskere nettsider enn i dag. Pris: fra kr. 119/pr. år.

Beskyttet innhold!

For å lese denne og våre øvrige sider må du tegne et årsabonnement og være logget inn.

Som abonnent/medlem får du tilgang til alt innholdet på sidene våre, og skulle sidene våre ikke leve opp til forventningene dine har vi en "Pengene tilbake garanti" du kan benytte.

Tegn abonnement!

    Denne artikkelen er del 6 av 10 artikler om Dataanalyse

    Denne artikkelen er del 12 av 41 artikler om Situasjonsanalyse

synkron-diakron-analyse


Hva er forskjellen mellom en synkron- og diakron analyse?

Når problemstillingen er definert begynner arbeidet med å velge datainnsamlings- og dataanalyse metode. Det første man må bestemme seg for er om man skal gjennomføre en synkron- eller diakron analyse.

Forskjellen mellom disse to analysemetodene kan best illustreres gjennom en to-dimensjonal akse, hvor Y aksjen tar for seg hvor dypt inn i problemstillingen dataanalysen går, mens X aksen representerer hvilken tidsrom utviklingen ses over (dybde vs. bredde i dataanalysen).

La oss starte med å definere begrepene, før vi kommer inn på hvilke av disse dataanalyse metodene man bør velge.

Synkron analyse

En synkron analyse er en statisk analyse av “nuet”. Det vil si en analyse av hvordan situasjonen ser ut på et gitt tidspunkt. F.eks. per 31.12.XX.

En synkron analyse viser IKKE utviklingen over tid, slik en diakron analyse gjør. Den forteller kun hvordan verden så ut på et gitt tidspunkt. Formålet med en synkronanalyse er å gå i dybden og komme opp med en dataanalyse som kan gi detaljerte kunnskaper og dybdeinnsikt i kompliserte problemstillinger på et gitt tidspunkt.

Diakron analyse

Mens en synkronanalyse går i dybden, ser en diakron analyse på utviklingen over tid, uten å gi en dybdeanalyse av problemstillingen slik en synkron analyse gir. Målet med en diakron analyse er å se hvordan et fenomen utvikler seg over tid for å forstå hvilke trender som gjelder og hvorfor disse trendene utvikler seg slik. 

Start med en diakron analyse

Mens vanlige markedsanalyser normalt vil være en synkronanalyse (nåtidsanalyse), bør situasjonsanalysen med en diakron analyse som gir en historisk fremstilling av utviklingen. Dette fordi problemområdet som situasjonsanalysen skal belyse normalt skyldes en eller annen form for dissonans i markedsystemet – et system som er i en kontinuerlig forandring.

Det er derfor ikke tilstrekkelig å bare se på dagens situasjon. Nåtiden må ses i lys av fortiden, for å kunne forstå dagens situasjon, og for å kunne spå noe sikkert om fremtiden. Noe som har sammenheng med at:

Dagens situasjon vil alltid være en naturlig forlengelse av fortiden, og fremtiden vil normalt være en naturlig forlengelse av nåtiden.

Hvis dette er tilfellet, hvorfor er det da så stor usikkerhet forbundet med fremtiden? Jo, fordi det er vanskelig å kunne si noe sikkert om; hvorfor dette har vært en naturlig utvikling, og hva som vil være en naturlige forlengelsen av dagens situasjon.

Det anbefales derfor at følgende prinsipp følges når situasjonsanalysen skal utføres:

a) Se først grundig tilbake i tiden

Du bør vite noe om bedriftens historie. Hvem grunnla den? Når? Hvorfor? Hvordan har bedriften utviklet seg innenfor nøkkelområdene du ønsker å kartlegge?

b) Se deg nøye omkring

Hvordan ser omgivelsene rundt deg ut? Hvordan er arbeidsforholdene? Hva sier naboene, lokalmiljøet, leverandørene, konkurrentene, offentligheten og kundene? Hvilke konflikter og problemer finnes? Hvor ligger styrken og fordelene? Hvorfor?

c) Ta deg et dypt blikk innenfor

Er det samsvar mellom det bedriften er, sier og det de virkelig gjør ?

d) Ta et langt blikk fremover

Hvordan kommer fremtiden til å se ut? Hva kommer helt sikkert ikke til å skje? Hva kommer garantert til å hende? Hva er den mest sannsynlige utviklingen?

Bruk konkurrentene som referanse punkt

I situasjonsanalysen er det viktig at prestasjonsnivået blir relatert til konkurrentenes nivå, da det er umulig å utvikle planer som gir strategiske og taktiske konkurransefortrinn før vi kjenner prestasjonsgapet mellom egen organisasjon og de viktigste konkurrentene.

Fancy reklamekampanjer og sjokktilbud kan riktignok påvirke etterspørselen og flytte markedsandeler på kort sikt, men kan ikke gi bedriften varige konkurransefortrinn. Skal bedriften slå konkurrentene over tid (gjennom kundelojalitet), må man være bedre enn konkurrentene på en eller flere av de områdene som skaper verdien (de “fem” produkt – dimensjonene”) kunden betaler for (se modulen “Konkurransevirkemidlene”).

Avslutt med en synkron analyse for å punktbelyse de kritiske suksessfaktorene

Når du sitter med en god diakron analyse som viser utviklingen over tid, slik at du kan foreta trendforlengelser for å prognosere fremtiden med noenlunde stor sikkerhet. vil det normalt også være behov for en synkron analyse for å punktbelyse enkelte punkter som fortsatt står uklare etter diakron analysen.

Dette vil normalt være snakk om en tilleggsundersøkelse som skal gå i dybden for å punktbelyse kritiske suksesskriterier som fortsatt står uklare etter diakron analysen eller som trengs å bli kvalitetssikret siden de er kritiske suksessfaktorer for de valgene som skal treffes på bakgrunn av dataanalysen. 

Fant du ikke svaret? Spør redaksjonen!

Fant du ikke svaret?

Fyll ut skjemaet under hvis du har et spørsmål knyttet til denne artikkelen.

Ditt spørsmål:

Ditt navn:

E-post:

Rapporter en feil, mangel eller savn

Rapporter en feil, mangel eller et savn

Benytt skjemaet under hvis du finner en feil eller mangel i en av våre artikler. Uten tilbakemeldinger fra våre lesere er det umulig for oss å forbedre våre artikler.

Jeg ønsker å rapportere inn en:

En feilEn mangelEt savn

Angi en feil, mangel eller savn:

Ditt navn:

E-post:

Du kan også laste ned denne artikkelen og resten av artikkelserien som en e-bok Artikkelserien fortsetter under.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Dataanalyse

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Observasjonsprotokoll og transkriberingAnalyseteknikker for dataanalysen >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Dataanalyse
 • Arbeidsmodell for dataanalysen
 • Den analytiske vitenskaplige metode
 • Kategorisering, koding og indekseringsspråk
 • Observasjonsprotokoll og transkribering
 • Synkron og diakron analyse
 • Analyseteknikker for dataanalysen
 • Hypoteseprøving
 • Fenomenologisk hermeneutisk analyse
 • Den hermeneutiske spiral
 • Du leser nå artikkelserien: Situasjonsanalyse

    Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Valg av problemstilling til situasjonsanalysenSituasjonsanalysens databehov >>
      Andre artikler i serien er: 
 • Situasjonsanalyse
 • Hvordan gjennomføre en situasjonsanalyse?
 • Pilotundersøkelse
 • Hovedundersøkelse
 • Samfunnsvitenskapelig metode
 • Anbefalt arbeidsmodell for situasjonsanalysen
 • Forskningsbudsjett
 • Forskningskompetanse
 • Tidsplan
 • Identifiser beslutningssituasjonen og beslutningalternativene
 • Valg av problemstilling til situasjonsanalysen
 • Synkron og diakron analyse
 • Situasjonsanalysens databehov
 • Hvilke enheter og variabler må inngå i en situasjonsanalyse?
 • Interessentkart
 • Hvilken informasjon må samles inn i en situasjonsanalyse?
 • Valg av forskningsdesign og analyseplan
 • Valg av metode for datainnhenting til situasjonsanalysen
 • Skrivebordundersøkelse og sekundærdata
 • Situasjonsanalysens dataanalyse
 • Corporate Goverment analyse
 • Ressurser som konkurransefortrinn
 • KIKK modellen
 • Konkurrentanalyse («5 forces»)
 • Forretningsstrategi: Strategisk retning basert på kjerneanalyse
 • Verdiskapningsprosessen
 • Verditilbud analyse
 • Kundeverdianalyse
 • Tiltakmatrise (“dyktighet/viktighet” matrisen)
 • GAP modellen (GAP analyse)
 • Profilkart
 • Markedskart (målgruppekart)
 • Segmentanalyse
 • Cluster-analyse
 • PESTEL – analyse (analyse av makroomgivelsene)
 • Diamantanalyse
 • Prognosering
 • SOFT-analyse (også kalt SWOP- og SWOT-analyse)
 • Feilkilder og usikkerhet ved situasjonsanalyser
 • Situasjonsanalyse og rapportskriving
 • Oppfølging av situasjonsanalysen