Domene og webhotell fra OnNet.no

Hva er etiske retningslinjer?

For at andre skal kunne stole på forskningsresultatene våre og for å unngå at andre blir skadelidende som en konsekvens av vår forskning må all forskning følge et sett etiske retningslinjer. Det vil si et sett:

prinsipper, regler og retningslinjer for å vurdere om en handling er riktig eller gal.

Hovedregelen er:

Alt en forsker gjør og som kan få konsekvenser for andre mennesker, må bedømmes ut i fra etiske standarder.

Når vi snakker om etikk mener vi moralens teoretiske grunnlag, mens moral viser til måten vi faktisk velger å leve våre liv på i forhold til det vi vet er rett og galt. Når vi ikke vet hva som er ett å gjøre står vi ovenfor et etisk problem. Et moralsk problem har vi når det er viljen som svikter. «Vi handler umoralsk når vi handler mot bedre vitende». Umoralske handlinger er med andre ord handlinger som er i strid med anerkjente normer og verdier i samfunnet. All forskning bygger på følgende hovedregel:

Ingen handlinger en forsker gjør må være umoralske!

For at vitenskapelig forskning skal være holdbar må bransjens etiske retningslinjer anvendes både før, under og etter forsknings forløpet. Av den grunn er det viktig at vi ikke bare kjenner til bransjens etisk retningslinjer, men vi må også følge disse etiske retningslinjene. Før vi starter forskningsprosjektet vi først sette oss inn i hvilke etiske retningslinjene som gjelder for det fagområdet vi ønsker å studere. Ulike fagområder følger her ulike regler og prinsipper som det er viktig å sette seg inn i.

På et overordnet, vitenskapsteoretisk nivå, er alle fag underlagt de samme forskningsetiske forpliktelser, som krav til interessante og relevante forskningsspørsmål, etterrettelig dokumentasjon, upartisk drøfting av motstridende synspunkter og innsikt i egen feilbarlighet. Felles er også krav til faglig uavhengighet og fagfellekontroll. (NESH 2006: 8).

Hvorfor vektlegge etiske retningslinjer?

At vi følger et sett tiske retningslinjer er viktig av mange grunner. For det første er klare etiske retningslinjer viktig fordi all forskning er avhengig av samarbeid og koordinering mellom ulike mennesker innen forskjellige fagområder. Skal dette samarbeidet fungere må vi ha klare etiske retningslinjer for hvilke verdier som er viktig. For eksempel ønsker vi alle at et slikt samarbeid skal være tuftet på verdier som tillit, redelighet, ansvarlighet og gjensidig respekt for å ha nevnt noen viktige verdier.

For det ande trenger vi klare etiske retningslinjer for at de som gir økonomisk støtte til og bruker resultatene til forskningen skal kunne stole på kvaliteten til forskningsresultatene. Og sist men ikke minst trenger vi klare etiske retningslinjer for å beskytte dem som blir studert i forskningen, slik at de ikke blir skadelidende på noen som helst måte.

Generelle etiske prinsipper og retningslinjer

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.