Hjem Samfunnsansvar (Klima & miljø)

Samfunnsansvar (Klima & miljø)

Jordbanen sin påvirkning på klima

Jordens bane rundt solen er elipseformet og kan beskrives ved tre størrelser, hvor det er avstanden til til solen som har størst betydning for...

Konsekvensene av global oppvarming

Gjør vi ikke noe med den globale oppvarmingen vil vi se store klimaendringer som får store konsekvenser for livet på jorden.

Tiltak mot global oppvarming

Konsekvensene av den globale oppvarmingen vil bli enorme hvis vi ikke lykkes å stabilisere / redusere drivhuseffekten.

Jordens befolkning skaper miljøproblemer

I 1750 var jordens befolkning 790 millioner mennesker. I 2020 var jordens befolkning økt til hele 7,8 milliarder mennesker.

Miljøproblemer

Siden forurensningutslipp ikke tas hensyn til via markedsøkonomien, må myndighetene sette inn ulike tiltak for å korrigere for denne typen markedssvikt, slik at man får redusert omfanget av miljøskadelig produksjon.

Miljøproblemene skaper økt fattigdom og økte forskjeller

Selv om det er bred internasjonal enighet om at miljø og fattigdom må ses i en sammenheng, er det allikevel ikke gjort så mye internasjonalt for å stoppe denne onde spiralen mellom fattigdom og miljø.

Bruksforlengelse som forretningsmodell

Hva er bruksforlengelse? Bruksforlengelse er en forretningsmodell som tjener penger til virksomheten gjennom å:forlenge tiden produktet brukes (f.eks. gjennom vedlikehold, reparasjon og oppgradering av et...

Sirkulære forretningsmodeller

En sirkulær forretningsmodell viser hvordan bedriften har tenk å tjene penger på sin forretningside gjennom å følge prinsippene for en sirkulær økonomi

EUs grønne vekststrategi (“Green Deal”)

EUs grønne vekststrategi, eller European Green Deal på engelsk, er Europakommisjonens strategi for å gjøre EU klimanøytralt innen 2050.

Samarbeidsforbruk (Collaborative Consumption)

Samarbeidsforbruk er deling, byttehandel, utlån, handel, utleie, gaver og bytte, omdefinert gjennom teknologi og jevnaldrende fellesskap

Gjenbruk

Gjenbruk vil si at vi bruker et produkt som er blitt overflødig, umoderne eller unødvendig på nytt i stedet for å kaste det som avfall.

Avfall – et miljøproblem eller en mulighet?

Avfall, også kalt søppel, er kasserte gjenstander, restprodukter eller materialer som eieren ikke har en intensjon om å gjenbruke.

Sirkulær økonomi – en modell

En modell som viser det tekniske kretsløpet til et produkt i en sirkulær økonomi. Modellen utelater det biologiske kretsløpet.

3E modellen (Economi, Ecology & Ethics – en modell for bærekraftig...

3D-modellen viser hvordan en virksomhet kan skape en bærekraftig utvikling gjennom å kombinere god økonomi, med god økologi og samfunnsansvar

Miljøvennlig produkt og bærekraftig produkt

Et bærekraftig produkt er et lønnsomt miljøvennlig produkt som samtidig reduserer sosiale urettferdighet i omgivelsene.

Lineær økonomi og verdiskapning – en modell

Lineær økonomi viser vi til en lineær verdiskapningsprosess, hvor alle produktene vi produseres kommer fra jomfruelige naturressurser.

Sirkulær økonomi

Det overordnede målet er å bruke minst mulig råstoffer i verdiskapningen og holde råstoffene vi putter inn i økonomien her så lenge som mulig

Bedriftens samfunnsansvar (CSR)

Samfunnsansvar er det sosiale ansvaret bedriften har til samfunnets økonomisk, økologiske, juridisk, etisk og filantropiske forventninger.

ØKO-modellen – en sirkulær forretningsmodell

En modell som viser hvordan en virksomhet kan tjene penger på å få til en god integrasjon mellom sitt økonomiske- og økologiske system.

Er et samfunn basert på en sirkulær økonomi realistisk?

EU og Norge har satt mål om å gjøre EU og Norge til en 100% sirkulær økonomi. Første steg skal være nådd innen 2030

Virkemidler for å skape en sirkulær økonomi

En gjennomgang av hvilke virkemidler myndighetene kan iverksette for å stimulere til en overgang til en mer sirkulær økonomi.

Barrierer mot en sirkulær økonomi

Deloitte har på vegne av Klima- og miljødepartementetundersøkt hvilke barrierer som hindrer utviklingen av en sirkulær økonomi.

Deponering av avfall (søppelfylling)

Et deponi av avfall, også kalt avfallsdeponering og søppelfylling, er et åpent sted for lagring og nedbryting av avfall.

Sirkulær økonomi : – Hvilke næringer har det størst potensialet?

En gjennomgang av hvilke næringer som har det største potensialet ved at vi går over fra en lineær til en sirkulær økonomi.

Materialgjenvinning (resirkulering)

Materialgjenvinning er tredje nivå i avfallshierarkiet som viser hvordan vi bør behandle avfall for å minimalisere verdens ressursbruk.

Forretningsetikk og samfunnsasvar

For at en organisasjon skal være harmoni med omgivelsene og vokse på en bærekraftig måte må de ta samfunnsansvar og ha høy forretningsetikk

Modulært design

Modulært design er et designprinsipp som deler opp et system i mindre deler kalt moduler. En PC består f.eks. av følgende moduler:

3E-modellen sin arbeidsmodell

For å utvikle en bærekraftig forretningsmodell og få denne implementert i en eksisterende organisasjon bør følgende prosess følges.

ØKO-modellen som et strategisk beslutningsverktøy

ØKO-modellen er ikke bare et verktøy for å velge en ØKO-vennlig forretningsmodell. Modellen er også et strategisk beslutningsverktøy.

Sammenhengen mellom økonomi og økologi

Begrepene økologi og økonomi er to beslektede begreper som stammer fra det greske ordet oikos som betyr "hjem, hjemplass, jorden vår".

Økonomi

Økonomi er læren om å utnytte de tilgjengelige ressurser på best mulig måte for å tilfredsstille menneskelige behov.

Den tredoble bunnlinjen – økonomi, økologi og sosialt

Den tredelte bunnlinje viser at det er en sammenheng mellom økonomi og velstand, miljøhensyn og sosial rettferdighet.

Økologi

Læren om samspillet i naturen og hvordan ulike arter forholder seg til hverandre og miljøet de lever i.

Grønn og grå vekst

Grønn vekst er økonomisk vekst som IKKE medfører økte klima- og miljøbelastninger. Begrepet kan også defineres som økonomisk vekst som ...

Grønn markedsføring

Hva er grønn markedsføring? Grønn markedsføring refererer til prosessen med å selge produkter og/eller tjenester basert på deres miljøfordeler. Slik produkter og tjenester kan være miljøvennlig...

Global oppvarming (drivhuseffekt)

Økningen av den gjennomsnittlige temperaturen i jordens lavere atmosfære og havene de siste hundre årene gjennom drivhusgasser.

Fattigdom og fattigdomsbekjempelse

Miljøproblemer, og da spesielt klimaendringer, forsterker de eksisterende forskjellene mellom fattig og rik, og øker fattigdommen generelt

Bedriftens samfunnsansvar i fattigdomsbekjempelse

For å bekjempe fattigdommen i verden må alle bedrifter ta et samfunnsansvar. Ikke bare for å bekjempe den eksisterende fattigdommen, men også for å unngå at fattigdom oppstår. 

Samfunnsansvar som forretningsstrategi

For større globale selskaper er samfunnsansvar en absolutt nødvendighet, mens det er et sentralt strategisk element for middels store og større vestlige selskaper.

Samfunnsansvar i et historisk perspektiv

Begrepet samfunnsansvar kom på dagsorden for første gang i 1953 når Howard Bowen lanserte boken ”Social Responsibilities of the Businessman”

Plast i natur og hav : Omfang, konsekvenser og tiltak

Plast som ikke er på avveie, men samles inn og gjenvinnes er ikke noe miljøproblem. Problemet er plasten som i naturen.

Slik blir en tjenestebedrift en miljøvennlig bedrift

Regnskapskontoret Johansen & Olsen er et lokalt regnskapskontor med 15 ansatte, hvorav 10 av dem er regnskapsførere. De siste par årene har de imidlertid følt en voldsom konkurranse

Økologisk merking

Merkeordninger som skal fortelle forbrukerne om dette er et miljøvennlig produkt eller ikke gjennom godkjennelse merket som settes på produktet

Bærekraftig utvikling

Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å dekke sine.