agenturer.no

Beskyttet innhold!

For å lese denne og våre øvrige sider må du tegne et årsabonnement og være logget inn.

Som abonnent/medlem får du tilgang til alt innholdet på sidene våre, og skulle sidene våre ikke leve opp til forventningene dine har vi en "Pengene tilbake garanti" du kan benytte.

Tegn abonnement!

    Denne artikkelen er del 16 av 17 artikler om Ansettelse

Hvilke regler gjelder når en medarbeider blir stasjonert utenlandsk for å gjøre en jobb? Og hva skjer med trygdeytelsen deres i Norge? Som arbeidsgiver er det viktig å sette seg inn i disse reglene og informere den ansatte om dem.

Hovedregelen er at hvis arbeidstakeren skal arbeide i utlandet i mer enn en måned, så skal en skriftlig arbeidsavtale inngås før avreise. I tillegg til informasjon som nevnt i § 14-6 skal avtalen minst regulere varigheten av arbeidet som skal utføres i utlandet, lønnen/andre ytelser, hvilken valuta lønnen skal betales i og evt. vilkår for hjemreise (arbeidsrettsadvokater.no).

Aml. § 14-7 er en minimumsbestemmelse, og den kommer som et tillegg til de krav som ellers gjelder for en arbeidsavtale, herunder krav om skriftlighet, jf. aml. § 14-6. Som alle andre arbeidsavtaler. Bestemmelsen gjelder for ethvert land, ikke bare land innen EU/EØS. Den kommer til anvendelse dersom arbeidsforholdet finner sted i flere land samtidig (arbeidsrettsadvokater.no).

Annonse

Utenlandsstasjoneringen må vare utover én måned

Varigheten av arbeidsforholdet må regnes samlet for alle dager i utlandet som har tilknytning til arbeidsforholdet utenfor Norge. Bestemmelsen kommer kun til anvendelse på varighet over en måned, dvs. at kortere opphold i utlandet ikke regnes som utestasjonering, og karakteriseres i stedet som forretningsreiser eller tjenestereiser (arbeidsrettsadvokater.no).

Dersom et arbeidsforhold som var ment å vare mindre enn en måned må forlenges, kommer § 14-7 til anvendelse. Det må da gjøres et tillegg til den ordinære arbeidsavtalen, slik at lovens vilkår blir oppfylt (arbeidsrettsadvokater.no).

Separat avtale bør inngås

I de fleste tilfeller vil det imidlertid både være nødvendig og hensiktsmessig at det opprettes en egen arbeidsavtale som omhandler arbeidsoppholdet i utlandet. En ordinær arbeidsavtale vil i praksis verken inneholde de forhold som skal medtas etter denne bestemmelsen, eller gi en hensiktsmessig regulering av utenlandsoppholdet (arbeidsrettsadvokater.no).

Arbeidsavtalen skal inngås før utenlandsoppholdet påbegynnes, dvs. før avreise. Arbeidstakerens eventuelle reiser på forhånd for å forberede arbeidsoppholdet må anses som en alminnelig forretningsreise/tjenestereise og krever ikke at avtalen er inngått (arbeidsrettsadvokater.no).

Annonse

Avtale om utenlandsstasjonering – behov utover lovens minimum

I tillegg til de minimumskravene som er nevnt i § 14-6 og §14-7, er det viktig også å regulere forhold vedrørende skatt, trygd, pensjon, forsikring, forhold knyttet til eventuell familie som skal være med, lovvalgsregler, verneting mv (arbeidsrettsadvokater.no).

Lengden på oppholdet

Det er naturlig nok viktig for partene å fastsette lengden av utenlandsoppholdet, slik at de vet hva de har å forholde seg til. Lengden av utenlandsoppholdet kan også være avgjørende i forhold til skatte- og trygdemessig behandling, samt pensjonsordning og forsikringsdekning (arbeidsrettsadvokater.no).

I mange tilfeller vil det være tatt inn i avtalen at utenlandsoppholdet varer i et gitt antall år, men med mulighet til forlengelse. Det bør her avklares om forlengelsen kan foretas ensidig, gjensidig eller i fellesskap. Tilsvarende bør det reguleres om vilkårene for øvrig helt eller delvis skal gjelde videre, eller om avtalen skal reforhandles (arbeidsrettsadvokater.no).

Lønn

En vanlig ordning er at lønnen betales delvis i utenlandsk valuta og delvis i norske kroner. Fordelingen vil ofte basere seg på en antatt fordeling mellom forbruk i utlandet, og forbruk og sparing hjemme. Det bør avtales hvem som har risikoen for valutasvingninger og mulig devaluering, eventuelt fordelingen av risikoen. Videre kan det være aktuelt med særskilt inflasjonsjustering i enkelte land, eventuelt ved betaling i flere valutaer (arbeidsrettsadvokater.no).

Hjemreise og flyttekostnader

Vilkårene for arbeidstakerens hjemreise må forstås å gjelde for den siste hjemreisen. Hjemreiser i løpet av oppholdet vil falle inn under bokstav c. Vilkårene for hjemreisen bør dekke hvilke av partene som skal dekke kostnadene dersom utenlandsoppholdet avsluttes før avtalt. For eksempel om arbeidstaker helt eller delvis skal dekke hjemreisen selv dersom arbeidstaker sier opp under utenlandsoppholdet, og derfor avslutter oppholdet før avtalt tidspunkt (arbeidsrettsadvokater.no).

Flyttekostnader og eventuelt familiens reisekostnader bør også reguleres i en slik sammenheng (arbeidsrettsadvokater.no).

Rettigheter i folketrygden

Hvis du skal arbeide i et EØS-land, får du rettigheter i trygdeordningen i landet du arbeider. Du er ikke automatisk medlem av folketrygden selv om du er norsk statsborger, betaler skatt og trygdeavgift til Norge eller er folkeregistrert i Norge (NAV).

Pliktig medlemskap

Du er pliktig medlem i folketrygden dersom du er i et arbeidsforhold i Norge og skal arbeide for samme arbeidsgiver i utlandet. Dette gjelder hvis arbeidsforholdet i utlandet skal vare i kortere tid enn 12 måneder, og arbeidsgiveren fortsatt plikter å betale arbeidsgiveravgift til Norge av lønnen din (NAV).

Selv om du ikke bor i Norge, er du pliktig medlem i folketrygden blant annet hvis du (NAV):

 • arbeider i Norge eller på norsk kontinentalsokkel
 • er norsk statsborger/EØS-statsborger, og ansatt på norsk skip. Du er ikke pliktig medlem hvis du er cateringansatt på turistskip registrert i Norsk Internasjonalt Skipsregister NIS.
 • er norsk statsborger/EØS-statsborger og ansatt i den norske statstjeneste i utlandet
 • er norsk statsborger/EØS-statsborger og mottar støtte fra Lånekassen for å studere i utlandet. Det er unntak fra dette hvis du studerer innenfor Norden eller EU/EØS, da skal du være medlem i trygdeordningen i det landet der du regnes som bosatt. Du regnes som bosatt i det landet du har sterkest tilknytning til. Det er ikke avgjørende hvor du er folkeregistrert. 

Når du arbeider på skip vil skipets registreringsland, statsborgerskapet ditt, hvem som utbetaler lønn og hvor du bor, være avgjørende for om du har rettigheter i folketrygden.

Hvis du skal arbeide som au pair eller praktikant i utlandet, mister du medlemskapet ditt i folketrygden samme dag som du begynner i jobben.

Hvis du skal utføre frivillig arbeid i utlandet, mister du medlemskapet ditt i folketrygden samme dag som du begynner i jobben.

Frivillig medlemskap

Arbeider du i utlandet i lengre eller kortere tid, kan du søke om frivillig medlemskap i folketrygden.

Rett til ytelser fra NAV når du oppholder deg i utlandet

Dersom du skal oppholde deg i utlandet og mottar ytelser fra NAV, må du undersøke om du kan ta med deg ytelsen.

Kilder:

 • https://www.arbeidsrettsadvokater.no/ansettelse/stasjonering-i-utlandet/
 • https://www.nav.no/no/Person/Flere+tema/Arbeid+og+opphold+i+Norge/Relatert+informasjon/medlemskap-i-folketrygden
 • https://www.nav.no/no/Person/Flere+tema/Arbeid+og+opphold+i+utlandet/Jobbe+i+utlandet+og+folketrygden
Fant du ikke svaret? Spør redaksjonen!
Annonse

Fant du ikke svaret?

Fyll ut skjemaet under hvis du har et spørsmål knyttet til denne artikkelen.

Ditt spørsmål:

Ditt navn:

E-post:

Rapporter en feil, mangel eller savn

Rapporter en feil, mangel eller et savn

Benytt skjemaet under hvis du finner en feil eller mangel i en av våre artikler. Uten tilbakemeldinger fra våre lesere er det umulig for oss å forbedre våre artikler.

Jeg ønsker å rapportere inn en:

En feilEn mangelEt savn

Angi en feil, mangel eller savn:

Ditt navn:

E-post:

Du kan også laste ned denne artikkelen og resten av artikkelserien som en e-bok Artikkelserien fortsetter under.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Ansettelse

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Aa-registeretOppsigelsestid >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Ansettelse
 • Arbeidsavtale
 • Eksempel på Arbeidsavtale
 • Stillingsinstruks (stillingsbeskrivelse / funksjonsbeskrivelse)
 • Eksempel på stillingsinstruks / funksjonsbeskrivelse
 • Arbeidsreglement
 • Personalhåndbok
 • Prøvetid
 • Fast og midlertidig ansettelse
 • Arbeidstid og overtid
 • Lønn og lønnsystemer
 • Taushetsplikt
 • Konkurranseklausul
 • Ferie og feriepenger
 • Aa-registeret
 • Arbeid i utlandet (utenlandsstasjonering)
 • Oppsigelsestid