Domene og webhotell fra OnNet.no

Hør artikkelen

Hva er et felteksperiment?

Et felteksperiment er det motsatte av et labratorieeksperiment.

Her går vi aktivt ut i feltet (markedet eller det som skal studeres) for å samle inn dataene vi trenger til vårt eksperiment.

Eksperimentet kan gå ut på å sette ned prisen i et geografisk begrenset område, introdusere nye varianter i mindre områder, bruke en begrenset gruppe forretninger, teste to forskjellige annonser i samme avis (split-run test) osv.

Felteksperimentene kan være sanne eksperimenter eller kvasieksperimenter.

Felteksperimenter anvendes når en ønsker å studere de valgte variablene i deres naturlige kontekst, altså utenfor laboratoriet. Dette kan føre til at det blir vanskeligere for forskerne å isolere effekten av stimuli fra andre påvirkninger, hvilket tilsier at den interne validiteten kan være lav. Det positive med felteksperimentet er at resultatene lett kan overføres til lignede situasjoner, den eksterne validiteten er med andre ord som regel høy.

Naturlige eksperimenter faller normalt inn under kvasieksperimenter (Bryman, 2012). Denne eksperimenttypen innebærer manipulering av en sosial kontekst, men på en naturlig måte. Kort fortalt blir virkelige hendelser behandlet som et eksperiment, der forskerkontroll er som regel fraværende (Sørensen et al., 2010). I slike eksperimenter er det vanskelig å innfri kravet om tilfeldig inndeling og opprettelse av en kontrollgruppe. Dette fører til at det rettes tvil om eksperimenttypens interne validitet, ettersom gruppene som studeres ikke er like.

Fordelen er derimot at den økologiske validiteten er veldig sterk, dette som følge av at eksperimentformen ikke er basert på kunstige inngrep i sosiale konstruksjoner. Bryman (2012) viser til et naturlig eksperiment som er foretatt i forbindelse med å se på virkningene av vold på tv og barn. I St. Helena ved Sør-Atlanteren har forskere studert hvordan skolebarn responderer til vold vist på tv etter at fjernsynet kom til øyen på midten av 1990-tallet. Så langt viser forskningen ikke til øking i anti-sosial atferd.

Felteksperiment brukes relativt sjelden på grunn av tids- og kostnadsfaktoren, samt problemer ved å beherske alle “forstyrrelser” i omgivelsene.

Testmarkedsføring

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.