Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

Det er vanlig å se på kommunikajonsprosessen om en linær og logisk prosess som kan fremstilles ved bruk av den lineære kommunikasjonsmodellen. En modell som er vist under og som forklarer hva som skal til for å overføre et budskap fra en sender (virksomheten) til en mottaker (kunden).

kommunikasjonsmodell
Figur – Den lineære kommunikasjonsmodellen

Modellen kan forklares slik:

 • Sender: For å få istand en kommunikasjonsprosesess må vi ha en sender – den som har noe å si (virksomheten) og en mottaker – den som mottar budskapet (kunden).
 • Budskap: Det sender ønsker å si til mottakeren.
 • Info-kilder: Hvilken tillit mottakeren vil tillegge budskapet er ikke bare avhengig av hvem senderen er, men også hvilke informasjonskilder senderen bygger sitt budskap på.
 • Koding: Måten vi velger å skrive og utforme vårt budskap.
 • Signal: Signalene vi velger å bruke for å spre budskapet til mottakerne. Vi skiller her mellom grafiske-, analoge- og digitale signaler.
 • Støy: Alle signaler vil være beheftighet med ulike støykilder som vil redusere kvaliteteten på kommunikasjonen. Støykildene kan f.eks. være skurr på telefonlina, at du sitter på bussen, unger som skriker i bakgrunnen når du ser på tv osv.
 • Medium: Enkeltmediene vi velger å bruke for å spre budskapet til mottakeren(e).
 • Dekoding: Måten mottakeren tolker budskapet til senderen.
 • Reaksjon: Reaksjonen som oppstår hos mottakeren etter å ha blitt eksponert for budskapet.
 • Tidligere erfaringer: Dekodingen, reakjonen og tilbakemeldingen vil være avhengig av hvilke tidligere erfaringer mottakern har med senderen.
 • Basis kunnskaper: Alt mottakeren vet og kan om budskapet og senderen.
 • Perspepsjon: Måten mottakeren velger ut, organiserer, tolker, husker og reagerer på de stimuliene de blir presentert for i en salgskanal eller medium.
 • Tilbakemelding: Tilbakemeldingen senderen får fra mottakeren på budskapet, f.eks. Facebook kommentarer, likes osv.

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss