Domene og webhotell fra OnNet.no

Det finnes mange måter å organisere organisasjonen på. Det store mangfoldet av mulige organisasjonstrukturer kan best synliggjøres gjennom Mintzberg`s 5 sektors logo (1979) som viser fem ulike mulige strukturelle konfigurasjoner (organisasjonstrukturer), avhengig av hvordan vi velger å plassere organisasjonens 5 strategiske hoveddeler i forhold til hverandre.

Strategiske hoveddeler i organisasjonsstrukturen

Mintzberg sier at enhver organisasjonsstruktur består av 5 strategiske hoveddeler. Disse er vist i modellen under.

Mintzberg`s 5 sektors logo (1979)
Mintzberg`s 5 sektors logo (1979)

Årsaken til at to virksomheter ikke har den samme organisasjonsstrukturen skyldes at de har valgt å kombinere og organisere disse fem strategiske hoveddelene på forskjellige måter. Mintzberg sine 5 strategiske hoveddeler kan forklares slik:

  • Den operative kjernen: er den delen som gjør det arbeidet som må utføre for å skape de verdiene som er lovet kundene. Her finner vi alle produksjonsrelaterte aktiviter. Den operative kjernen består av produksjonsarbeidere, tjenesteyterne, fagfolkene eller andre som produserer eller framskaffer det organisasjonen tilbyr sine kunder eller klienter
  • Midtlinjen (mellomledelse): er den gruppen som har hovedansvar for å føre tilsyn med og koordinere verdiskapningen. Fungerer også som en informasjonskanal mellom den operative kjernen og ledelsen. Kalles også den administrative komponenten og er plassert direkte over den operative kjernen. Rektorer, formenn og andre førstelinjeledere fyller denne rollen.
  • Strategisk toppunkt (toppledelse): er virksomhetens øverste leder, plassert rett over midtlinjen og er den gruppen som har det øverste administrative ansvaret. Stillinger på dette nivået står hovedsakelig i forbindelse med organisasjonens omgivelser, de definerer mål og peker ut den strategiske retningen. I private bedrifter omfatter toppunktet administrerende direktør, styreformann og styremedlemmer
  • En teknostruktur: består av en gruppe som ikke inngår i selve verdiskapningen, men som påvirker denne gjennom å utforme planer, sette opp rutiner og lignende. Teknostrukturen består vesentlig av analytikere som har i oppgave å standardisere andres arbeid gjennom å undersøke resultatene og prosessene. Kvalitetskontroll-avdelinger i industrien, revisjonsavdelinger i offentlige etater og standardiserings-avdelinger i flyselskap utfører alle slike oppgaver.
  • En støttestruktur: består av en gruppe som ikke inngår i selve produksjonen, men som er nødvendig for at organisasjonen skal fungere. For eksempel kantine, sjåfører, sekretærer, sentralbord, rengjøring og lønnsutbetaling.

5 mulige organisasjonkonfigurasjoner:

Ved å kombinere disse 5 strategiske hoveddelene på ulike måter kan vi i følge Mintzberg`s fem sektors «logo» velge mellom fem mulige organisasjonkonfigurasjoner for organisasjonsstrukturen. Disse fem organisasjonkonfigurasjonene er:

  1. Enkel struktur
  2. Maskinbyråkraten
  3. Fagbyråkraten
  4. Divisjonalisert struktur
  5. Ad – hoc – krati

Hver av de fem konfigurasjonene skaper sine egne særegne fordeler og ulemper.

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.