Domene og webhotell fra OnNet.no

    Denne artikkelen er del 18 av 26 artikler om Sekundærdata

Har man behov for deskriptiv statistikk er første bud å kontakte Statistisk Sentralbyrå. Ingen produserer mer offentlig statistikk enn SSB, og få kan vise til mer pålitelig data enn SSB. Statistikken deres er omfattende og kan i en eksplorerende fase tjene mange formål. F.eks.:

 • Belyse problemstillingen ved å innhente bakgrunnsdata omkring temaet problemstillingen berører.
 • Fungere som referansepunkt i dataanalysen, ved at man får offisielle tall som man kan måle undersøkelsesresultatene med.
 • Beregning av markedsstørrelse, markedspotensialet og befolkningsstruktur.
 • Være et utgangspunkt for vurdering av hvilke opplysninger som trengs for å lage en markedsoversikt eller målgruppedefinisjon.
 • Gi generelle data om markedet, samfunnsforhold, handel og levevilkår.

Grunnmaterialet for statistikkproduksjonen til SSB varierer. Noe statistikk er basert på administrative data. F.eks. brukes Tollvesnets tall som grunnlag for beregningen av utenriks-handelen, oppgaver fra solene brukes i undervisningsstatistikken og sammendrag fra skattelikningene brukes ved utarbeidelse av skattestatistikk. Andre ganger utarbeides statistikken på fullstendige tellinger, der alle enhetene i populasjonen er med. Dette er ofte tilfellet når statistikken dreier seg om større bedrifter i Norge eller lignende forhold. En tredje måte er utvalgsundersøkelser, hvor man baserer statistikken på et representativt utvalg.

SSB har en egen forskningsavdeling som er delt i 4 seksjoner; en for nasjonalregnskap, en for økonomisk forskning, en for sosiodemografisk forskning og en for ressurs- og miljøanalyse. Deler av dette forsknings- og analysearbeidet publiseres i de tidsskriftene som er nevnt under, men det meste kommer i egne serier. Ved å kontakte kontakte SSB og presentere problemstillingen for sentralbordet, blir du satt over til riktig avdeling, hvor du kan få nærmere informasjon om hvilken statistikk SSB har på det aktuelle området.

Det bør også nevnes at SSB har ett av landets største fagbiblioteker. Et bibliotek som er åpen for almenheten. Foruten statistikk har biblioteket et meget godt utvalg av økonomisk litteratur, og også en del litteratur om sosiodemografiske emner, miljø og annen samfunnsvitenskaplig litteratur. Biblioteket har en elektronisk database med gode søkemuligheter. SSB sine publikasjoner er også tilgjengelige på alle landets fylkes biblioteker, og folkebibliotekene har et utvalg av sentrale publikasjoner. De mest kjente publikasjonene til SSB er:

Veiviser i norsk statistikk

   • Veiviser i norsk statistikk er en publikasjon som gir en oversikt over norsk offisiell statistikk systematisert etter emne. For hver statistikk gis det opplysninger om hvem som utarbeider den, statistikkens omfang, frekvens og i hvilke publikasjon statistikken blir offentliggjort.

Statistisk Årbok

   • Statistisk Årbok er et oppslagsverk som inneholder statistiske tall fra forrigje år. Fortrinnsvis innen emnene natur, miljø, befolkning, sosiale forhold, næringsliv, utenrikshandel og generell økonomi.

Statistisk Ukehefte

   • Statistisk Ukehefte viser totaltall fra de fleste statistikkemner presenteres i Statistisk ukehefte så snart resultatene er kontrollert og godkjent. Når tall kommer i dette hefte betyr det at hele statistikken er ferdig bearbeidet. Ved å kontakte SSB kan du få mer detaljerte tall fra det statistikkområdet det gjelder. SSB – data, som oppdaterer daglig, gir også informasjon om ny statistikk, men har ikke tall fra ale emnegrupper.

Statistisk månedshefte

   • Statistisk månedshefte inneholder foruten de nyeste tall også historiske tall. Her finner du tidsserier for en rekke indekser, arbeidsmarked, produksjon, utenrikshandel, lager, samferdsel, offentlige finanser, lønninger, noen tabeller om befolkningen og rettsforhold, foruten enkelte tall fra utlandet.

Månedsstatistikk for utenrikshandel

  • – inneholder detaljerte tall for utenrikshandelen.

Samfunnsspeilet

  • – et tidsskrift med hovedvekt på stoff om levevilkår og andre sosiodemografiske forhold.

Økonomiske analyser

  • – et tidsskrift med hovedvekt på økonomiske analyser, nasjonalregnskapet og annen makroøkonomi.

NOS

  • – kvartalsstatistikk som tar for seg byggearealstatistikk og olje- og gassvirksomhet. NOS inneholder også situasjonsrapporter og kommentarer

Nye distrikstall

  • – måndlig tidsskrift som presenterer statistikk på kommunenivå.
Du leser nå artikkelserien: Sekundærdata

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Kommunal forvaltning og -planleggingKonkurrentinformasjon fra Brønnøysundregistrene >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Skrivebordundersøkelse og sekundærdata
 • Dokumentanalyse / Innholdsanalyse
 • Kvalitativ metasyntese
 • Interne informasjonskilder
 • Eksterne informasjonskilder
 • Bruk av prosessdata i forskning og situasjonsanalyser
 • Hvilken informasjon kan vi nyttiggjøre oss av?
 • Potensielle feilkilder ved prosessdata (byttemodellen)
 • Internett som informasjonskilde
 • Bøker som informasjonskilde
 • Dagspressen i Norge
 • Fjernsyn som informasjonskilde
 • Radio som informasjonskilde
 • Sekundærdata fra forvaltningen
 • Informasjon fra statsforvaltningen
 • Fylkes-kommunal forvaltning og -planlegging
 • Kommunal forvaltning og -planlegging
 • Statistikk fra Statistisk Sentralbyrå (SSB)
 • Konkurrentinformasjon fra Brønnøysundregistrene
 • Bruk av rettskilder i en eksplorerende fase
 • Skrevne rettsregler/lover
 • Sedvanerett
 • Rettspraksis
 • Forvaltningspraksis
 • Juridisk teori
 • Andre informasjonskilder
 • Kjetil Sander
  Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.