Kommunikasjonskanal, mediekanal og medium

Med kommunikasjonskanal menes alle mediekanaler som kan benyttes til å løse virksomhetens kommunikasjonsoppgaver.

Medias påvirkningskraft (1950 – 1960-årene) : – “De maktesløse mediene”

En gjennomgang av hva som legges i begrepet "De maktesløse mediene" og tostegs hypotesen.

Medias påvirkningskraft (Fra 1970-årene) : – “De mektige mediene”

Teoriene om de "mektige" mediene er i hovedsak utviklet av humanister og samfunnsvitere.

Medias påvirkningskraft (1900 – 1940-årene) : – “De allmektige mediene”

En gjennomgang av hva som ligger i begrepet "de allmektige mediene" som dominerte tenkningen rundt medias påvirkningskraft frem til 1950 årene.

Dagsordenfunksjon (portvokter funksjon)

Pressen har en viktig rolle i å bestemme hvem som skal få slippe til med hva i den offentlige sfæren. Denne funksjonen blir ofte kalt dagsordenfunksjonen

Selskapsmotto, slagord, slogan og maskot

Virkemidler som selskapsmotto, slagord, slogan og maskot blir mer og mer brukt som et element i utarbeidelse av selskapsidentiteten.

Prinsippet om kontinuitet

Gestaltprinsipp fra persepsjonspsykologien som sier at når vi betrakter en linje eller annen form som har en bestemt retning, så oppstår det en illusjon om at linjen fortsetter i samme retning eller etter samme mønster som den starter.

Stilmanual

Stilmanualen, også kalt visuell manual, er en nøyaktig oppskrift eller et sett med retningslinjer for virksomhetens visuelle framtoning.

Ingress

En ingress er en kort, innledende tekst til en artikkel, et kapittel eller større avsnitt, særlig brukt i aviser, magasiner og tidsskrifter.

Massemedias påvirkningskraft

En gjennomgang av hvilken påvirkningskraft massemediene har på oss og hvordan dette synet har blitt endret opp gjennom årene.

Kreativ strategi

En angivelse av hvordan en enkelt aktivitet/kampanje skal legges opp med hensyn til innhold og utforming.

Presseetikk – pressens selvjustis

En kort gjennomgang av presseetikk og hvordan pressen selv prøver å opprettholde selvjustis.

Tidsplan

For at prosjektet skal holde seg innenfor den avsatte tidsrammen, er det påkrevd at det utarbeides en tidsplan.

Mediekanalenes presentasjonsegenskaper

Media-kanalens presentasjons egenskaper defineres som; evnen til å presentere reklamebudskapet for mottakeren.

Mediets reaksjonsegenskaper

Mediets evnen til å fremkalle en reaksjon hos mottakerne.

Digitale kanaler og virkemidler

Det siste teknologiske paradigmeskiftet som har påvirket mediemarkedet er overgangen fra bruk av analoge til digitale signaler.

Budskap og løfte

Budskapene i massemedia kan deles inn i to hovedgrupper; «faktastoff» og «fiksjon». Ved å kombinere fakta og fiksjon får vi «faksjon».

Stil og uttrykk i formgivning

Når vi arbeider med form og farge bør vi tenke igjennom hvilken stil eller uttrykk vi ønsker å oppnå. Vi går her igjennom prinsippene.

Enhet/helhet (komposisjon)

Enhet er det ved en komposisjon som gir oss en følelse eller opplevelse av at elementene hører sammen - at vi kan snakke om en komposisjon, en form, ett budskap.

Bevegelse (komposisjon)

Bevegelse er utvikling - det skjer noe. Bevegelse utfordrer oss og skaper liv, spenning og forventninger.

Mønsterkomposisjon

Vi lager mønster fordi vi har behov for å lage skjønnhet og harmoni ved hjelp av orden.

Kommunikasjonsklima

Et godt kommunikasjonsklima er nødvendig for å oppnå en god internkommunikasjon, med en god informasjons- og kunnskapsdeling.

Kommunikasjonvirkemiddel

Kommunikasjonstiltakene en virksomhet setter i verk for å løse sine kommunikasjonsoppgaver

Sosiale nettverk

Et samlingspunkt på Internett, for en gruppe mennesker med felles interesser eller verdier.

Call to action (CTA) skaper konverteringer og avgjør lønnsomheten

Call to action vil si at vi ber leseren foreta seg en eller annen handling, f.eks. be dem klikke like, dele innlegget med sine venner e.l.

Visuell profil

En visuell profil handler om helhetstenkning. Den skal binde sammen all kommunikasjon, eksternt og internt, til en helhetlig profil.

Markedskommunikasjon

En definisjon av begrepet og en gjennomgang av nøkkelkomponentene i definisjonen.

Modeller for å skrive en selgende tekst

Overskriften skal vekke interessen, men det er brødteksten som må overbevise leseren. Brødteksten formål er å fortelle grunnen til at de skal kjøpe produktet eller tjenesten.

Utviklingen i medievanene

Bølgeteorien til Schumpeter sier at medieutviklingen drives av den teknologiske utviklingen i samfunnet, og det er enkelt å se at mediene har gått igjennom tre teknologiske paradigmeskifter de siste 100-årene.

AIDA – og AIDAS – modellen

AIDAS - modelle er verdens eldste kommunikasjonsmodell og viser hvilke kommunikasjonseffekter som må overvinnes i all kommunikasjon for å nå et definert kommunikasjonsmål.

Electronic Word of Mouth (eWOM)

Positive og negative omtaler gjort av andre om en virksomhet eller produkt/tjeneste i et elektronisk medium som gjør det muli for andre å lese denne omtalen

Kjennetegn ved dagens markeds- og konkurransesituasjon

Noen fremtredende kjennetegn ved dagens markeds- og konkurransesituasjon er:

Påvirkning og manipulasjon

Med manipulasjon menes påvirkning ved å så splid, brukes også som betegnelse på behandling av ryggen med grep og rykk

Rytme (komposisjon)

Rytme har å gjøre med forholdet mellom og rekkefølgen av elementene som gjentar seg i rom eller tid, der elementenes størrelse, form, styrke, farge og avstandene mellom dem er med og teller.

Harmoni og dynamikk (komposisjon)

Harmoni og dynamikk er to begreper som danner et par: Det ene står for ro. Det andre står for spenning, kraft og motsetning.

Leselighet og leseprosessen

Leseprosessen består av fiksering, sakkadiske bevegelser, tibakevisninger og regresjoner. Lesingen blir imidlertid påvirket av mange faktorer

Markedskart (målgruppekart)

Markedskartet, også kalt  målgruppekart, er et strategisk planleggingsverktøy for kommunikasjonsplanlegging, og kan benyttes på mange måter i en situasjonsanalyse for å kartlegge en markedsituasjon.

Hvorfor ha en visuell profil?

Virksomhetens visuelle profil skaper førsteinntrykket dine kunder får av virksomheten. For å få kontroll på dette førsteinntrykket trenger du å definere en visuell profil.

Utviklingen av visuell profil

Den visuelle profilen skal gi selskapet en identitet og personlighet, samtidig som den skiller virksomheten fra konkurrentene.

Påvirkning

Påvirkning kan defineres som øve innflytelse på noe eller noen. Jeg ser her nærmere på hva dette egentlig betyr.

Uniform og kleskode

Klær skaper folk og viser hvem du er, hva du står for og om du er en man kan stole på. Men klær kan også skape avstand mellom partene.

Allegori, besjeling, eufemisme og dysfemisme

Noen andre vanlige språklige virkemidler som er mye brukt er allegori, besjeling, eufemisme og dysfemisme

Rim

Rim er et virkemiddel som blir mye brukt i dikt og sanger, men det kan også brukes i mange andre teksttyper.

Kontrast

Substantivet kontrast betyr motsetning eller motstykke. Kontraster eller motsetninger forsterker hverandre og skaper spenning.

Ironi og sarkasme

Ironi og sarkasme er to mye brukte språklige virkemidler innen retorikken. Ironi vil si at vi uttrykker det motsatte av hva vi mener.

Humor

Humor er et mye brukt språklig virkemiddel. Med humor menes: - "Det vi ler av". Dette kan være vitser, morsomme historier eller hendelser

Gjentakelse

Gjentagelse er et sterkt språklig virkemiddel innen retorikken som er mye brukt, både av selgere og politikere.

Allusjon og intertekst

Allusjon og intertekst er to språklige virkemidler som er mye brukt i retorikken.

Ordvalg

Ordvalget forteller hvilke språklige virkemidler avsenderen benytter seg av. Ordvalget kan gi teksten troverdighet, inntrykk av autoritet eller plassere avsenderen sosialt

Argumentasjon og argumentasjonsteori

Råd og tips om hvordan du skal bygge opp argumentasjonen i et skriftlig budskap.

Slang og sjargong

Slang og sjargong betyr omtrent det samme: gruppe- eller klikkspråk. Det vil si at begrepene er relativt synonyme

Sammenligning

Det finnes flere typer språklige bilder, og alle har en sammenligning.

Personifikasjon

Personifikasjon brukes for å gjøre abstrakte ting mer menneskelig, for på den måten gi oss en bedre forståelse av begrepets opprinnelige betydning.

Konfigurasjon og infrastruktur – intra-bedriftsnettverk

Når vi skal konfigurere intra-bedriftsnettverket og sette opp nettverkets nødvendige infrastruktur er det mange ting å huske på.

Sosial støtte

Hvor effektivt et sosialt nettverk er avgjøres i stør grad av nettverkets evne til å gi nettverksmedlemmene sosial støtte når de trenger det. Av...

Klisjé

Klisjeer er forslitte språklige bilder, for eksempel metaforer eller sammenligninger som man hører om og om igjen.

Entreprenørens nettverkbygging

Vi kan gå så langt som å si at uten et godt sosiale nettverk vil ingen entreprenører lykkes med sin forretningside.

Praktiske råd for nettverkbygging

Gode råd for hvordan du bør gå frem for å lykkes å bygge opp et stort sosialt nettverk som har tillit til deg og som du kan bruke senere til å nå dine personlige mål.

Bedriftsnettverk (organisasjonsnettverk)

Det finnes mange ulike typer nettverk. Et grovskille er å skille mellom bedrifts- og sosiale nettverk.

Nettverksbygging

Nettverk er de usynlige stier mellom mennesker og organisasjoner som gjør at vi kan samhandle for å oppnå en større hensikt enn vi makter alene.

Språk

Språk er det viktigste kjennetegnet som skiller mennesket fra andre vesener. Språket er helt sentralt i menneskelig tenkning og samhandling

Nettverksbyggende markedsføring

Arbeidet vi gjør for å få en ny node i virksomhetens kunde nettverk

Den fjerde statsmakt

Hva mener vi når vi omtaler media som "Den fjerde statsmakt"?

Nettverksverdi

Fellesbetegnelse for ulike typer sosiale og organiserte nettverk for å formidle og utveksle informasjon

Skilting og uniformering av lokale

En av de viktigste elementene i den visuelle profilen er retningslinjene for skiltingen og uniformeringen av lokalene.

Implementeringstrategi og implementeringsprogram

Selv om forandringer er like naturlig som livet selv, vil organisasjonmedlemmene ofte kjempe i mot forandringene med nebb og klør.

Grafiske mediekanaler

En gjennomgang av den historiske utviklingen til de grafiske mediene i Norge.

Firmalogo og logo design

Logoen er selskapet sitt kjennemerke og symbolet på selskapets identitet. Her ser vi på hvordan du skal gå frem for å velge rett logo.

Bryt ikke radikalt med målgruppens forventningsbilde

Hold deg til bransjens sjanger. Hvorfor ? Jo, fordi de har blitt dannet over tid i målgruppens bevissthet, vil derfor avgjøre hvilke forventninger de vil ha til budskapet.

Informasjonsstruktur

En beskrivelse av hvilke aktører og informasjonselementer som inngår i virksomhetens samhandlingsaktiviteter for å sikre rett informasjon, til rett tid, kvalitet og person i forbindelse med beslutningssituasjoner

Metafor

Hvilken funksjon har metaforer, humor og lek i en organisasjon og for en leder?

Kommunikasjonsplan

Hva er en kommunikasjonsplan og hvordan gå frem for å utforme en? Her får du oppskriften.

WOM : Den sosiale spredningprosessen (“jungeltelegrafen” / “vareprat”)

Hvordan vareprat sprer informasjon om et nytt produkt eller tjeneste til målgruppen og markedet for øvrig.

Symboler i markedsføring og ledelse

Et symbol er noe som representerer noe mer enn seg selv og som viser dette på en konkret måte i form av et ytre tegn

Why – How – What kommunikasjon

«Why-kommunikasjon» dreier seg om å kommunisere en visjon, misjon og sine verdier. Dette vil tiltrekke de som tror på det samme som deg, bidra til å bygge merkevaren fra innsiden og ut

Omdømme (Corporate branding)

Det er viktig med et godt omdømme. Et godt omdømme er verdifullt, sjeldent og kan ikke imiteres, derfor kan et godt omdømme sees på som et konkurransefortrinn.

Behandling av innvendinger

Hva er en innvending og hvordan skal vi gå frem for å behandle en innvendig?

Kommunikasjonsformer

Kommunikasjonsformer er de måtene det er mulig å spre et budskap på fra en sender til en mottaker. Vi går her igjennom de ulike formene.

Effektiv kommunikasjon

Effektiv kommunikasjon er å formidle et budskap slik at det blir mottatt og tolket (dekodet) av mottakeren slik senderen ønsket.

Kommunikativ kompetanse

Kommunikativ kompetanse er evnen til å kommunisere effektivt og velge riktig kommunikativ atferd i en gitt situasjon.

Cialdini sine 6 grunnprinsipper for påvirkning

Cialdini sine 6 ulike teknikker for påvirkning. Prinsipper som baserer seg på 60 års forskning innen fagfeltet påvirkning.

Sender og mottaker i kommunikasjonsmodellen

For at kommunikasjon skal kunne oppstå trenger vi en sender, et budskap og en mottaker. Vi ser her på sender og mottakeren sin betydning.

Technology Acceptance Modell (TAM)

I modellen antas holdninger å predikere intensjon om bruk, som i sin tur predikerer faktisk bruk.

Persuasion Knowledge Model

Beskriver hvordan mennesker utvikler en generell kunnskap om overtalelse, og hvordan forbrukere bruker denne kunnskapen for å tolke, evaluere og svare på et overtalelsesforsøk.

ELM-modellen (Elaboration Likelihood Model)

Elaboration Likelihood Model, forkortet til ELM-modellen, ble utviklet av Richard E. Petty og John Cacioppo i 1986

Tolke hånd og armbevegelser

I denne artikkelen ser jeg på de vanligste kroppsspråk tegnene vi gjør med hendene våre og hva disse tegnene betyr.

Lese og tolke ansiktsuttrykk

Ved å studere folks ansiktsuttrykk kan du fortelle mye om hva de tenker og føler. Vi går her igjennom hvordan du tolker ansiktsuttrykk.

Kroppsspråk og kulturelle forskjeller

Kroppsspråk brukes forskjellig i ulike kulturer og i ulike sosiale grupper. Derfor kan det være vanskelig å tolke det.

Kvinner og menns kroppsspråk

Forskning viser at menn ikke er spesielt gode til å verken sende eller tolke signaler. Kvinner er derimot langt mer uttrykksfulle

Kroppsspråk (ikke-verbal kommunikasjon)

Kroppsspråk er måter vi kommunisere et budskap på ved hjelp av kroppsuttrykk uten bruk av tale- eller skriftspråk.

Tolke kroppsbevegelser

Her ser jeg på hva du kan tolke ut av kroppsspråket ved å studere folks kroppsbevegelser.

Kommunikasjonsstiler (formidlingsstiler)

En formidlingsstil er en angivelse av hvordan vi velger å formidle budskapet til en mottaker på. Vi snakker her om valg av virkemidler.

Kommunikasjonsstiler (mentale stiler)

Når vi kommuniserer med andre benytter vi oss av en kommunikasjonsstil. Et mønster for hvordan vi kommuniserer med andre for å nå vårt mål.

Kommunikasjonsbarrierer

En kommunikasjonsbarriere er alle forhold som gjør det vanskelig for oss å formidle budskapet vårt til mottakeren.

Becker sin mosaikkmodell for kommunikasjon

Modellen beskriver kommunikasjonen som en dynamisk prosess, og har som mål å redusere begrensningene til de lineære modellene.

Dance spiralformede modell for kommunikasjon (Dance Helical Model of Communication)

Modellen er ment som en forbedring av de lineære og sirkulære modellene ved å påpeke at kommunikasjon endrer folk.

Barnlunds transaksjonsmodell for kommunikasjon

I 1970 formulerte Barnlund sin transaksjonsmodell for kommunikasjon som et forsøk på å overvinne begrensingene til de tidligere modellene.

Lyver du?

Det finnes dessverre ingen enkel formel for å avsløre løgn, da alle opptrer ulikt når de lyver. Dette er imidlertid tegnene du skal se etter

Mediekanalenes distribusjons egenskaper

Mediets evne til å formidle (spre/distribuere) budskapet ut til publikum eller en definert målgruppe kalles distribusjons egenskaper.

Kroppsspråk og føtter

I denne artikkelen ser jeg på de vanligste kroppsspråk tegnene vi gjør med føttene og hva disse tegnene betyr.