Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:
   http://www.


    Denne artikkelen er del 9 av 22 artikler om Konkurransevirkemidler - Pris
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


    Denne artikkelen er del 4 av 17 artikler om Konkurrent
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


    Denne artikkelen er del 8 av 11 artikler om Markeder
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


Finnes det kun en selger av en vare eller tjeneste, har vi et monopol. Ved monopol er det ingen konkurranse på tilbudssiden , bortsett fra enkelte substitutter.

Årsaken vil at bedriften har fått en monopolsituasjon på markedet kan f.eks. skyldes:

 • Bedriften eier/kontrollerer spesielle råvarer eller har et særegen produksjonsmetode som ikke er kjent av andre.
 • Markedets størrelse er begrenset. For å produsere varer eller tjenester kreves det enkelte ganger store investeringer i produksjonskapasitet for å realisere produktet. F.eks. jernbane, romfart o.l.
 • Myndighetene bestemmer at produksjon og salg av varer skal være begrenset eller ivareta spesielle formål, skal foretas av en offentlig bedrift. F.eks. Vinmonopolet.
 • Bedrifter slår seg sammen under felles ledelse for å dempe konkurransen. Dette kalles en trust.
 • Bedrifter inngår kartellavtaler om ulike former for  samarbeid.
 • Bedriften har patenter som stenger andre konkurrenter ute av markedet.

Kjennetegn på et monopol er:

 • Det er bare en tilbyder. Tilbyderen kan bestemme pris eller tilbudt mengde fritt. 
 • Det er ikke mulig for andre å etablere seg i samme produktmarked.

Befinner bedriften seg i en monopol situasjon har de i prinsippet full kontroll over prispolitikken sin, da de er den eneste tilbyderen av den aktuelle varen eller tjenesten.

Monopollistens markedsmakt avhenger for det første av hvor sterke etableringshindringer som foreligger.

Eksisterer det ikke absolutte etableringhindringer, må monopollisten ta hensyn til at det lett kan dukke opp konkurrenter dersom fortjenesteforholdene er meget gode. For det annet avhenger markedsmakten av hvor nære substitutter som er å få kjøpt. Jo nærmere substitutter som foreligger, jo mer elastisk er etterspørselen og desto mindre er mulighetene til å føre en selvstendig prispolitikk. Eksempelvis må NSB som har monopol på jernbanedrift, ta hensyn til konkurransen fra biler, fly og båter når prisen skal fastsettes.

Siden monopollisten er den eneste tilbyderen i markedet kan en økning i etterspørselen bare skje ved at prisen reduseres. I et marked med monopol vil derfor etterspørselskurven være fallende, samtidig som den vil falle sammen med markedets etterspørselskurve.

Pristilpasningen for en monopollist skjer i prinsippet etter det samme kriteriene som for en atomist. Men siden monopollisten har en fallende etterspørselskurve, blir ikke grenseinntekten eller differanseinntekten lik prisen, men lavere.

Den optimale prisen i et slikt marked kan man meget lett finne i et enhetdiagram, og er vist i diagrammet under.

I likhet med et marked med fullkommen konkurranse, vil monopollisten prøve å tilpasse prisen og produksjonsmengden sin til vinningsoptimum.

Det totale overskuddet øker når produksjonen øker med en enhet. Produksjonen bør derfor øke så lenge Grenseinntekten (GI) > Grensekostnaden (GK), og man ender opp (som alltid) med optimal produksjonsmengde der GI = GK. Vi forstår også at vi taper på å produsere de neste enhetene siden GI < GK for disse.

I et marked med monopol vil krysningpunktet mellom differansekostnaden (DK/DEK) og differanseinntekten (DI/DEI) være det punktet virksomheten tjener mest. Dette punktet vil være den prisen som gir bedriften det største overskuddet.

Pris:         DK/DEK    =       DI/DEI

I et marked med monopol, vil utviklingen i kundenes inntektsnivå kunne ha stor betydning for etterspørselen etter varen. I et marked med monopol, er ofte kundenes inntektselastisitet av stor betydning.

Denne artikkelen og resten av artikkelserien kan lastes ned som en e-bok1 ! Artikkelserien fortsetter under.

Tegn årsabonnement

Tegn et abonnement til Kr. 178/år og få ubegrenset tilgang til alle våre artikler og serier!

Bli medlem

Tegn et medlemskap til Kr. 198/år for å laste ned alle våre e-bøker i PDF-format i ett år.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Konkurransevirkemidler - Pris

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien:  << Fullkommen konkurranseDuopol >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Pris (konkurransevirkemiddel)
 • Interne faktorer som påvirker prispolitikken til bedriften
 • Eksterne faktorer som påvirker prispolitikken til bedriften
 • Mål for prispolitikken
 • Prisdifferensiering
 • Prisstrategi og prispolitikk
 • Rabatt og rabattpolitikk
 • Fullkommen konkurranse
 • Monopol
 • Duopol
 • Oligopol
 • Monopolistisk konkurranse
 • Etterspørsel & priselastisitet
 • Priselastisitet
 • Tilbud
 • Markedslikevekt
 • Skift i tilbud og etterspørsel
 • Vinnings optimal produksjonsmengde
 • Hvordan kalkulere prisen?
 • Markedsorientert prissetting
 • Kostnadsorientert prissetting
 • Konkurrentbasert prissetting
 • Du leser nå artikkelserien: Konkurrent

    Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien:  << Fullkommen konkurranseDuopol >>
      Andre artikler i serien er: 
 • Konkurrent (er)
 • Markedsform (markedsstruktur)
 • Fullkommen konkurranse
 • Monopol
 • Duopol
 • Oligopol
 • Monopolistisk konkurranse
 • Konkurransefortrinn
 • Verdikjede
 • Konkurrentalyse («5 forces»)
 • Kundeverdi og kundeverdianalyse
 • Tiltakmatrisen (“dyktighet/viktighet” matrisen)
 • Konkurrentstrategiens forutsetninger og grunnlag
 • Konkurrentstrategi
 • Kostnadsleder strategi
 • Differensieringstrategi
 • Fokusering – nisjestrategier
 • Du leser nå artikkelserien: Markeder

    Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien:  << Fullkommen konkurranseDuopol >>
      Andre artikler i serien er: 
 • Marked
 • Primær-, sekundær- og tertiærnæring
 • Markedet for produksjonsfaktorer
 • Markedet for varer og tjenester
 • Forbrukermarkedet og bedriftsmarkedet
 • Markedsform (markedsstruktur)
 • Fullkommen konkurranse
 • Monopol
 • Duopol
 • Oligopol
 • Monopolistisk konkurranse