Domene og webhotell fra OnNet.no

    Denne artikkelen er del 25 av 33 artikler om Lærende organisasjoner

    Denne artikkelen er del 36 av 39 artikler om Ledelsestiler

    Denne artikkelen er del 1 av 32 artikler om Kunnskapsledelse

Lese tid (240 ord/min): 7 minutter

 

Hva er kunnskapsledelse?

Kunnskapsledelse, eller knowledge management (KM) på engelsk, går ut på å identifisere, skape, organisere, dele, tolke og bruke organisasjonens kollektive kunnskap til å forbedre organisasjonens effektivitet, innovasjonsevne og konkurranseevne.

Definisjon ->> Kunnskapsledelse

Kunnskapsledelse går ut på å skape en lærende organisasjon som lærer av sine feil og benytter denne kunnskapen til å oppnå fremtidig vekst. Dette gjennom å forvalte organisasjonens kollektive kunnskaper og kompetanse som en strategisk ressurs.

Hvorfor er kunnskapsledelse en kritisk suksessfaktor?

Kunnskapsledelse er blitt en kritisk suksessfaktor for stadig flere organisasjoner i dag. Dette fordi informasjonen og kunnskapen organisasjonen samlet sett har og måten de bruker den på til å skape verdier er det eneste konkurrentene ikke kan kopiere. Kunnskapen organisasjonen besitter må derfor behandles som en strategisk ressurs.

Kunnskapsledelse er viktig fordi det skaper:

 • Forbedret effektivitet : Rask tilgang til relevant informasjon reduserer tid brukt på å finne løsninger og forbedrer produktiviteten.
 • Innovasjon : Deling av kunnskap stimulerer kreativitet og nye ideer, noe som fører til innovasjon i produkter, tjenester og prosesser.
 • Konkurransefortrinn : Organisasjoner som effektivt forvalter kunnskap kan bedre tilpasse seg markedsendringer, identifisere muligheter og respondere raskt på trusler for å skape konkurransefortrinn.
 • Kvalitetsforbedring : Bruk av beste praksis og lærdommer fra tidligere erfaringer forbedrer kvaliteten på arbeid og reduserer feil.
 • Kunnskapsbevaring : Sikrer at viktig kunnskap beholdes innen organisasjonen, selv når ansatte forlater selskapet.

Komponenter av kunnskapsledelse

Kunnskapsledelse omfatter en lang rekke ulike kunnskapstyper, metoder, verktøy, strategier og prosesser vi benytter oss av for å nå våre mål.

Kunnskapstyper

Det er stor forskjell på hvordan vi kan identifisere, organisere, dele, tolke og bruke formell- og uformell kunnskap. Kunnskapsledelse går derfor ut på å integrere kunnskapen fra ulike kunnskapstyper til en helhet som kan brukes for å effektivisere organisasjonen og oppnå innovasjon, konkurransefortrinn og økonomisk vekst.

 • Eksplisitt Kunnskap : Formell og systematisk kunnskap som enkelt kan dokumenteres og deles, som manualer, prosedyrer og databaser.
 • Uformell kunnskap : Uformell og kontekstuell kunnskap som er vanskelig å formalisere og dele, som erfaringer, innsikt og ferdigheter.

Teknologiske verktøy

For å identifisere, kode, organisere, tolke, dele og bruke informasjon har en kunnskapsleder og medarbeiderne i organisasjonen i dag en mengde verktøy de kan benytte seg av. F.eks:

 • Intranett og internett : Plattformer for å dele informasjon og kommunisere.
 • Databaser : Lagrer og organiserer strukturerte data.
 • Søkefunksjoner : Hjelper ansatte med å finne relevant informasjon raskt.
 • Kollaborative verktøy : Plattformer for samarbeid som Teams, Slack eller SharePoint.
 • Kunstig intelligens : ChatGPT og andre kunstig intelligens verktøy som brukerne kan spørre for å finne svar på sine spørmsål.

Prosesser og praktikker

Foruten å måtte forholde seg til ulike kunnskapstyper og teknologiske verktøy må enhver kunnskapsleder måtte utvikle og forholde seg til en mengde ulike prosesser og praksiser.

 • Best Practices : Dokumenterte effektive metoder og prosedyrer.
 • Lesson Learned : Innsikt fra tidligere prosjekter og hendelser.
 • Fellesskap av praksis (Communities of Practice) : Grupper som deler interesse for et emne og lærer sammen ved å interagere regelmessig.

Prosesser i kunnskapsledelse

Viktige prosesser i kunnskapsledelse er:

 • Kunnskapsfangst : Identifisere og dokumentere eksisterende kunnskap fra ulike kilder, inkludert ansatte, dokumenter, databaser og eksterne ressurser.
 • Kunnskapsdeling : Fremme kultur for kunnskapsdeling gjennom møter, seminarer, opplæringsprogrammer og digitale plattformer. Bruke teknologiske verktøy for å muliggjøre enkel og rask deling av informasjon.
 • Kunnskapsbruk : Integrere kunnskap i daglige prosesser, beslutningstaking og innovasjon. Sikre at kunnskap brukes til å forbedre produkter, tjenester og operasjoner.
 • Kunnskapsbevaring : Opprettholde og oppdatere kunnskapsbaser for å sikre at kunnskap er tilgjengelig og relevant over tid. Implementere systemer for å forhindre tap av kunnskap ved ansattes avgang eller pensjonering.

Strategier for kunnskapsledelse

Tre grunnleggende forskjellige kunnskapsstrategier en kunnskapsleder kan velge mellom er:

 • Kodifiseringsstrategi : Fokus på å dokumentere og lagre formell kunnskap i databaser og dokumentstyringssystemer. Forenkler tilgang til informasjon og kunnskap gjennom digitale arkiver.
 • Personaliseringstrategi : Fokus på å dele uformell kunnskap gjennom direkte interaksjon mellom mennesker. Fremmer kunnskapsdeling gjennom mentorprogrammer, nettverksbygging og uformelle samtaler.
 • Kombinasjonsstrategi : En blanding av kodifisering og personalisering, tilpasset ulike behov og situasjoner i organisasjonen.

En kombinasjonsstrategi er den mest effektve strategien og den vi etterstreber i kunnskapsledelse.

Fem kunnskapshjelpere og fem kunnskapsutviklende skritt

For at en leder skal lykkes med kunnskapsledelse er lederen avhengig av “fem kunnskapshjelpere” som de må benytte seg aktivt av for å utvikle og forvalte organisasjonens og den enkeltes kunnskap og kompetanse. Disse fem kunnskapshjelperne eller verktøyene er:

 • Å formulere en kunnskapsvisjon
 • Å få i gang samtaler
 • Å mobilisere kunnskapsaktivister
 • Å utforme den riktige konteksten
 • Å gjøre lokal kunnskap global

Å skape kunnskap er både en sosial og en individuell prosess, hvor det er spesielt fem kunnskapsutviklende skritt som det er viktig at kunnskapslederen tar for å skape og forvalte virksomhetens samlede kunnskap og kompetanse på. Disse fem kunnskapsutviklende skrittene er:

 • Dele den tause kunnskapen
 • Utvikle begreper
 • Rettferdiggjøre begreper
 • Utforme en prototype
 • Forsterke kunnskapen og å gjøre den tverrfaglig

Implementering av kunnskapsledelse

For å implementere kunnskapsledelse som en del av organisasjonens daglig liv kreves dette:

 • Ledelsesstøtte : Toppledelsens støtte er avgjørende for å skape en kultur for kunnskapsdeling og gi nødvendige ressurser.
 • Teknologiinfrastruktur : Investering i riktig teknologi som støtter kunnskapsfangst, deling og bruk, som intranett, CRM-systemer og samarbeidsverktøy.
 • Kultur for kunnskapsdeling : Fremme en organisasjonskultur som verdsetter og belønner deling av kunnskap gjennom anerkjennelse og insentiver.
 • Opplæring og utvikling : Gi ansatte opplæring i bruk av kunnskapsledelsesverktøy og -prosesser, og utvikle deres evner til å fange og dele kunnskap.
 • Kontinuerlig forbedring : Regelmessig evaluere og forbedre kunnskapsledelsesprosesser og -systemer for å sikre effektivitet og relevans.

Kunnskapsleder

En kunnskapsleder, eller Chief Knowledge Officer (CKO), er en leder som har ansvar for å utvikle og implementere strategier for kunnskapsledelse i en organisasjon. Kunnskapslederen spiller en nøkkelrolle i å fremme en kultur for læring, innovasjon og deling av kunnskap. De spiller også en essensiell rolle i å forme hvordan organisasjonen håndterer og utnytter sin kollektive kunnskap.

Gjennom strategisk planlegging, teknologisk implementering, kulturell endring og ledelse, sikrer kunnskapslederen at organisasjonen kan dra nytte av sin intellektuelle kapital for å oppnå sine mål. Dette krever en kombinasjon av teknologiske ferdigheter, strategisk tenkning, lederskap og en dyp forståelse av organisasjonens dynamikk.

Rollen som kunnskapsleder

Rollen som en kunnskapsleder krever:

 • Strategisk planlegging : Utvikle og implementere en helhetlig strategi for kunnskapsledelse som støtter organisasjonens overordnede mål og visjon. Identifisere nøkkelområder hvor kunnskap kan skape konkurransefortrinn og forbedre virksomhetens ytelse.
 • Kulturell endring : Fremme en kultur for kontinuerlig læring og kunnskapsdeling blant ansatte. Skape insentiver og belønningssystemer for å oppmuntre til deling av kunnskap og samarbeid.
 • Teknologisk implementering : Evaluere og implementere teknologiske verktøy og plattformer som støtter kunnskapsfangst, deling og gjenfinning. Sørge for at teknologiinfrastrukturen er brukervennlig og tilgjengelig for alle ansatte.
 • Ledelse og støtte : Veilede og støtte team og avdelinger i deres kunnskapsledelsesaktiviteter. Jobbe tett med andre ledere for å integrere kunnskapsledelse i alle forretningsprosesser.

Ansvarsområder

Viktige arbeidsområder for en kunnskapsleder er:

 • Utvikling av Kunnskapsledelsesstrategi : Utarbeide og rulle ut en strategi for kunnskapsledelse som omfatter identifisering, innsamling, lagring og deling av kunnskap. Dette inkluderer definisjon av mål og måleparametere for å vurdere effektiviteten av kunnskapsledelse.
 • Implementering av teknologiske løsninger : Velge og implementere teknologiske verktøy og plattformer som støtter kunnskapsledelse. Sikre at ansatte har opplæring i og tilgang til disse verktøyene.
 • Fostre en kunnskapsdelingskultur : Fremme en organisasjonskultur som verdsetter og belønner deling av kunnskap. Arrangere opplæring, seminarer og workshops for å bygge kunnskap og ferdigheter blant ansatte.
 • Sikre kvalitet og relevans : Sørge for at kunnskapen som deles og brukes i organisasjonen er nøyaktig, relevant og oppdatert. Implementere prosedyrer for kontinuerlig vurdering og oppdatering av kunnskapsbaser.
 • Overvåking og evaluering : Overvåke og evaluere effektiviteten av kunnskapsledelsesprosesser og -verktøy. Bruke feedback fra ansatte og ledelse for å forbedre strategier og tiltak.

Eksempel på daglige oppgaver:

 • Lede møter og workshops om kunnskapsledelse.
 • Utvikle og vedlikeholde kunnskapsdatabaser.
 • Samarbeide med IT-avdelingen for å integrere nye teknologier.
 • Analysere data for å identifisere kunnskapshull og utvikle tiltak for å fylle dem.
 • Veilede ansatte i beste praksis for kunnskapsfangst og -deling.

Ferdigheter til en Kunnskapsleder

For å lykkes med kunnskapsledelse kreves det at kunnskapslederen har følgende ferdigheter:

 • Strategisk tenkning : Evne til å se helheten og utvikle langsiktige planer som integrerer kunnskapsledelse med organisasjonens forretningsstrategi. Analytiske ferdigheter for å vurdere effektiviteten av kunnskapsledelsestiltak og justere strategien etter behov.
 • Kommunikasjon : Sterke kommunikasjonsevner for å formidle kunnskapsledelsestrategier og -initiativer til ansatte på alle nivåer i organisasjonen. Evne til å bygge tillit og skape et åpent miljø for kunnskapsdeling.
 • Teknologisk kunnskap : Dybdekunnskap om informasjonsteknologi og systemer som støtter kunnskapsledelse, som intranett, databaser, og kollaborative verktøy. Evne til å evaluere og velge passende teknologiske løsninger for organisasjonen.
 • Lederskap og samarbeid : Lederskapsevner for å motivere og engasjere ansatte i kunnskapsledelsesprosesser. Evne til å samarbeide med ulike avdelinger og bygge tverrfaglige team for kunnskapsdelingsinitiativer.

Konklusjon

Kunnskapsledelse er en kritisk komponent for enhver organisasjon som ønsker å maksimere sin effektivitet, innovasjon og konkurranseevne. Ved å systematisk fange, dele og bruke kunnskap, kan organisasjoner forbedre sin prestasjon, tilpasse seg raskt til endringer og utnytte sin kollektive intelligens for å oppnå strategiske mål. Implementeringen krever en integrert tilnærming som involverer teknologi, kultur og prosesser, støttet av en engasjert ledelse og en lærende organisasjonskultur.

Kunnskapsledelse dreier seg om å skape og utnytte virksomhetens samlede kunnskap på en best mulig måte. Kunnskap er en ressurs og prosess, hvor vi må ha fokus på både eksisterende viten og skaping av ny viten. Kunnskap er blitt et potensielt strategisk konkurransefortrinn og en strategisk ressurs, men hva er egentlig kunnskapsledelse?

Du leser nå artikkelserien: Lærende organisasjoner

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Enkeltkrets-, dobbeltkrets- og deuterolæringCoaching >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Fra individuell til organisatorisk læring
 • Lærende organisasjon
 • Kjennetegn ved lærende organisasjoner
 • Kontinuerlig forbedring av alle prosesser
 • Systematisk tenkning
 • Modeller for lærende organisasjoner
 • Den femte disiplin – Senge sin modell for lærende organisasjoner
 • Sander`s rammeverk for lærende organisasjoner
 • Læringskultur
 • Organisasjonsstrukturens betydning for læringen
 • Verdigrunnlag (kjerneverdier)
 • Tillit – den viktigste enkeltverdien
 • Sosiale normer
 • Læringsarena
 • 6 viktige coatchingarenaer
 • Kunnskapsdeling
 • Kunnskapsspiralen – fire prosesser for kunnskapsdeling
 • Læring-sirkelen
 • Lære og vekstnivåer
 • Læringsvisjon
 • Strategi områder for den lærende organisasjonen
 • Enkeltkrets-, dobbeltkrets- og deuterolæring
 • Kunnskapsledelse
 • Coaching
 • Motivasjon og incitamenter (belønningssystem)
 • Rekruttering og opplæring
 • Organisasjonsengasjement (organizational Commitment)
 • Mestringstro
 • Organisasjonsutvikling (OU)
 • 10 årsaker til at vi tar dårlige beslutninger
 • EFQM modellen ( European Foundation of Quality Management )
 • Benchmarking
 • Modell for personlig læring
 • Du leser nå artikkelserien: Ledelsestiler

    Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Symbolsk ledelse (den symbolske rammmen)Management – ledelse >>
      Andre artikler i serien er: 
 • Lederstil
 • Ledelsestilenes historiske utvikling
 • Great Man teori
 • Teori X og Teori Y
 • Lederegenskaper
 • Ledelsesrutenettet
 • Leader – Member Exchange Theory
 • Sti-mål ledelse (Path Goal Theory)
 • Beredskapsteori (Contingency theory)
 • Den minst foretrukne medarbeider (LPC-skalaen)
 • Situasjonsbestemt ledelse
 • Mixed Models of EI (Emosjonell intelligens)
 • Mulige personlighetstiler for ledelse
 • Makt og ledelse
 • La det skure-ledelse (Laissez-faire leadership)
 • Entreprenør / gründer – funksjon, oppgaver og forskjeller
 • Autoritære og kommanderende lederstil
 • Demokratisk lederstil
 • Kameratslig / støttende lederstil
 • Selgende lederstil
 • Delegerende lederstil
 • Den høypresterende (pacesettende) stilen
 • Koordinerende lederstil
 • Spesialist lederstil
 • Lederen som rollemodell
 • Karismatisk ledelse og positiv ledelse
 • Coaching
 • Faglige lederstiler
 • Lederen som doktor
 • Strategisk ledelse
 • Bolman & Deal`s 4-lederstiler
 • Strukturell leder
 • Human-resource leder (HR leder)
 • Politisk leder
 • Symbolsk ledelse (den symbolske rammmen)
 • Kunnskapsledelse
 • Management – ledelse
 • Hvordan velge rett lederstil etter situasjonen?
 • Etisk ledelse
 • Du leser nå artikkelserien: Kunnskapsledelse

    Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: Kunnskap >>
      Andre artikler i serien er: 
 • Kunnskapsledelse
 • Kunnskap
 • Kunnskapstyper
 • Uformell og formell kunnskap
 • Kunnskapsutvikling
 • Kunnskapsdeling
 • Kunnskapsspiralen – fire prosesser for kunnskapsdeling
 • Kunnskapsplanlegging
 • Kunnskapsmål og kunnskapsstrategi
 • Læring-sirkelen
 • Læringsarena
 • Kompetanse
 • Kompetansekartlegging
 • 360-graders vurdering
 • Kompetanseutvikling
 • Kompetansemål og kompetansestrategi
 • Handlingskompetanse
 • Digital kompetanse
 • Digitale ferdigheter
 • Digital dømmekraft
 • Digital modenhet
 • Forskning
 • Epistemologi (erkjennelsesteori)
 • Paradigme og paradigmebetraktninger
 • Sosialkonstruktivisme ( Sosiokulturell læringsteori )
 • Konstruktivisme
 • Forskningsperspektiver (Positivisme / hermeneutikk)
 • Fornuft (rasjonalisme)
 • Phronesis (klokskap)
 • Viten
 • Skjønn
 • Hermeneutiske spiral
 • Kjetil Sander
  Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.