Domene og webhotell fra OnNet.no

    Denne artikkelen er del 15 av 31 artikler om Styring og kontroll

Lese tid (240 ord/min): 3 minutter

person using MacBook Pro

Hva er planstyring?

Planstyring vil si å styre og kontrollere virksomheten ved hjelp av virksomhetens planer. Disse planene er en av lederens viktigste styrings- og kontrollverktøy. Planene strekker seg vanligvis over tre tidsperioder:

 1. Strategiske planer (nivå)– tar for seg mål og strategier for de neste 3-5 årene. Disse planene er dermed de viktigste styringsverktøyene for å sjekke resultatene mot de langsiktige målsetningene.
 2. Taktiske planer (nivå)– tar for seg mål og strategier de neste par årene. Disse planene er dermed de viktigste styringsverktøyene for å kontrollere måloppnåelsen til de mellomlange planene.
 3. Operative planer (nivå)– tar for seg mål og planer for det kommende året. Disse planene oppdateres årlig og er de viktigste operative styringsverktøyene ved at de angir målbare, konkrete mål for alle delene, prosessene, aktivitene og handlingene til virksomheten.

Den strategisk planlegging er utgangspunktet for alt!

De strategiske- og taktiske planene er langsiktige planer som topp-ledelsen og styret utvikler i samarbeid med lederne for de ulike områdene i plandokumentet.

Årsaken til at disse planene ikke inngår i styring- og kontrollperspektivet skyldes at de er premissgivende for alt som gjøres i systemet og noe som ikke tas opp til revurdering årlig. 

Virksomhetens forretningsplan er virksomhetens overordnede plan for hele virksomheten. Denne er normalt delt opp i flere del-planer som tar for seg mindre deler av virksomheten eller bestemt produktområder.

Planhierarkiet

Uansett hvordan virksomheten har valgt å bygge opp sin planstruktur, er det viktig at de inngår i et plan-hierarki, slik at hver underliggende plan har som mål å bygge opp under og sikre at målene til den overliggende planen blir nådd. Dette for å sikre samsvar mellom hva virksomheten sier at de er, hva de gjør og sier, og for å sørge for at virksomhetens overordnede forretningsplan blir nådd med bruk av de strategiene og virkemidlene som er trukket opp her.

I praksis betyr dette at hvert enkelt område av virksomheten har en område plan som trekker opp hvilke mål som dette del-område skal oppnå og hvilke strategier som skal følges.

For administrerende direktør er det forretningsplanen som er det viktigste styrings- og kontrollverktøyet, da den trekker sammen og koordinere alle del-aktivitetene i hele virksomheten. For markedssjefen er det markedsplanen som brukes som styrings- og kontrollverktøy, mens salgssjefen forholder seg til salgsplanen.

Dette planhierarkiet og hvem som bruker de ulike del-planene som bygger opp under hverandre til en helhet kan illustreres slik:

planstyring

Foruten at disse planene trekker opp hvilke mål som skal nås og  hvilke strategier som skal følges, fordeler de ressursene og arbeidsoppgavene. Samtidig som de trekker opp virksomhetens struktur og samordner all innsatsen til en helhetlig verdiskapningsprosess som skaper kundeverdiene som er lovet kundene og som de forventer å få.

Alt virksomheten gjør måles og vurderes opp mot disse planene. Virksomhetens planhiearki er derfor et av de viktigste styringsverktøyene en leder har for å styre virksomheten og enkeltindividenes innsats mot et felles mål gjennom å følge en felles strategi.

Hvilke planer virksomheten har, styrer dermed hvilke planmessige styringsverktøy lederen har til rådighet for å styre innsatsen etter.

Du leser nå artikkelserien: Styring og kontroll

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << StrukturstyringRegelmessige situasjonsanalyser >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Styring og kontroll av virksomheten
 • Styringshjulet og styringsoppgaver
 • Styringssystem
 • Betingelsesteori (hva påvirker valg av styringssystem)
 • Styrings- og kontrollnivåer
 • Styringsformer
 • Corporate Governance (eierstyring)
 • Mål- og resultatstyring
 • Visjon som styringsverktøy
 • Verdibasert ledelse
 • Bedriftskultur og verdigrunnlag som styringsverktøy
 • Sosialiseringsprosessen som styringsverktøy
 • Regelstyring
 • Strukturstyring
 • Planstyring
 • Regelmessige situasjonsanalyser
 • Business Inteligence som styringsverktøy
 • Tradisjonelle avviksanalyser
 • Budsjettkontroll som styringsverktøy
 • Økonomistyring
 • Målstyring (MBO = Managment By Objectives)
 • Balansert målstyring som styringsverktøy
 • System for balansert målstyring
 • Belønningssystemet og incitamenter som styringsverktøy
 • Språk
 • Mellommenneskelig kommunikasjon som styringsverktøy
 • Lederen som rollemodell
 • Møte og forhandling
 • Prosesstyring
 • HMS og intern kontroll som styringssystem
 • Kriseledelse
 • Kjetil Sander
  Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.