Domene og webhotell fra OnNet.no

    Denne artikkelen er del 14 av 22 artikler om Gründerskolen

    Denne artikkelen er del 16 av 17 artikler om Innovasjonkilder

    Denne artikkelen er del 9 av 20 artikler om Innovasjonsmodell

Lese tid (240 ord/min): 5 minutter

Idefasen bør avsluttes med at du foretar en foreløpig vurdering av ideen opp mot noen banale krav alle ideer bør oppfylle, enten vi snakker om forretningsideer eller produktideer, før det er noe vits å gå videre til research fasen. Under finner du en oversikt over noen slike banale krav som stilles til alle forretningsider i idefasen.

Behovsdekning

Folk kjøper et verditilbud fordi det dekker et behov eller løser et problem de har. Start derfor vurderingen med å stille deg selv følgende spørsmål:

 • Hvilke behov dekker ideen og hvilke problemer løser det?
 • Er disse behovene og problemene så viktige for kundene at de er villig til å bruke penger på å løse det?
 • Vil denne ideen dekke disse behovene på en bedre måte enn konkurrerende verditilbud gjør?

Er svarene på de to siste spørsmålene ikke et stort JA er det ingen grunn for kundene til å kjøpe verditilbudet ideen representerer, og da er det heller ikke noe vits å gå videre med den.

Differensiering

Gode ideer er unike. Jo mer de skiller seg ut fra konkurrerende verditilbud på beslutningskriterier som er viktig for kundene, jo lettere er det å få kundene til å velge dem neste gang. Hva er spesielt ved din ide, hva skiller den fra konkurrentenes verditilbud, hvorfor skal kundene kjøpe denne ideen og er hvor viktig er disse differensieringskriteriene for kundene når de skal treffe en beslutning om kjøp? Er de ikke meget viktige for kundene bør du ikke gå videre med ideen.

Konkurransefortrinn

Skal forretningsideen overleve over tid må den ha konkurransefortrinn. Disse konkurransefortrinnene bør helst være varige for at de skal være et godt utgangspunkt for å bygge opp en virksomhet. Er de ikke det eller ikke har muligheten til å bli det, bør vi kanskje heller ikke gå videre med ideen. Enten det er en forretningside eller produktide.

Forretningsmodell

Å ha en god forretningside eller produktide holder ikke hvis det ikke er mulig å tjene penger på den. En god forretnings- og produktide kjennetegnes av å ha en forretningsmodell som passer til ideen og som kundene er enig i er den beste måten å gjøre denne form for forretning på. Hvilke forretningsmodell tar din ide sikte på å bruke? Hvilke fordeler og ulemper har den i forhold til konkurrentenes?

Betalingsvillighet

Forretningsideen med den valgte forretningsmodellen må ha en høy betalingsvillighet for at det skal være mulig å lykkes i markedet med forretningsideen. Er betalingsvilligheten lav, bør du sannsynligvis ikke gå videre med forretningsideen. Det samme resonementet gjelder for produktideer.

Marked

Hvor stort er markedet for ideen, hvor i livssyklusen befinner verditilbudet og markedet seg og hvor stor årlig vekst kan vi forvente de neste 10 årene? Er markedet så lite at det kreves en høy markedsandel for å overleve bør vi ikke gå videre med forretningsideen. Jo større markedet for ideen er, jo bedre er også ideen. Det samme gjelder vekstraten. Jo større årlig vekst som forventes i dette markedet for forretningsideen, jo bedre er også ideen.

Kapital

Hvor mye kapital kreves for å realisere ideen og hvor vanskelig vil det være å få tak i denne kapitalen? Krever forretningsideen så mye penger å realisere at vi allerede nå vet at dette er umulig å finne, bør vi sannsynligvis ikke gå videre med ideen heller.

Kompetanse

Hvilken kompetanse kreves for å få suksess med forretnings- eller prduktideen? Har du denne kompetansen og hvor vanskelig vil det være å få tak i denne kompetansen til den prisen du forespeiler deg? Krever forretningsideen kompetanse som du ikke selv har oversikt over eller som er vanskelig å få tak i bør gå videre med ideen. Det samme gjelder hvis denne kompetansen er så dyr at dette vil gjøre ideen ulønnsom. 

Gjennomførbarhet

Hvor enkelt vil det totalt sett være for deg å gjennomføre denne ideen med suksess slik du ser situasjonen nå? Jo vanskeligere du selv mener det vil være å gjennomføre ideen, jo mer bør du også holde deg unna den.

Se tingene med kundenes øyne

Forskjellen mellom dem som lykkes og mislykkes er ofte at de som lykkes er flinkere til å se behovene, problemene, kravene og forventningene med kundens øyne. Det er de som skal kjøpe produktet eller tjenesten og det er de som må bli fornøyd for at forretningsideen din skal lykkes. 

Still deg selv følgende spørsmål:

 • Hvis jeg var kunden denne forretningsideen var myntet på, hvordan ville jeg sett på dette produktet og tjenesten?
 • Hvorfor ville jeg ha kjøpt dette produktet eller tjenesten? Hvilke behov må dette det oppfylle og hvilke problem må det løse? Hvilke egenskaper, funksjoner, kvalitet, design osv. må dette produktet eller tjenesten ha?
 • Hvilke krav ville du ha stilt til dette produktet eller tjenesten og hva ville du ha forventet av leverandøren? 
 • Hvor ville du ha forventet å finne dette produktet eller tjenesten og hvordan ville du ønsket å få det levert, installert og konfigurert?
 • Hvor mye ville du maksimalt vært villig til å betale for dette produktet?

Svarene gir deg en oversikt over hvilke krav forretningsideen må oppfylle for å bli en suksess. Gå igjennom denne listen du har gjort deg og still deg selv følgende spørsmål:

 • Er jeg istand til å utvikle og levere et slikt produkt eller tjeneste?
 • Har jeg kompetansen og pengene som dette vil kreve?
 • Hvor lang tid vil dette ta og hvor mye er det mulig å tjene på dette tror du?

Hvis du ennå er positiv til forretningsideen din er neste oppgave å få bekreftet at dem du tror vil være kundene dine er enige i dine betraktninger omkring forretningsideen. For å få vite hva de potensielle kundene virkelig mener om forretningsideen din må du ta kontakt med et titalls potensiell kunder og spørre dem rett ut hva de tror om ideen din. Still dem akkurat de samme spørsmålene du stilte deg selv. Dette trenger ikke å gjøres gjennom et formelt dybdeintervju, men kan også gjøres i form av uformelle samtaler. F.eks. på telefonen. Foruten at de enten vil bekrefte eller avkrefte det du selv allerede tror om ideen vil de også komme med nye krav og forventninger du selv ikke tenkte på, men som er viktige for dem. Disse kravene og forventningene må du også få tatt med som en del av kravspesifikasjonene forretningsideen må oppfylle før du går videre.

Du leser nå artikkelserien: Gründerskolen

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Innovasjonkilder i jakten på den gode ideen!Konsept og konsepttest >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Entreprenørskap
 • Entreprenør / gründer – funksjon, oppgaver og forskjeller
 • Seriegründer / serieentreprenør
 • Entreprenør egenskaper (ferdigheter og evner)
 • Hvorfor ønsker du å bli en entreprenør og forstår du risikoen du tar?
 • Innovasjonsmodell
 • Suksesskriterier for innovasjon og entreprenørskap
 • Effectuation eller Causation tilnærming?
 • Entreprenørprosessen
 • Lean – Startup
 • Fra ide til beslutning
 • Idéfasen til entreprenøren
 • Innovasjonkilder i jakten på den gode ideen!
 • Foreløbig vurdering av ideen
 • Konsept og konsepttest
 • Innovasjonen og entreprenørens research fase
 • Beslutningsfasen til entreprenøren
 • Planleggingsfasen til entreprenøren
 • Partnerfasen til entreprenøren
 • Forretningsideens kapitaliseringsfase
 • Etableringsfasen til selskapet
 • Driftsfasen til selskapet
 • Du leser nå artikkelserien: Innovasjonkilder

    Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Brainstorming ( Idédugnad )
      Andre artikler i serien er: 
 • Innovasjonkilder i jakten på den gode ideen!
 • Teknologidrevet innovasjon (teknologideterminisme)
 • Industri 4.0 – den fjerde industrielle revolusjon
 • Automatisering
 • 3D-printing
 • Tingenes Internett («Internet of Things»)
 • 5G nettverk – vil løse dagens nettverksproblemer
 • Big Data – kilde til innovasjon og konkurransefortrinn
 • Blockchain
 • Virtuell virkelighet (Virtual Reality – VR)
 • Kunstig intelligens – en kilde til innovasjon, vekst og økt lønnsomhet
 • Maskinlæring
 • Grafén – fremtidens materiale?
 • Hydrogen – fremtidens energikilde?
 • Workshops (arbeidsmøte, arbeidsseminar og arbeidsgruppe)
 • Brainstorming ( Idédugnad )
 • Foreløbig vurdering av ideen
 • Du leser nå artikkelserien: Innovasjonsmodell

    Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Brainstorming ( Idédugnad )Konsept og konsepttest >>
      Andre artikler i serien er: 
 • Innovasjonsmodell
 • Aktivitets- og Stage-Gate-modellen
 • Identifisere forbedringsområdene for innovasjonen
 • Idéfasen til entreprenøren
 • Ideprosessen – starten på en ny innovasjon
 • Innovasjonkilder i jakten på den gode ideen!
 • Workshops (arbeidsmøte, arbeidsseminar og arbeidsgruppe)
 • Brainstorming ( Idédugnad )
 • Foreløbig vurdering av ideen
 • Konsept og konsepttest
 • Innovasjonen og entreprenørens research fase
 • Idevurdering og økonomisk analyse av potensialet
 • Beslutningsfasen til entreprenøren
 • Produktutvikling og teknisk utvikling
 • Prototype
 • Produktutvikling og markedsføring
 • Implementeringsprosessen
 • Lanseringsstrategi
 • Innovasjonssystem
 • Agile utvikling og agile metoder
 • Kjetil Sander
  Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.