Flytt ditt nettsted til våre Lightspeed webhotell, med cPanel, og
få 3-6 ganger raskere nettsider enn i dag. Pris: fra kr. 119/pr. år.

Beskyttet innhold!

For å lese denne og våre øvrige sider må du tegne et årsabonnement og være logget inn.

Som abonnent/medlem får du tilgang til alt innholdet på sidene våre, og skulle sidene våre ikke leve opp til forventningene dine har vi en "Pengene tilbake garanti" du kan benytte.

Tegn abonnement!

    Denne artikkelen er del 3 av 21 artikler om Konkurransefortrinn

    Denne artikkelen er del 2 av 19 artikler om Ressursledelse og ressursforvaltning


Hva er en ressurs?

Ressurs er:

“en kilde til forsyninger som kan anvendes i en prosess til å skape verdier”

Ressurser kan også defineres som:

“innsatsfaktorer som gjør det mulig for en bedrift å skape verdier for sine kunder.”

En ressurs er med andre ord en innsatsfaktor som er nødvendig i en verdiskapningprosess som skal skape produkter og tjenester.

ressurser

Barney (2007:133) definerer ressurser som:

alle eiendeler, kapabiliteter, organisasjonsprosesser, kjennemerke, informasjon og kunnskap som er kontrollert av en bedrift, og som setter den i stand til å gjennomføre strategier som forbedrer effektiviteten i bedriften

Mens Hill & Jones (2004:77) definerer en ressurs som:

finansielle, fysiske, humane, teknologiske og organisasjonsfaktorer som bidrar til at et selskap kan skape verdi for sine kunder

Hvilke krav stilles til en ressurs?

For at kilden skal kunne kalles en ressurs må den være:

 • tilgjengelig
 • begrenset
 • kunne nyttiggjøres

Jernmalmen i jordoverflaten er f.eks. en ressurs, da den kan utvinnes og omdannes til jern, mens jernet som finnes i jordens indre ikke er noen ressurs, siden den ikke er tilgjengelig for oss.

Kjennetegn ved ressurser

En ressurs har følgende kjennetegn:

 • Virksomheten består av ett sett med ressurser, prosesser, samhørighetsforhold og relasjoner som tilsammen er et uttrykk for systemet (virksomheten)
 • Ressursene er begrenset og prisen er avhengig av tilbudet og etterspørselen etter ressursen
 • Virksomhetens konkurransekraft er avhengig av virksomhetens ressurser og evner (heterogenitet)
 • Ressurser kan bare delvis flyttes eller kopieres (immobilitet)
 • Konkurransefortrinn stammer fra verdifulle ressurser som ikke lett kan kopieres
 • Viktig å forvalte ressursene slik at de gir mer verdi i fremtiden

Ressursperspektivets overordnede mål er å finne ut hvordan virksomhetens ressurser kan gi virksomheten varige konkurransefortrinn, samtidig som vi konstant fokuserer på hvordan vi kan minimalisere ressursbruken i forhold til verdiskapningen for å øke eierverdiene. Her viser jeg til min innledende artikkel om ressursperspektivet som omhandler dette.

Ressursforvaltning

Siden ressursbruken direkte påvirker virksomhetens lønnsomhet og konkurransestyrke står ressursforvaltning sentralt i den strategiske og operative planleggingen.

Med ressursforvaltning menes:

”Planlegging, gjennomføring og evaluering av virksomhetens samlede ressursbruk i sine kjerne-, støtte- og styringsprosesser som tilsammen utgjør verdiskapningprosessen, med det mål å redusere ressursbruken uten at dette går utover prestasjonen eller resultatet”.

Målet i denne sammenheng er:

”å sikre en optimal ressursbruk av virksomhetens samlede ressurser i verdiskapningprosessen”

Ressursene virksomheten rår over skaper konkurransefortrinn om de blir organisert riktig. Det er derfor viktig å forvalte sine ressurser slik at de blir verdifulle i fremtiden.

Når dette er sagt må det samtidig legges til at det ikke er nok å bestitte strategiske ressurser som kan utvikles til varige konkurransefortrinn hvis de blir forvaltet korrekt. Virksomheten må også ha kapabiliteten som kreves for å utnytte disse strategiske ressursene og gjøre dem om til varige konkurransefortrinn de kan bruke aktivt i sin markedsførings-miks, også kalt marketing-mix, for å tilføre verditilbudet viktige kundeverdier.

Kapabilitet er:

”virksomhetens evne til å utnytte ressursene de har”.

Klarer ikke virksomheten å utnytte de strategiske ressursene de rår over på en korrekt måte, blir de ikke varige konkurransefortrinn. Kapabilitet kan derfor være med på å forklare hvorfor tilsynelatende ressurssvake virksomheter klarer å utkonkurrere ressurssterke virksomheter. 

Hvilke ressurser har en virksomhet?

Det finnes mange ulike former for ressurser og inndelingen er avhengig av hvem du spør. En måte er å skille mellom:

 1. Naturressurser
 2. Fysiske ressurser (verktøy, bygninger)
 3. Menneskelige ressurser (ledelse, ansatte, støttespillere)
 4. Organisatoriske ressurser (rutiner, organisasjonskultur)
 5. Kompetansebaserte ressurser (kunnskaper, ferdigheter)
 6. Teknologiske ressurser (immaterielle rettigheter, teknologiske systemer)
 7. Relasjonsbaserte ressurser (omdømme, nettverk)
 8. Økonomiske/finansielle ressurser (kapital, tilgang til investor)

Naturressurser

Naturressurser er forekomster av energi eller råvarer i naturen, som er tilgjengelige og kan omdannes til varer eller tjenester som tilfredsstiller menneskelige behov. Ordet naturressurs brukes ofte ensbetydende med råvarekilde, men omfatter også ressurser i form av energi.

For at ressursbegrepet skal gi mening må kilden være tilgjgneglig – eksempelvis er jernmalmen i jordskorpa en ressurs mens jernet i jordens indre kjerne ikke er en ressurs, fordi dette jernet ikke er tilgjengelig for menneskelig utnytting. Naturressurser kan deles inn i minst fire grupper:

 • Direkte energi i form vannfall, jordvarme, vind, solstråling, osv. All energi på jorda oppstår som følge av enten den ytre generasjon fra sola (fordamping, regnvær) eller den indre generasjon fra jordrotasjonen (jordvarme, vind).
 • Organisk materiale som er oppstått av naturens biologiske prosesser, og som inneholder kilder til energi. Organisk materiale kan være fornybare ressurser som relativt raskt gjenskapes i naturen eller har konstant mengde (oksygen, skog, korn), eller det kan være ikke-fornybare ressurser som ikke kan gjenskapes eller bare gjenskapes over svært lang tid (råolje, naturgass, kull). Organiske matvareressurser gir energi til fysiologisk arbeid i mennesker eller husdyr, mens organiske energikilder gir energi til mekanisk arbeid i kraftverk, biler, osv.
 • Anorganisk materiale som er oppstått av naturens geologiske prosesser, og som kan inneholde kilder til energi. Anorganisk materiale kan på samme måte være fornybart (stein, metall, vann), eller ikke-fornybart (uran, plutonium). Sistnevnte gruppe er ikke fornybar fordi ressursen etter omdannelse antar andre former (redusert atomvekt) og omdannes til andre stoffer enn de opprinnelige, gjennom radioaktiv spalting. Radioaktive, anorganiske materialer gir energi til mekanisk arbeid i kjernekraftverk, mens ikke-radioaktive, anorganiske ressurser er kilder til produksjon av fysiske varer, ofte ved omdanning av råvaren til murstein, stål, legeringer, osv.

Organiske ressurser er dynamiske og ikke endelig gitt – mengden appelsiner kan økes og utbres geografisk, mens mengden råolje eller kull ikke kan økes og ikke oppstå på nye steder enn der hvor de allerede er lagret.

Menneskelige ressurser

De menneskelige ressursene er unike for virksomheten og et kritisk element for å oppnå suksess over lengre tid. Disse står i motsetning til de finansielle og fysiske ressursene som ikke er unike i seg selv, og kan derfor ikke bidra til å skape et konkurransefortrinn. Det er menneskene ansatt i virksomheten som må anvende ressursene på en unik og innovativ måte for å skape seg et konkurransefortrinn.

I de menneskelige ressursene inngår alt fra erfaring til intelligens. Menneskelige evner som kommunikasjon med kunder, organisatoriske og lederskapsevner er svært viktig at virksomheten innehar. Entreprenøren som representerer virksomheten fra begynnelsen er virksomhetens første og mest verdifulle ressurs. I bransjer hvor det stort sett er få antall ansatte, vil det være viktig å bruke de ansatte der de har kunnskapen og kompetansen. Det vil si at de ansatte må ha kompetanse og kunnskapen kundene forventer at de skal ha.

For en bedrift er det ikke bare de ansatte som representerer de menneskelige ressursene, disse kan også være samarbeidspartnere, leverandører, eller kunder. Alle disse ressursene skal bidra til å skaffe seg erfaring, dele erfaring med andre, bygge relasjoner, motivere andre og være innovativ (Johnson et al., 2012). For en bedrift krever dette en visjon og et lederskap fra ledelsen i bedriften, da disse er avhengig av motiverte og dedikerte ansatte for å innovere (Wickham, 2006). 

Menneskene som jobber i virksomheten er med andre ord virksomhetens viktigste ressurs, da kompetansen og erfaringen de besitter og måten de bruker den til å løse sine daglige oppgaver og utfordringer er omtrent det eneste konkurrentene ikke kan gjøre. 

De menneskelige ressursene kan dele opp i:

 • Arbeidskraft – fysisk arbeidskraft som brukes i verdiskapningen
 • Kompetansebaserte ressurser – kunnskapen, verdighetene og evnene til arbeidskraften

Kompetente medarbeidere i alle posisjoner er idag en forutsetning for å kunne lykkes med å skape en suksessfull virksomhet.

De kompetansebaserte ressursene er viktige fordi:

 • Dynamisk ressurs
  • Ressurs som øker ved forbruk
  • Ressurs som skaper nye ressurser
 • Spesielt verdifull fordi de er et ”bevegelig mål”
  • Kontinuerlig utvikling er en viktig barriere mot kopiering
 • Menneskelige ressurser blir i økende grad sett på som bedriftens viktigste ressurs (kunnskapsbedrifter)
  • Hvordan sikre at kunnskapen & kompetansen ikke forsvinner ut med individene?

Fysiske ressurser

De fysiske ressursene er de håndfaste ressursene virksomheten benytter seg av for å levere et produkt eller en tjeneste på markedet. Fysiske ressurser kan bestå av virksomhetens fabrikker, lokale, utstyr, biler og tilgang på råmateriale. Disse ressursene representerer kapasiteten virksomheten har for å tilby sin innovasjon til markedet.

De fysiske ressursene representerer kapasiteten bedriftene har for å tilrettelegge for innovasjon. Disse ressursene kan både eies av bedriften eller leies ved behov.

Teknologiske ressurser

Alle virksomheter er avhengig av teknologi i sin verdiskapningprosess. F.eks. maskiner, programvare og verktøy.

Relasjonsbaserte ressurser

Dette er “meta-ressurser” som vi ikke kan kan ta og føle på. De viktige relasjonsbaserte ressursene vil en virksomhet er dens

 • Omdømme
 • Relasjoner til leverandørene, mellomleddet, detaljistene, kundene, offentligheten, media og andre virksomheten er avhengig av for å eksistere og vokse.

Økonomiske ressurser

Alle virksomheter er avhengig av ulike former for økonomiske ressurser for å kunne eksistere.

De økonomiske ressursene kan deles inn i:

 • Kapital/kreditt
 • Verdipapirer
 • Tilgjengelige reserver av innsatsfaktorene (Lagerbeholdning)
 • Arbeidskraft
 • Land
 • Maskiner

Hva er ressursbasert teori?

Barney og Hesterly (2008:74) definerer ressursbasert teori som:

en modell av en virksomhets prestasjoner som fokuserer på ressurser og kapabiliteter som kilde til konkurransefortrinn.

Kilder:

 • http://no.wikipedia.org/wiki/Ressurs
 • http://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/220584/Andersen.pdf
Fant du ikke svaret? Spør redaksjonen!

Fant du ikke svaret?

Fyll ut skjemaet under hvis du har et spørsmål knyttet til denne artikkelen.

Ditt spørsmål:

Ditt navn:

E-post:

Rapporter en feil, mangel eller savn

Rapporter en feil, mangel eller et savn

Benytt skjemaet under hvis du finner en feil eller mangel i en av våre artikler. Uten tilbakemeldinger fra våre lesere er det umulig for oss å forbedre våre artikler.

Jeg ønsker å rapportere inn en:

En feilEn mangelEt savn

Angi en feil, mangel eller savn:

Ditt navn:

E-post:

Du kan også laste ned denne artikkelen og resten av artikkelserien som en e-bok Artikkelserien fortsetter under.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Konkurransefortrinn

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Grunnlaget for valg av konkurransefortrinn og konkurrentstrategiRessurser som konkurransefortrinn >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Konkurransefortrinn
 • Grunnlaget for valg av konkurransefortrinn og konkurrentstrategi
 • Ressurs og ressursforvaltning
 • Ressurser som konkurransefortrinn
 • Ressursanalyse og evneanalyse
 • SWIMA / VRIO – analyse (ressursanalyse)
 • KIKK modellen
 • Konkurrentanalyse («5 forces»)
 • Miles og Snows generiske forretningsstrategier
 • Porters generiske konkurrentstrategier
 • Kostnadsleder strategi
 • Differensieringstrategi
 • Fokusering – nisjestrategier
 • Teknologiske fortrinn som konkurransefortrinn
 • Kunnskap som konkurransefortrinn
 • Verdiskapning som konkurransefortrinn
 • Business Intelligence (BI)
 • Salg og distribusjon som konkurransefortrinn
 • Omdømme (Corporate branding)
 • Økologi – fremtidens konkurransefortrinn
 • Tjenesteutsetting som konkurransefortrinn
 • Du leser nå artikkelserien: Ressursledelse og ressursforvaltning

    Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << RessursledelseSammenhengen mellom økonomi og økologi >>
      Andre artikler i serien er: 
 • Ressursledelse
 • Ressurs og ressursforvaltning
 • Sammenhengen mellom økonomi og økologi
 • ØKO-modellen (ECO-modell)
 • Sentrale begreper i ressursforvaltning og økonomistyring
 • Økonomistyring
 • Økonomiplan (ressursplan)
 • Budsjett og budsjettering
 • Kostnadsanalyse
 • Kostnad-nytte-analyse
 • Resultatmål
 • Kapitalbehov og kapitalkilder
 • Regnskapet
 • Verdiregnskap
 • Ressursanalyse og evneanalyse
 • Ressurser som konkurransefortrinn
 • SWIMA / VRIO – analyse (ressursanalyse)
 • Prestasjonsmåling
 • Du Pont-modellen