Egenkapitalmetoden


   Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:

http://

  
  
  

    Denne artikkelen er del 14 av 23 artikler om Fundamental analyse
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


    Denne artikkelen er del 11 av 13 artikler om Investeringanalyse
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


egenkapitalmetoden

Egenkapitalmetoden har samme oppbygning som totalkapitalmetoden, men tar ulikt hensyn ved behandling av gjeld. For å finne FCFE må netto finansinntekter og finanskostnader etter skatt legges til FCFF, illustrert i Tabell 5 (forrige artikkel).

Ved å regne ut kontantstrømmen til egenkapitalen finner vi eksplisitt hvor mye av kontantstrømmen som er tilgjengelig til aksjonærene etter å ha tatt hensyn til betalinger til og fra kreditorer.

Til forskjell fra totalkapitalmetoden brukes avkastningskravet til egenkapitalen ved diskontering av kontantstrømmene. Ved konsistens i antagelser vil de to modellene i teorien gi samme verdiestimat (Koller et al., 2005), samtidig som de forskjellige har sine klare fordeler i bruk. I praksis vil de også i mange tilfeller føre til forskjellig verdsettelse av egenkapitalen og kommer som regel av ulik verdivurdering av gjeld. Dette er et resultat av at egenkapitalmetoden ikke forsøker å verdsette driftsuavhengige eiendeler, gjeld eller balanseførte leieavtaler (leasing), men inkluderer disse som en del av kontantstrømmen til egenkapitalen.

Ettersom det er vanskelig å skille mellom operasjonelle og finansielle kontantstrømmer i finansielle institusjoner er egenkapitalmetoden vurdert som den mest hensiktsmessige metoden å benytte ved verdsettelse (Koller et al., 2005).

Har du beregnet aksjens totalkapital (selskapsverdien), også kalt Enterprise Value (EV), kan du finne verdien av egenkapitalen ved bruk av følgende formel Soffer og Soffer (2003):

egenkapital-verdi

Denne artikkelen og resten av artikkelserien kan lastes ned som en e-bok1 ! Artikkelserien fortsetter under.

Tegn årsabonnement

Tegn et abonnement til Kr. 178/år og få ubegrenset tilgang til alle våre artikler og serier!

Bli medlem

Tegn et medlemskap til Kr. 198/år for å laste ned alle våre e-bøker i PDF-format i ett år.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Fundamental analyse

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien:  << Kapitalverdimodellen (CAPM)Totalkapitalmetoden (EBITDA) >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Fundamental analyse
 • Strategiske analyse
 • Rammeverk for den strategiske analysen
 • Rammeverk for regnskapsanalyse
 • Omgruppering av regnskapsanalysen for investororientert analyse
 • Analyse og justering av målefeil
 • Rammeverk for forholdstallsanalyse
 • Rammeverk for fremtidsregnskap
 • Rammeverk for fundamental verdsettelse
 • Nåverdi, neddiskonterer og effektiv rente
 • Nåverdimetoden (kontantstrømmetoden)
 • Kapitalverdimodellens forutsetninger og svakheter
 • Kapitalverdimodellen (CAPM)
 • Egenkapitalmetoden
 • Totalkapitalmetoden (EBITDA)
 • Dividendemodellen
 • Gordons Growth formel
 • Residual Income (EVA)
 • Superprofittmodellen
 • Avkastningskrav
 • Avvik fra kapitalverdimodellen – anomalier
 • Arbitrasjeprisingsteorien (APT)
 • Fama-French tre-faktor modellen
 • Du leser nå artikkelserien: Investeringanalyse

    Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien:  << Kapitalverdimodellen (CAPM)Totalkapitalmetoden (EBITDA) >>
      Andre artikler i serien er: 
 • Investeringskalkyle
 • Kontantstrømanalyse
 • Nåverdi, neddiskonterer og effektiv rente
 • Nåverdimetoden (kontantstrømmetoden)
 • Annuitetsmetoden
 • Tilbakebetalingsmetoden
 • Kapitalrasjonering
 • Avkastningskrav
 • Kapitalverdimodellens forutsetninger og svakheter
 • Kapitalverdimodellen (CAPM)
 • Egenkapitalmetoden
 • Totalkapitalmetoden (EBITDA)
 • Økonomisk levetid