Dividendemodellen (Gordons formel)

Dividendemodellen er den enkleste og eldste nåverditilnærmingen ved verdsettelse av aksjer, og er mye brukt av praktikere.

Egenkapitalmetoden

Egenkapitalmetoden har samme oppbygning som totalkapitalmetoden, men tar ulikt hensyn ved behandling av gjeld.

Totalkapitalmetoden (EBITDA)

Totalkapitalmetoden er den mest brukte fundamentale verdsettelsesmetoden. Metoden neddiskonterer de fremtidige kontantstrømmene.

Nåverdi, neddiskonterer og effektiv rente

Nåverdi refererer til det faktum at en krone idag er mer verdt enn en krone en gang i fremtiden.

Rammeverk for fundamental verdsettelse

Det fjerde steget i utredningen er å gjennomføre den fundamentale verdsettelsen av selskapet og finne et verdiestimat per aksje.

Finansieringsgrad 1 og 2

Finansieringsgraden viser hvordan selskapets kapital er anvendt og anskaffet. Vi skiller her mellom finansieringsgrad 1 og 2.

Egenkapitalprosent og gjeldsgrad

Egenkapitalprosenten er et vanlig mål for selskapets soliditet, mens gjeldsgrad forteller hvor mange kroner det er i gjeld pr. krone egenkapital.

Rammeverk for fremtidsregnskap

Utarbeidelsen av fremtidsregnskap vil bli gjort gjennom budsjettering og fremskriving med utgangspunkt i innsikten vi har opparbeidet oss gjennom den strategiske analysen og regnskapsanalysen.

Forholdstallsanalyse i fundamentale analyse

Forholdstallanalysen starter med en analyse av risiko (analyse av likviditet og soliditet). Vi går her igjennom prosessen.

Regnskapsanalyse i fundamental analyse

Kvantitative analyser av selskapets finansregnskap for å få innsikt i de underliggende økonomiske forholdene i selskapet

Strategisk analyse – første skritt i den fundamentale analysen

Formålet med den strategiske analysen er å kartlegge selskapets strategiske prestasjon, --posisjon og -risiko

Fundamental analyse

En analyse av alle underliggende verdier i et selskap for å komme frem til en mest mulig korrekt verdi av selskapet og aksjene

Superprofittmodellen (SPE-modellen)

Superprofittmodellen beregner selskapets verdi som bokført verdi pluss nåverdien av fremtidig residual income.

Risikoformer

En gjennomgang av de viktigste risikoformene vi må vurdere når vi gjennomfører en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS).

Strategi E / ”top-down” strategi for endring

Strategi E er en rasjonell prosess, hvor den formelle ledelsen identifiserer behovet for endring og utarbeider en løsning som de iverksetter.

Nåverdimetoden (kontantstrømmetoden)

Nåverdimetoden er den mest teoretisk korrekte tilnærmingen for å beregne verdien til et selskap eller aksje på

Singel-indeks modellen

For å kunne si noe om forskjellen mellom forventet avkastning og virkelig avkastning, tar vi i bruk singel-indeks modellen

Kapitalmarkeds- og markedsavkastningslinjen

Kapitalmarkedslinjen viser risikopremien for effisiente porteføljer som en funksjon av porteføljens standardavvik

Sharpe-ratio

Markowitz utviklet en graf som han kalte «minimum-variance frontier». Denne grafen angir den laveste mulige variansen som en portefølje bestående av risikofylte aktiva kan oppnå for et hvert avkastningskrav.

Andre avkastningskrav

En gjennomgang av hvordan du beregner ulike avkastningskrav som ikke er knyttet til egenkapitalen eller totalkapitalen

Avkastningkrav basert på kapitalverdimodellen (CAPM)

Avkastningkravet skal reflektere risikoen i å investere i dette selskapet sammenlignet med andre investeringer