Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:

http://

  
  
  

    Denne artikkelen er del 14 av 26 artikler om 1. Grunnleggende markedsføring
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


    Denne artikkelen er del 5 av 23 artikler om Forretningsmodell
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


    Denne artikkelen er del 24 av 45 artikler om Markedsplan
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


Hva er et verditilbud ?

Med verditilbud menes:

– alle forhold som kunden legger vekt på før-, under- og etter kjøp av et produkt eller tjeneste.

Vi kan av ovenstående grunn si at et verditilbud er:

Summen av alle kundeverdier et produkt eller tjeneste har som er viktige for kunden når de skal anskaffe, bruke og evaluere ett produkt eller tjeneste.

Hva skaper verditilbudet?

Et verditilbud kan defineres som:

SUMMEN AV ALLE KONKURRANSE- OG KOMMUNIKASJONSVIRKEMIDLENE VIRKSOMHETEN BRUKER FOR Å SKAPE ET HELHETLIG SLUTTRESULTAT OG OPPLEVELSE SOM TILFREDSSTILLER ELLER OVERGÅR FORVENTNINGENE KUNDENE HADDE PÅ FORHÅND PÅ EN BEDRE MÅTE ENN KONKURRERENDE VERDITILBUD GJØR.

I praksis kan vi dermed si at ett verditilbud er:

Måten virksomheten har brukt sine konkurransevirkemidler i sin markedsstrategi og markedsføringsmiks for å skape ett produkt eller tjeneste med viktige kundeverdier i kundens øyne

Verditilbudet defineres av konkurransevirkemidlene

Konkurransevirkemidlene enhver virksomhet har tilgang til og som de kan bruke for skape viktige kundeverdier er de såkalte 6-Pène:

 1. Product (Produkt)
 2. Price (Pris)
 3. Place (Distribusjon)
 4. People (Service)
 5. Promotion (Påvirkning)
 6. Profil (Omdømme/merkevare)

Når dette er sagt må det samtidig legges til at kunden ikke vurderer verditilbudet gjennom å sammenligne enkeltattributter ved produktet med konkurrentenes, f.eks. design, pris, funksjonalitet, leveringstid, betalingsbetingelser o.l. De gjør seg opp en helhetsvurdering hvor de ser på hvor godt samsvar det er mellom hva virksomheten sier de er, og hva de faktisk gjør og sier.

Markedsføringsmiksen uttrykker verditilbudet

Av den er vi ikke opptatt av hvordan vi bruker f.eks. pris og distribusjonskanalene i forhold til konkurrentene når vi skal skape konkurransefortrinn for vårt verditilbud. Vi fokuserer heller på hvordan vi kombinerer bruken av alle 6-konkurransevirkemidlene til en helhet som skaper en unik opplevelse og ett sluttresultat som skiller virksomhetens verditilbud fra konkurrentenes og som samtidig har så mange viktige kundeverdier innebygd at vårt verditilbud blir valgt fremfor konkurrentenes.

Måten vi kombinerer disse ulike konkurransevirkemidlene på til en unik helhet kaller vi for markedsføringsmiksen. Ett uttrykk for den kombinasjon av konkurransevirkemidler vi har valgt for å gi verditilbudet unike konkurransefortrinn i forhold til konkurrentenes verditilbud.

Ettersom markedsføringsmiksen definerer verditilbudet, gjelder det å beskrive den opplevelsen og det sluttresultatet kunden skal få når de kjøper verditilbudt på en best mulig måte når verditilbudet skal defineres.

Jo bedre dette verditilbudet defineres, jo enklere er det å legge opp et markedsføringprogram som er istand til å skape og levere dette verditilbudet. Et godt definert verditilbud gjør det dessuten enklere å se hvordan vi kan differensiere oss fra konkurrentene.

Huk i denne sammenheng av kundeverdier hovedsakelig skapes gjennom bruk av produktet, meta-verdier, reduksjon av opplevd risikoen og reduksjon av kundens nødvendige innsats for å oppnå ønsket sluttresultat.

Dersom du ønsker å forbedre verditilbudet, kan dette for eksempel gjøres gjennom å tilby noe nytt, forbedre brukertilpasning, prestasjon, design og merkevare, redusere kundens kostnad og risiko og gjøre produktet mer tilgjengelig og brukervennlig.

Verditilbudet må skreddersys målgruppen

Ettersom ulike kundegrupper gjerne har ulike ønsker og verdsetter et produkt forskjellig må vi starte prosessen med å definere hvem vi utvikler verdiene for. Dvs. hvem som er verditilbudets målgruppe. Først da kan vi begynne å tenke på hvordan vi bør utforme verditilbudet for å tilføre det flest mulig viktige kundeverdier i forhold til konkurrentenes verditilbud gjennom å skreddersy bruken av konkurransevirkemidlene i forhold til målgruppens behov, krav, preferanser og forventninger. 

Beskriv alle 5-produktdimensjonene når verditilbudet skal defineres

Siden mesteparten av det kunden oppfatter som viktige kundeverdier er ikke-fysiske ting og fordeler som ikke har noe med det fysiske produktet å gjøre, gjelder det å beskrive alle de fem produktdimensjonene som tilsammen utgjør kundens oppfattelse av produktet når verditilbudet skal defineres.

Disse fem produktdimensjonene er:

 1. Basisproduktet – behovet produktet/tjenesten dekker eller problemet det løser.
 2. Det konkrete produkt – de egenskapene og forholdene kunden normalt forventer at produktet eller tjenesten skal inneha.
 3. Det utvidede produkt – kundens forventninger til verditilbudet og opplevelse av kjøpet.
 4. Metaproduktet – de ikke-fysiske verdiene som omgir produktet eller tjenesten
 5. Det potensielle produkt – kundens forventninger til produktet eller tjenestens fremtide resultater, ytelser eller egenskaper.

Hovedelementene i disse fem produktdimensjonene er vist i illustrasjonen under.

Skapes av samspillet mellom kunde- og prosessperspektivet

Ettersom et verditilbud er alt kunden legger vekt på før, under og etter kjøpet, er verditilbudet summen av såvel det fysiske produktet som det ikke-fysiske produktet som skapes av alt det som omgir produktet. Verditilbudet skapes dermed ikke av produktutviklerne og fabrikken som lager produktet eller av markedsførerne som markedsfører det, men av alt virksomheten gjør for å gi kundene en opplevelse og et sluttresultat som helst overgår forventningene de hadde til opplevelsen og sluttresultatet på forhånd. Verditilbudet er dermed et resultat av samspillet mellom prosessperspektivet som fysisk skaper produktet og kundeperspektivet som markedsfører det ovenfor virksomhetens målgruppe.

rolexSiden verditilbudet skapes av et samspill mellom kunde- og prosessperspektivet, basert på de impulser og lærdommen som gjøres gjennom læring- og vekstperspektivet, er verditilbudet ikke en statisk ressurs – men en dynamisk ressurs som er under konstant endring.

Beskrivelse av verditilbudet

Når verditilbudet skal beskrives bør følgende punkter inngå i beskrivelsen:

 1. Beskrivelse av produktet/tjenesten: Har du et produkt kan den beskrives rent fysisk. Ta gjerne med et bilde, en tegning eller en brosjyre. Hva er unikt med produktet i forhold til kundens behov, problemer, krav og forventninger. Kreves det omfattende service på produktene og hvem utfører eventuelt servicen? Er selskapet lisensgiver eller lisenstager?
 2. Bruk: Etter å ha beskrevet produktene eller tjenestene, bør du si noe om de ulike bruksområdene til produktene/tjenestene. Hvilke behov dekker det og hvilke problemer løses? Er det nødvendig med garanti for produktene? Hvor ofte utnytter kundene denne garantien? Hva koster garantien årlig for selskapet?
 3. Appell og konkurransefortrinn: Hvilke fordeler og konkurransefortrinn har det i forhold til konkurrerende produkter/tjenester? Er det mulig å beskytte det med patenter, mønster, varemerke eller lignende? Hvor stor er faren for kopiering? Få med forhold som hva koster det å lage og hva skal utsalgsprisen være? Bruk gjerne et produktkart e.l. for å fremstille forskjellen i forhold til konkurrerende produkter/tjenester. Få frem markedstilbudets unike egenskaper, samt hvilket potensial produktet/tjenesten har.
 4. Trinn i utviklingen:  Angi hvor i livssyklusen produktene/tjenestene befinner seg i dag og hvordan man forventer at produktene/tjenestene kommer til å utvikle seg fremover. Hvilke trender gjelder? Hvor fort vil utviklingen skje?

Hensikten med denne delen av forretningsplanen er å gi et så konsist bilde som mulig av produktene og tjenestenes natur. Vær positiv, men kritisk når du beskriver verditilbudet.

Denne artikkelen og resten av artikkelserien kan lastes ned som en e-bok1 ! Artikkelserien fortsetter under.

Tegn årsabonnement

Tegn et abonnement til Kr. 178/år og få ubegrenset tilgang til alle våre artikler og serier!

Bli medlem

Tegn et medlemskap til Kr. 198/år for å laste ned alle våre e-bøker i PDF-format i ett år.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: 1. Grunnleggende markedsføring

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien:  << Produktet / tjenesten må holde målMarkedssystem >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Hva er markedsføring?
 • Markedsføringshjulet
 • AMSTAK og RIKE modellen
 • Orienteringsretninger innen markedsføringen
 • Produkt- og produksjonsorientert markedsføring
 • Salgsorientert markedsføring
 • Markedsorientert markedsføring
 • Samfunnsorientering markedsføring
 • Markedsføring i et større perspektiv
 • Marked
 • Salgs- og distribusjonsapparat
 • Kunden og kundeanalyse
 • Produktet / tjenesten må holde mål
 • Verditilbud
 • Markedssystem
 • Helhetlig markedsføring og markedsplanlegging
 • Servicemarkedsføring
 • Direkte markedsføring
 • Relasjonsmarkedsføring
 • Nisjemarkedsføring
 • Digital markedsføring
 • Innholdsmarkedsføring
 • Geriljamarkedsføring
 • Eventmarkedsføring
 • Viral markedsføring
 • Nettverksmarkedsføring
 • Du leser nå artikkelserien: Forretningsmodell

    Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien:  << Forretningsmodellens grunnelementerKunderelasjoner >>
      Andre artikler i serien er: 
 • Forretningsmodell
 • Mulige forretningsmodeller
 • Business Model Canvas
 • Forretningsmodellens grunnelementer
 • Verditilbud
 • Kunderelasjoner
 • Inntektsmodell
 • Kjøpemodeller som inntektsmodell
 • Leiemodeller som inntektsmodell
 • Innteksoptimalisering
 • ØKO-modellen er fremtiden forretnings- og verdiskapningmodell
 • Forretningmodellens skalerbarhet
 • Nettbasert forretningsmodeller
 • Forretningsmodeller for et kommersielt nettsted
 • Nettbutikk som forretningsmodell
 • Markedsføringnettsted som forretningsmodell
 • Selvbetjeningnettsted som forretningsmodell
 • Nettavis som forretningsmodell
 • Underholdningsnettsted som forretningsmodell
 • Selge innhold som forretningsmodell
 • Innholdsbasert salg som forretningsmodell
 • Affiliates som forretningsmodell
 • Freemium som forretningsmodell
 • Du leser nå artikkelserien: Markedsplan

    Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien:  << Kothler`s 4 – markedsposisjon strategierKundeverdianalyse >>
      Andre artikler i serien er: 
 • Markedsplan
 • Situasjonsanalyse av markedssystemet
 • Markedsplan modell
 • Markedsmål
 • Salgsvolum og markedsandel som markedsmål
 • Overskudd/lønnsomhet som markedsmål
 • Kundetilfredshet som markedsmål
 • Markedsmål per segment / produkt?
 • Markedsmål pyramiden
 • Målkort (styringskort)
 • Stadie i livssyklusen (Verditilbudets livssyklus)
 • Markedsdefinisjon og markedsposisjon
 • Segmenter markedet
 • Målgruppe
 • Markedsstrategi
 • Konkurrentstrategi
 • Kostnadsleder strategi
 • Differensieringstrategi
 • Fokusering – nisjestrategier
 • Vekstmål
 • Ekspansjonmatrisen
 • Kundestrategi
 • Kothler`s 4 – markedsposisjon strategier
 • Verditilbud
 • Kundeverdianalyse
 • Kundestrategi pyramiden
 • Omdømme strategi
 • Visuell profil
 • Omdømmets betydning for rekruttering- og oppfølgingstrategien
 • Rekrutteringstrategien
 • Servicestrategi
 • Serviceledelsesystemet
 • Oppfølgingsdimensjonen
 • Markedsføringsmiks og konkurransevirkemidler
 • Produktstrategi
 • Distribusjonsstrategi
 • Valg av salgskanal
 • Prisstrategi
 • Markedskommunikasjon som konkurransevirkemiddel
 • Integrasjon og synergi mellom kanalene
 • Markedsprogram (handlingsplan)
 • Markedsføringsbudsjett – nivå for innsats
 • Tidsplan for markedsføringen
 • Implementeringstrategi for markedsføringen
 • Styring og kontroll av markedsplanen