Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:
   http://www.


    Denne artikkelen er del 3 av 19 artikler om Budskap >> Ide & tekst
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


    Denne artikkelen er del 5 av 16 artikler om Kommunikasjonsplan
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


    Denne artikkelen er del 28 av 33 artikler om Kommunikasjonsteori
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


    Denne artikkelen er del 10 av 17 artikler om Markedsplanlegging
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


kommunikasjonsoppgaver

Enten du skal lage en markedsplan som forklarer hvordan markedsføringen skal legges opp, en kommunikasjonplan for virksomhetens markedskommunikasjon, en nettside eller en salgsstrategi for hvordan du skal overbevise en bestemt kunde om å velge ditt produkt er det en forutsetning at du har en fullstendig oversikt over virksomhetens:

 • markedsføringsoppgavene – en oversikt over hvilke oppgaver markedsføringen må løse for å nå markedsmålet gjennom å følge en bestemt markedsstrategi.
 • kommunikasjonsoppgavene – en prioritert oversikt over hvilke effekter kommunikasjoneffektene kommunikasjonvirkemidlene til virksomheten må skape for at virksomhetens markedsmål skal bli nådd.

Definisjon >> kommunikasjonsoppgave

Med kommunikasjonsoppgaver menes:

oppgaver knyttet til å skape det rette omdømme, gjøre verditilbudet kjent, fortelle hvilke behov og problemer det løser, hvorfor de bør velge det, samt vise vei til og minne om det.

Definisjon >> oppgavediagnose

For å avgjøre hvilke kommunikasjonsoppgaver virksomheten står ovenfor må vi gjennomføre en oppgavediagnose. En OPPGAVEDIAGNOSE vil i denne sammenheng si:

en analyse av hvilke kommunikasjonsoppgaver virksomheten står ovenfor og som markeds- og kommunikasjonsinnsatsen derfor må løse for å nå markedsmålet.

Hvorfor bruke penger på kommunikasjon?

Den eneste grunnen til at vi bruker penger på reklame, salg og andre markedskommunikasjon tiltak skyldes at vi har kommunikasjonsoppgaver som kun kan løses gjennom målrettet bruk av ulike former for kommunikasjon. Vi kan dermed si at målet med ethvert kommunikasjonsforøk er:

å løse en eller flere definerte kommunikasjonsoppgaver virksomheten har i forbindelse med å bringe kundene igjennom deres kjøpsprosess.

Markedskommunikasjon har ikke noen funksjon i seg selv. Den gir bare mening i relasjon til verditilbudet, da verditilbudet er avgjørende for hvilke kommunikasjonbudskap virksomheten kan velge til markedet. Markedskommunikasjon fører riktignok til kjøp, men verditilbudet avgjør den videre relasjon mellom virksomheten og kunden.

Den eneste grunnen til at vi er interessert i å bruke penger på reklame og andre markedskommunikasjonstiltak er å øke virksomhetens lønnsomhet på kort og/eller lang sikt. Noe vi kun kan gjøre gjennom å øke inntektene eller redusere kostnadene. Korrekt bruk av kommunikasjon i kombinasjon med andre tiltak kan gjøre begge deler. Det er dette som bør være det overordnede kommunikasjonsmålet.

Markedskommunikasjonens oppgave er å dekke kundenes informasjonsbehov og gi de det rette førsteinntrykket av virksomhetens verditilbud. Bruken av markedskommunikasjon avgjør dermed delvis om kundene kommer igjen og hvordan de snakker om verditilbudet til andre. Slik bestemmer også totalopplevelsen graden av kjøperinitiativ i form av gjenkjøp og forespørsler.

Tradisjonelle kommunikasjonsoppgaver

De tradisjonelle kommunikasjonsoppgavene en virksomhet kan ha og som det er mulig å løse gjennom målrettet bruk av markedskommunikasjon er følgende fem hovedgrupper av kommunikasjonsoppgaver:

Formidle verditilbudet (produktet/tjenestene)

Før det er mulig å selge et eneste produkt i et marked, må produktet, eller rettere sagt verditilbudet, være kjent i markedet. Vet ingen om det, vil heller ingen kjøpe det. Denne kategorien omfatter en lang rekke kommunikasjonsoppgaver som kan deles opp i tre undergrupper:

a) Utviklingsoppgaver:
Utviklingsoppgaver vil si formidling av informasjon (utvikling av kjøperkompetanse i markedet) om produktet eller tjenesten til kjøpere med utilstrekkelig kjøps- og/eller brukerkompetanse. Det kan være:

 • Gjøre markedet oppmerksom på produktets eksistens og relevans (f.eks. at det er noe som iPhone og fordelene ved dette produktet)
 • Informere om relevante betydningkriterier
 • Opplyse om sammenhengen mellom relevante betydningkriterier og ulike relevante opplevelser (ofre/belønninger)
 • Informere om hvordan leverandørkriterier henger sammen med egentlige betydning kriterier(arkitekt/miljøløsninger)

b) Standardformidling oppgaver:
Disse kommunikasjonsoppgavene omfatter formidling av virksomhetens standardtilbudet til målgruppen på en måte som gjør at de ønskede kommunikasjonseffektene blir oppnådd. F.eks. effektene i AIDAS-modellen eller kommunikasjonstigen.

c) Transformasjonsoppgaver:
Dette er kommunikasjonsoppgaver som er knyttet til transformasjonsmarkedsføring og selve verditilbud hvor sluttresultatet blir skapt underveis som et resultat av en dialog mellom selgeren og kjøperen.

”Vise vei til verditilbudet”

Når kjernebudskapet er gjort kjent for markedet og kundene, må man vise veien til verditilbudet. Det vil rett å slett gjøre dem oppmerksom på hvordan og hvor de kan kjøpe det.

Merkevarebyggende oppgaver

Merkevarebyggende oppgaver er kommunikasjonsoppgaver som har som formål å tilføre produktet metaegenskaper (verdier kunden ikke kan se og føle på) som kunden oppfattes som verdifulle kundeverdier. Dvs. egenskaper produktet selv ikke er i stand til å utvikle. Alle kommunikasjonsoppgaver som inngår i tradisjonelle posisjonering og merkevarestrategier inngår i denne kategorien.

Salgsfremmende tiltak

Når ovenstående kommunikasjonsoppgaver er løst kan vi begynne med den viktigste, nemelig å friste potensielle kunder med gode tilbud slik at de velger å kjøpe virksomhetens produkter og tjenester.

Minne om verditilbudet (produktet/tjenesten)

Til slutt gjelder det å minne om verditilbudet og det som omgir det (virksomhetens øvrige kommunikasjonsoppgaver) ovenfor kjøpere som har prøvd tilbudet og stiller seg indifferente (likegyldige). Glemmer du kunden, kan du være sikker på at de glemmer deg. Alle virksomheten må derfor kontinuerlig minne sine eksisterende og potensielle kunder som sitt verditilbud.

Praktiske kommunikasjonsmål

Disse fem hovedkategoriene kommunikasjonsoppgaver gir en god oppgaveoversikt på et strategisk nivå hvor vi er opptatt av å vurdere og prioritere de langsiktige oppgavene. De er imidlertid ofte for unøyaktige i operativ markedskommunikasjon. Det er derfor ofte vanlig å operasjonalisere disse strategiske kommunikasjonsoppgavene i mer konkrete del-oppgaver som målsetninger for kommunikasjonsinnsatsen.

Vanlige operative kommunikasjonsmål reklamebyråer, mediebyråer ofte bruker er:

 • Skape kjennskap(hjulpet/uhjulpet) til og styrke preferansen(foretrekke, nøytral, forkaste) til produktet/varemerket.
 • Skape “lyst”til å kjøpe produktet/varemerket
 • Øke total opplevelsen av produktet/varemerket gjennom å knytte positive assosiasjoner, følelser, status o.l. til merkevaren.
 • Øke kjøpfrekvensen og igjenkjøpgraden gjennom økt MERKELOJALITET
 • Tilføre produktet/varemerket så mange metaverdier at man kan forsvare en høyere pris og ta ut en høyere fortjeneste i form av økt kundetilfredsstillelse.
 • Plassere varemerke i målgruppens evocked set. Dvs. gi folk en grunn til å huske produktet/varemerket og sørge for at produktet/varemerket blir tatt med i betraktning hver gang de skal kjøpe et slikt produkt.
 • Differensiere produktet fra konkurrentene gjennom å gi målgruppen en grunn til å huske produktet. Noe som blir stadig viktigere i et marked med en flom av konsept- og produktimitasjoner
 • Skjerme konseptet fra konkurransen i markedet gjennom å tilføre produktet/varemerket en ikke sammenlignbar personlighet (Dvs. gjøre ellers like konsepter/produkter usammenlignbare i kundens øyne).
 • Gi produktet en identitet som kundene kan bruke som sosiale symboler for å redusere sosial usikkerhet og fortelle omverden hvem de er, hva de står for og hva de er verdt.
 • Konstituere meninger om “det uvesentlige” og forenkle det kompliserte.
 • Få distribusjonsapparatet til å velge et bestemt produkt (få innpass i distribusjonsleddet)

Svakheten med mange av disse kommunikasjonmålene er at de er vanskelig og kostbare å måle, noe som gjør at de ofte blir intensjoner istedenfor målbare mål i en kjede av årsak-virkning forhold.

Andre inndelinger

Modellen under er laget for å illustrere hvilke kommunikasjonsoppgaver en virksomhet som skal etablere en nettbutikk må vurdere når kommunikasjonsplanen til markedsplanen skal utvikles. Den gir deg forhåpentlig et bilde av hvilke andre kommunikasjonsoppgaver vi også må vurdere i tillegg til de strategiske kommunikasjonsoppgavene over.

kommunikasjonsoppgaver

Denne artikkelen og resten av artikkelserien kan lastes ned som en e-bok1 ! Artikkelserien fortsetter under.

Tegn årsabonnement

Tegn et abonnement til Kr. 178/år og få ubegrenset tilgang til alle våre artikler og serier!

Bli medlem

Tegn et medlemskap til Kr. 198/år for å laste ned alle våre e-bøker i PDF-format i ett år.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Budskap >> Ide & tekst

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien:  << Målgruppe – hvem skriver du til?Budskap og løfte >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Idè & tekst: – Hvordan skrive en selgende tekst?
 • Målgruppe – hvem skriver du til?
 • Kommunikasjonsoppgaver
 • Budskap og løfte
 • Faktastoff og nyheter (budskaptyper)
 • Kreativ strategi
 • 6 grunnprinsipper for påvirkning
 • Angrepsvinkel for budskapet
 • Overskriften er halve jobben!
 • Brødteksten
 • Modeller for å skrive en selgende tekst
 • Argumentasjon og argumentasjonsteori
 • Budskapet må ta hensyn til kulturen og kulturelle forskjeller
 • Ordvalg
 • Språklige virkemidler
 • Bryt ikke radikalt med målgruppens forventningsbilde
 • Bruk av pene mennesker og omgivelser
 • Bruk av stereotypier
 • Call to action (CTA)
 • Du leser nå artikkelserien: Kommunikasjonsplan

    Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien:  << Valg av målgruppe, nivå for innsats og tidsplanOppgavediagnose >>
      Andre artikler i serien er: 
 • Kommunikasjonsplan
 • Anbefalt arbeidsmodell for kommunikasjonplanen
 • Situasjonsanalyse (analyse av markedssystemet)
 • Valg av målgruppe, nivå for innsats og tidsplan
 • Kommunikasjonsoppgaver
 • Oppgavediagnose
 • Kommunikasjonsmål
 • Kommunikasjonstrategi
 • Push- og pull – strategier (trykk- og trekk kommunikasjon)
 • Omdømme (Corporate branding)
 • Kommunikasjonvirkemiddel
 • Kommunikasjonsvirkemiddelstrategi (promotion-mix, også kalt virkemiddel-miks)
 • Innholdsstrategi
 • Utformingstrategi
 • Media-strategi (media plan)
 • Implementeringsstrategi til kommunikasjonsplanen
 • Du leser nå artikkelserien: Kommunikasjonsteori

    Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien:  << KommunikasjonsmålKommunikasjonvirkemiddel >>
      Andre artikler i serien er: 
 • Kommunikasjon
 • Enveis- vs. toveiskommunikasjon
 • Den lineære kommunikasjonsmodellen
 • Massekommunikasjon vs. personlig kommunikasjon
 • Personlig kommunikasjon
 • Verbal og ikke-verbal kommunikasjon (kroppsspråk)
 • Retorikk
 • Kommunikasjonsprosessen
 • Sender og mottaker i kommunikasjonsmodellen
 • Informasjonskilde
 • Budskap og løfte
 • Faktastoff og nyheter (budskaptyper)
 • Hvordan velger vi medium og budskap?
 • Budskapet må ta hensyn til kulturen og kulturelle forskjeller
 • Signal valg og bruk i kommunikasjonsmodellen
 • Kanal og medium i kommunikasjonsmodellen
 • Støy i kommunikasjonen
 • Språket (koding og dekoding) i kommunikasjonsmodellen
 • Språklige virkemidler
 • Ordvalg
 • Tilbakemelding i kommunikasjonsprosessen
 • AIDA – og AIDAS – modellen
 • Hierarki av effekter
 • De tegnorienterte kommunikasjonsmodellene
 • S-O-R modellen (kommunikasjonseffekter)
 • Push- og pull – strategier (trykk- og trekk kommunikasjon)
 • Kommunikasjonsmål
 • Kommunikasjonsoppgaver
 • Kommunikasjonvirkemiddel
 • Lateral tenkning
 • Presseetikk – pressens selvjustis
 • Tostegs hypotesen – “jungeltelegrafen” (Word Of Mouth)
 • Opinionsleder
 • Du leser nå artikkelserien: Markedsplanlegging

    Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien:  << Markedsføringsmiks og konkurransevirkemidlerKommunikasjonvirkemiddel >>
      Andre artikler i serien er: 
 • Markedsplanlegging
 • Situasjonsanalyse
 • Målgruppe
 • Kjøper- og selgerinitativ
 • Markedsmål
 • Markedsstrategi
 • Oppgavediagnose
 • Markedsføringsoppgaver
 • Markedsføringsmiks og konkurransevirkemidler
 • Kommunikasjonsoppgaver
 • Kommunikasjonvirkemiddel
 • 4-planleggingsdimensjoner for markedsføringen
 • Omdømme (Corporate branding)
 • Før kjøpet: Skape rette forventninger
 • Under kjøpet: Skape en opplevelse som overgår forventningene
 • Etter kjøpet: Følge opp kunden
 • Markedsplan