Domene og webhotell fra OnNet.no

Hva er strategisk ledelse?

Strategisk ledelse er planlegging som går ut på å trekke opp virksomhetens langsiktige mål og kurs, sammen med en angivelse (strategi) som forteller hvordan vi skal gå frem for å komme dit. Selve begrepet strategisk ledelse kan defineres som:

”Strategisk ledelse er beslutninger og handlinger som avgjør virksomhetens langsiktige kurs og mål, inkluderer situasjonsanalyse, strategi formulering og implementering, kontroll og evaluering”. Hunger & Wheelen (2002: 2)

Strategisk ledelse går ut på å lede virksomhetens strategiske planleggingsprosess. Målet er:

  • å posisjonere virksomheten gunstigst mulig i forhold til markedsutviklingen ut i fra sin strategiske situasjon, forretningside og visjon.
  • å skape og opprettholde varige konkurransefortrinn og lønnsom drift.

Strategisk ledelse er nært forbundet med strategisk planlegging som omhandler planen som angir hvilke strategiske mål og strategier virksomheten skal arbeide mot og følge de nærmeste årene. Normalt de neste 2-5 årene.

strategisk-ledelse

Modell for strategisk ledelse

Definisjonen over trekker opp en generell modell for strategisk ledelse. En modell som er en fellesnevner for alle modellene for strategisk planlegging som finnes. Modellen består av følgende fire trinn som angir den logiske strukturen i den strategiske planen:

Situasjonsanalyse

Før vi starter å planlegge noe må vi vite dagens situasjon, hvor problemområdene ligger, hvordan eierne av virksomheten ser på fremtiden og hvordan alle forhold som kan ha interesse av å påvirke virksomhetens kurs og vekst i fremtiden vil utvikle  seg de neste 5-10 årene.

For å finne ut av dette må vi gjennomføre en strategisk Situasjonsanalyse som inkluderer alle aktørene i markedssystemet som kan ha interesse av å påvirke virksomhetens kurs og utvikling.

For å avgjøre hvilke interessenter som vil kunne ha interesse av å påvirke utviklingen må vi foreta en interessentanalyse som ender opp i et interessentkart som viser hvem situasjonsanalysen må omhandle for å få den fulle oversikten over dagens strategiske situasjon. Naturlige interessenter i en strategisk situasjonsanalyse som det er naturlig å inkludere er vist i illustrasjonen under.

situasjonsanalyse

Sentralt i situasjonsanalysen står et ønske om å finne ut hvilke styrker og svakheter virksomheten har internt og hvilke muligheter og trusler som finnes eksternt (i markedet).

Sentralt i denne situasjonsanalysen står SWIMA-analysen som er nødvendig å gjennomføre for å avgjøre hvilke ressurser som er eller kan bli et varig eller midlertidig konkurransefortrinn i fremtiden. En “five-force” analyse er også nødvendig for å avdekke konkurranse truslene og velge konkurrentstrategi.

Likeledes er det alltid nødvendig å gjennomføre en kundeverdianalyse for å avdekke hvordan kundene ser på oss og verditilbudet vårt. Denne kundeverdianalysen bør ende i en dyktighet/viktighet matrise som viser hvilke kundeverdier vi er dyktige på og hvor viktige disse kundeverdiene er for kundene i forhold til de andre kundeverdiene de vektlegger.

For å avdekke hvilke områder vi må forbedre serviceleveransesystemet vårt, er det lurt å inkludere en GAP-analyse som en del av kundeverdianalysen. 

Disse analysene må ses i lys av hva som skjer i omgivelsene. En Pestel-analyse av makroomgivelsene er derfor også nødvendig for å få et så komplett bilde som mulig.

Resultatene vi kommer frem til bør samlet i en SOFT-analyse for å raskt gi oss en oversikt over disse fire nøkkelforholdene som er premissleggerne for den strategiske planleggingen. I denne soft-analysen må også de viktigste konkurrentene inkluderes for å se hvordan virksomhetens strategiske situasjon på disse områdene er i forhold til virksomhetens viktigste konkurrenter. Dette for å kunne treffe de riktige strategiske beslutningene ut i fra en helhetsvurdering og for å kunne differensiere virksomheten fra sine konkurrenter.

Situasjonsanalysens formål er å gi oss ett så komplett bilde som mulig av hvordan markeds- og konkurransesituasjonen ser ut i et makro- og mikroperspektiv, slik at vi kan identifisere hvilke muligheter vi bør utnytte og hvilke trusler vi bør unngå gjennom vår planlegging.

Skal situasjonsanalysen brukes som beslutningsgrunnlag i forbindelse med fusjoner, emisjoner, IPO eller lignende strategiske beslutning holder det ikke å bare gjennomføre en egen analyse av beslutningsgrunnlaget og risikoen. Vi trenger også ekspertuttalelser og analyser fra eksterne eksperter i form av ulike former for due dilligence analyser som gir de involverte de strategiske svarene de trenger for å kunne treffe en bindende beslutning.

For mer informasjon les artikkelserien om Situasjonsanalysen.

Strategiformulering

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.