Lightspeed webhotell

strategisk-ledelse

Hva er strategisk ledelse?

Strategisk ledelse går ut på å trekke opp virksomhetens langsiktige kurs og måten vi skal gå frem for å komme dit. Selve begrepet strategisk ledelse kan defineres som:

”Strategisk ledelse er beslutninger og handlinger som avgjør virksomhetens langsiktige kurs og mål, inkluderer situasjonsanalyse, strategi formulering og implementering, kontroll og evaluering”. Hunger & Wheelen (2002: 2)

Strategisk ledelse er å lede den strategiske planleggingsprosessen som tar sikte på å posisjonere virksomheten gunstigst mulig i forhold til markedsutviklingen ut i fra sin strategiske situasjon, forretningside, visjon for å skape og opprettholde varige konkurransefortrinn og lønnsom drift. Dette er nært forbundet med strategisk planlegging som omhandler planene som angir hvilke strategiske mål og strategier virksomheten arbeider mot og følger.


Modell for strategisk ledelse

Definisjonen over trekker opp en generell modell for strategisk ledelse som gjelder som en fellesnevner for alle de andre modellene for strategisk planlegging. Denne modellen består av følgende fire trinn som angir den logiske strukturen i den strategiske planen:

Situasjonsanalyse

Før vi starter å planlegge noe må vi vite hvordan dagens situasjon ser ut, hvor problemområdene ligger, hvordan eierne av virksomheten ser på fremtiden og hvordan alle forhold som kan ha interesse av å påvirke virksomhetens kurs og vekst i fremtiden vil utvikle  seg de neste 5-10 årene.

For å finne ut av dette må vi gjennomføre en strategisk Situasjonsanalysen  som omfatter alle aktørene i markedssystemet som kan ha interesse av å påvirke virksomhetens kurs og utvikling. For å avgjøre hvilke interessenter som vil kunne ha interesse av å påvirke utviklingen må vi foreta en interessentanalyse som ender opp i et interessentkart som danner grunnlaget for situasjonsanalysen.

situasjonsanalyse

Sentralt står et ønske om å finne ut hvilke styrker og svakheter virksomheten har internt i virksomheten og hvilke muligheter og trusler som finnes i markedet. Siden vi er opptatt av å avdekke hvilke ressurser vi kan utvikle til å bli varige konkurransefortrinn krever det at vi gjennomfører en SWIMA-analyse for avgjøre hvilke ressurser som kan bli et konkurransefortrinn og hvilke vi bør opprettholde eller styrke. Samtidig som vi må gjennomføre en kundeverdianalyse for å avdekke hvordan kundene ser på oss og verditilbudet vårt. For å avdekke hvilke områder vi må forbedre verditilbudet og serviceleveranse systemet vårt på må vi inkludere en GAP-analyse som en del av kundeverdianalysen. En “five-force” analyse er også nødvendig for å avdekke konkurransetrusene og velge konkurrentstrategi.

Disse analysene må ses i lys av hva som skjer i omgivelsene. En Pestel-analyse av makroomgivelsene er derfor også nødvendig for å få et så komplett bilde som mulig. Resultatene vi kommer frem til bør samlet i en SOFT-analyse for å raskt gi oss en oversikt over disse fire nøkkelforholdene som er premissleggerne for vår strategiske planlegging. Disse forholdene må du sette i sammenheng med konkurrentenes styrker, svakheter, muligheter, trusler og planer for å kunne differensiere virksomheten fra sine konkurrenter gjennom sine strategiske beslutninger.

Situasjonsanalysens formål er å gi oss ett så komplett bilde som mulig av hvordan markeds- og konkurransesituasjonen ser ut i et makro- og mikroperspektiv, slik at vi kan identifisere hvilke muligheter vi bør utnytte og hvilke trusler vi bør unngå gjennom vår planlegging.

Skal situasjonsanalysen brukes som beslutningsgrunnlag i forbindelse med fusjoner, emisjoner, IPO eller lignende strategiske beslutning av vesentlig betydning holder det ikke å bare gjennomføre en egen analyse av beslutningsgrunnlaget og risikoen. Vi trenger også ekspertuttalelser og analyser fra eksterne eksperter i form av ulike former for due dilligence analyser som igjen er avhengig av hva due dilligencen skal gi svar på.

For mer informasjon les artikkelserien om Situasjonsanalysen.

Strategiformulering

Du må logge inn for å se resten av innholdet. Vennligst . Ikke medlem? Registrer deg