Strategisk ledelse


   Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:

http://

  
  
  

Hva er strategisk ledelse?

agenturer.no

Strategisk ledelse er et strategisk virkemiddel som brukes for å planlegge virksomhetens strategiske kjerne. Det vil si den langsiktige kursen til virksomheten.

Selve begrepet strategisk ledelse kan defineres slik:

”Strategic management is that set of managerial decisions and actions that determines long run performance of a corporation. It includes environmental scanning, strategy formulation, strategy implementation and evaluation and control”. Hunger & Wheelen (2002: 2)

Hvorfor strategisk ledelse?

Årsaken til at enhver virksomhet trenger en eller annen form for strategisk ledelse skyldes at verden endrer seg konstant i et stadig raskere tempo og konsekvensene av å treffe feilaktige beslutninger er blitt enorme. Problemet er at det tar tid å planlegge, gjennomføre og få suksess med noe. Mangler virksomheten klare planer for fremtiden blir resultatet at virksomheten vinkler til høyre og venstre når viktige beslutninger tas, uten et klart mål for fremtiden og en klar strategi for hvordan dette målet skal nås over tid. Resultatet blir da at man lett tar ett skritt fremover, for så å ta to skritt tilbake igjen ved neste korsvei. For å unngå dette trenger vi strategisk ledelse og strategisk planlegging.

Formålet med strategisk ledelse

Selv om strategisk ledelse har mange målsetninger, bygger alle disse målsetningene på et ønske om å skape:

  1. Varige konkurransefortrinn gjennom strategisk ressursplanlegging og -forvaltning
  2. Samsvar mellom det virksomheten er, gjør og sier gjennom helhetlig tenkning og langsiktig planlegging
  3. Verdifullt omdømme gjennom å realisere punktene over som sørger for at kundene forblir lojale og kommer tilbake i fremtiden.

Dette for å gjøre virksomheten istand til å nå sine langsiktige forretningsmål og oppnå varig vekst og lønnsomhet. Hvordan vi skaper varige konkurransefortrinn og samsvar mellom det virksomheten er, gjør og sier for å oppnå et verdifullt omdømme er noe vi kommer tilbake til senere i denne artikkelserien.

Modell for strategisk ledelse

Definisjonen til Hunger og Wheelen (2002) av begrepet strategisk ledelse skisserer en generell modell bestående 4 basiselementer som alle hører sammen og påvirker hverandre i en evighetssyklus. Disse 4 basiselementene og sammenhengen mellom dem kan illustreres slik:

strategisk-ledelse

Environmental Scanning (Situasjonsanalyse):

Strategisk ledelse starter med at vi utvikler systemer for å hente inn, overvåke, evaluere og videreformidle informasjon ulike deler av organisasjonen konstant får fra ulike eksterne og interne miljøer og nøkkelpersoner.

Ettersom strategisk ledelse går ut på å trekke opp den langsiktige og overordnede kursen er vi i denne sammenheng ikke opptatt av detaljinformasjon om utviklingen, men de generelle trendene og de langsiktige rammebetingelsene virksomheten må forholde seg i sin strategiske planlegging.

I denne sammenheng er det spesielt fire makro arbeidsbetingelser som påvirker enhver virksomhets strategiske rammebetingelser og som vi derfor må forholde oss til i den strategiske ledelsen og strategiske planleggingen. Disse fire områdene er:

  1. lovgivende forhold
  2. finansielle forhold
  3. sosiokulturelle forhold
  4. teknologiske forhold

Disse områdene må derfor alltid inngår i Situasjonsanalysen den strategiske planleggingen bygger på for å treffe sine valg av strategiske mål og strategier.

Det som er viktig å nevne i denne sammenheng er at situasjonsanalysen må omfatte alle aktørene i markedssystemet (interne og eksterne forhold) som kan ha interesse av å påvirke virksomhetens videre fremtid og vekst. Dette for å skaffe deg et komplett bilde av hvordan markeds- og konkurransesituasjonen ser ut i et makro- og mikroperspektiv, slik at vi kan identifisere hvilke muligheter og trusler som finnes i omgivelsene og som vi må ta høyde for når den strategiske planen skal utarbeides.

Når det gjelder spørsmålet om hvordan situasjonsanalysen bør gjennomføres og hva som bør inngå i den viser vi til artikkelserien om Situasjonsanalysen hvor vi har beskrevet dette i detalj.

Strategy Formulation (Forretningsstrategi):

Du må logge inn for å se resten av innholdet. Vennligst . Ikke medlem? Registrer deg