agenturer.no

I denne artikkelserien vil du lære hvordan du bør gå frem for å utvikle styring- og kontrollsystemer for virksomheten, hvilke styring- og kontrollteorier som finnes, hvordan de skal brukes og deres fordeler og svakheter.

Styring- og kontroll av virksomheten er en viktig lederoppgave, da et godt system for styring og kontroll er en forutsetning for at virksomheten skal være i stand til å nå sine mål og oppnå lønnsom drift.

Tar vi utgangspunkt i systemet til Systemanalytisk Verdiledelse som viser hvilke bærebjelker alle virksomheter er avhengig av for å fungere og vokse, er styring og kontroll 1 av 6 bærebjelker som må være på plass (se figuren under).

systemet i systemanalytisk verdiledelse

Styring- og kontroll går ut på å bygger opp gode styrings- og kontrollsystemer for alle delene av virksomheten for å:

sikre en stabil kurs mot virksomhetens overordnede mål og avdekker avvik innenfor kritiske suksessområder så tidlig at det er mulig for å korrigere dem før de får alvorlige konsekvenser for måloppnåelsen.

Hva går styring og kontroll ut på?

Målet med å bygge opp gode styring og kontrollsystemene er å sikre at virksomheten som helhet:

  • når sine mål gjennom å følge sine strategier.
  • oppnår en effektiv ressursutnyttelse, konkurransefortrinn og lønnsom drift
  • lærer av sine suksesser og feil og bruker denne kunnskapen til å oppnå fremtidig vekst

Hvilke systemer og rutiner virksomheten trenger for å styre og kontrollere virksomheten avgjøres av det psykososiale arbeidsmiljøet, medarbeidernes motivasjon, tenkning, innsats, arbeidsmetoder og en rekke andre forhold vi til daglig ikke tenker på.

Siden det er umulig å styre en virksomhet mot en visjon eller et mål, hvor vi lærer av våre feil og suksesser underveis, uten gode systemer og rutiner for styring og kontroll av alle delene av virksomheten, har disse spørsmålene stått sentralt så lenge ledelseteoriene har eksistert.

Annonse

Definisjon >> Styring og kontroll

Styring- og kontroll defineres i denne sammenheng som:

De aktiviteter en virksomhet gjør for å sette mål, prioritere prosesser og oppgaver, fordele ressurser og ansvar. og følge opp verdiskapningprosessen i forhold til fastsatte prestasjons- og resultatmål

Disse definisjonene av styring- og kontrollfunksjonen er viktige fordi:

Resultater oppnås ved å gi individer og grupper et mål, struktur, ressurser og en strategi som forteller hvordan målet skal nås, før man motiverer dem (gir de energien de trenger) til å jobbe målbevisst og systematisk mot dette målet, samtidig som man kontinuerlig veileder dem og overvåker utviklingen for å avdekke vesentlige avvik i prosessprestasjonene og prosessresultatene som må korrigeres underveis for å nå det overordnede målet til slutt.

Beslutninger om styring og kontroll

Du må logge inn for å se resten av innholdet. Vennligst . Ikke medlem? Registrer deg