agenturer.no

I denne artikkelserien vil du lære hvordan du bør gå frem for å utvikle styring- og kontrollsystemer for virksomheten, hvilke styring- og kontrollteorier som finnes, hvordan de skal brukes og deres fordeler og svakheter.

Styring- og kontrollperspektivet

Styring og kontroll av virksomheten inngår som en del av  Styring- og kontrollperspektivet. 1 av 6 perspektiver i Systemanalytisk Verdiledelse som til sammen utgjør systemet vi kaller virksomheten. Disse 6 perspektivene er:

systemet i systemanalytisk verdiledelse

Styring- og kontrollperspektivet tar for seg hvordan virksomheten bygger opp sine styrings- og kontrollsystemer for å:

sikre en stabil kurs mot virksomhetens overordnede mål og avdekker avvik innenfor kritiske suksessområder så tidlig at det er mulig for å korrigere dem før de får alvorlige konsekvenser for måloppnåelsen.

Hva går styring og kontroll ut på?

Styring og kontroll vil si hvordan virksomheten går frem for å utvikle styring- og kontrollsystemer som sikrer at virksomheten som helhet:

  • når sine mål gjennom å følge sine strategier.
  • oppnår en effektiv ressursutnyttelse, konkurransefortrinn og lønnsom drift
  • lærer av sine suksesser og feil og bruker denne kunnskapen til å oppnå fremtidig vekst

Hvilke systemer og rutiner virksomheten har for å styre og kontrollere det som skjer i virksomheten avgjør også det psykososiale arbeidsmiljøet, medarbeidernes motivasjon, tenkning, innsats, arbeidsmetoder og en rekke andre forhold vi til daglig ikke tenker på.

Siden det er umulig å styre en virksomhet mot en visjon eller mål med en stabil kurs, hvor vi lærer av våre feil og suksesser underveis, uten gode systemer og rutiner for styring og kontroll av virksomheten, har disse spørsmålene stått sentralt så lenge ledelsesteoriene har eksistert.

Definisjon >> Styring og kontroll

Styring- og kontroll defineres i denne sammenheng som:

De aktiviteter en virksomhet gjør for å sette mål, prioritere prosesser og oppgaver, fordele ressurser og ansvar. og følge opp verdiskapningprosessen i forhold til fastsatte prestasjons- og resultatmål

Disse definisjonene av styring- og kontrollfunksjonen er viktige innen systemanalytisk verdiledelse, fordi:

Resultater oppnås ved å gi individer og grupper et mål, struktur, ressurser og en strategi som forteller hvordan målet skal nås, før man motiverer dem (gir de energien de trenger) til å jobbe målbevisst og systematisk mot dette målet, samtidig som man kontinuerlig veileder dem og overvåker utviklingen for å avdekke vesentlige avvik i prosessprestasjonene og prosessresultatene som må korrigeres underveis for å nå det overordnede målet til slutt.

Beslutninger om styring og kontroll

Du må logge inn for å se resten av innholdet. Vennligst . Ikke medlem? Registrer deg