agenturer.no

Betingelsesteori eller contingency theory på engelsk er en styringsteori fra Bjørnenak  (2010) og Otley (1980). En teori som argumenterer for at det ikke finnes et universell system for styring og kontroll som passer for alle organisasjoner i alle situasjoner. Hvilket styrings- og kontrollsystem et selskap bør velge er avhengig av situasjonen og en rekke forhold i og utenfor selve organisasjonen argumenterer de får. 

Teorien tar altså utgangspunkt i at en organisasjon ikke kan operere uavhengig av dens omgivelser, og at det er naturlig å anta at bruk og valg av systemer blir påvirket av flere kontekstuelle faktorer. Betingelsesteori er anvendelig, virker å samsvare med generell praktisk kunnskap på feltet og gir tilsynelatende grunnlag for forklaring av variasjonen i bruk av ulike verktøy. Selv om det er en anvendelig teori, er betingelsesteori likevel kritisert i litteraturen for blant annet å overdrive koblingen mellom sine faktorer og organisasjoners effektivitet (Otley, 1980).

Betingelseteorien består av totalt ni faktorene som vil kunne påvirke hvilket styrings-og kontrollsystem virksomheten bør velge. Faktorer som vi alltid må ta hensyn til når vi skal velge et helhetlig styrings- og kontrollsystem for organisasjonen.

Eksterne omgivelser

Det eksterne miljøet (omgivelsene) er selve fundamentet for betingelsesteori (Chenhall, 2003). Den viktigste faktoren her er usikkerhet, og det er i denne sammenheng viktig å være klar over skillet mellom usikkerhet og risiko. Risiko er betegnelsen som benyttes i situasjoner der man har en kjent sannsynlighetsfordeling for de relevante utfallene, mens det ved usikkerhet ikke er noen kjent sannsynlighetsfordeling, og selve utfallene kan også være ukjente. Det er klart at det her er snakk om usikkerhet i omgivelsene, ikke risiko.

I tillegg til usikkerhet er det flere faktorer ved eksternt miljø som trekkes frem av Khandwalla (1977) som relevante: turbulens, fiendtlighet, mangfold og kompleksitet.

I omgivelser preget av fiendtlighet i form av sterk konkurranse er det ofte grunnlag for tillit til formelle system for styring, eksempelvis budsjettstyring. Omgivelser preget av høy usikkerhet taler for bruk av mer fleksible virkemidler, og disse har ofte et eksternt fokus (Chenhall, 2003). Ren bruk av mekaniske, formelle instrument kan under slike forhold medføre at informasjonen de produserer er ufullstendig og utilstrekkelig for organisasjonen. Alle de nevnte faktorene i de eksterne omgivelsene kan sies å være påvirkende for muligheten til å bedrive god økonomistyring (Siverbo, 2015).

Annonse

Teknologi

Du må logge inn for å se resten av innholdet. Vennligst . Ikke medlem? Registrer deg