Domene og webhotell fra OnNet.no

Hør artikkelen

Hvilken rolle bør styret ha i selskapets strategiske ledelse?

Aksjeloven sier at styret har det overordnede ansvaret for å godkjenne, kontrollere og evaluere selskapets forretningsmål og forretningsstrategi. Når dette er sagt må det samtidig legges til at det i mange styrer hersker uenighet om styrets rolle i denne strategiske planleggingen.

Enkelte mener at styret bør forholde seg passive i strategiutviklingen og bare ha som oppgave å godkjenne og legitimere strategien ledelsen utvikler, mens andre hevder at det er viktig at styret har en proaktiv rolle i denne prosessen. Selv om det ikke finnes noen fasitsvar på dette spørsmålet er de fleste idag enige i at styre bør ta en aktiv rolle i styringen av selskapets strategiske ledelse sammen med ledelsen.

Hvordan denne oppgaven blir løst er avhengig av hvilket syn styret har på strategiarbeidet. Det vil si om styret ser på:

  1. Strategi som langsiktig planlegging: – Å realisere noe tar tid. Bedriften trenger derfor langsiktige planer som trekker opp kursen i form av mål og strategien som skal følges for å nå målet. Problemet i denne sammenheng er bare at produktenes levetid blir stadig kortere i mange bransjer. Hva som er langsiktig er derfor blitt et relativt begrep. I mange bransjer vil langsiktig planlegging si å legge planer for de neste 2 – 3 årene, noe som krever en annen tilnærming til strategi spørsmålet enn tidligere.
  2. Strategi som redefinering av selskapets strategiske arena: – Strategi er også et virkemiddel for å redefinere selskapets konkurransearenaen. Strategi endringer kan f.eks. åpne for nye produkter og tjenester, og endringer i forretningsmodellen. En avis kan f.eks. gå fra å tilby kundene abonnement i papirformat til å bli en digital nettavis.
  3. Strategi som konkret svar på strategisk utfordring: – I en hotellkjede må f.eks. styret komme opp med svar på hvordan de skal håndtere AirBnB sin inntreden i deres marked, gjennom å identifisere trusler og muligheter, analysere disse, foreta en risikovurdering før en ny retning defineres.
  4. Strategi som utvikling av kjernekompetanse: – Kjernekompetanse er kompetanseområder som posisjonerer selskapet fremfor konkurrentene og som det er vanskelig for konkurrentene å kopiere. Å utvikle denne kompetansen tar tid og krever en langsiktig plan for kompetanseutviklingen.
  5. Strategi som optimalisering av selskapets markedsverdi: – Sett fra eiernes ståsted er kanskje dette den viktigste strategi dimensjonen for styret. Strategi oppgave er å definere, overvåke og optimalisere det som maksimerer selskapets nåverdi, dvs. neddiskonterte fremtidige kontantstrømmer. 

For å gjennomføre strategioppgaven optimalt er samspillet mellom styret og daglig ledelse viktig. Styret må spille en aktiv rolle ved å jevnlig kontrollere ledelsen og samtidig må ledelsen sikre en effektiv gjennomførelse av sine oppgaver. Forholdet mellom de to partene må derfor være basert på tillit og gjensidig avhengighet.

Det anbefales at styret holder egne møter hvor fremtidig strategi står i hovedfokus. Siden styret arbeider ut i fra eierperspektivet vil det forventes at styret i flere tilfeller vil komme frem til en annen strategi enn det ledelsen gjør. Et eksempel på dette er at styret ofte velger integrasjonsstrategi i stedet for diversifikasjonsstrategi med tanke på risiko.

Styrets strategiske oppgave er å etablere mål og sette kurs for å nå disse gjennom fastsettelse av strategiske planer og hovedrammene for andre operative planer. Viktige strategiske oppgaver er i denne sammenheng: 

Overordnede mål

For at styret skal kunne utøve sin rolle må selskapets overordnete mål være klart. Normalt er dette å skape størst mulig avkastning til eierne på lang sikt. For at dette overordnede målet skal ha noen mening må det støttes av andre sentrale mål for verdiskapningen som må nås for at det overordnede målet skal nås. Dette er normalt vekst-, markeds-, kundelojalitet– og lønnsomhetsmål.

I denne sammenheng er det viktig at styret fokuserer på de langsiktige målene istedenfor å prøve å maksimere den kortsiktige avkastningen til eierne. Det som er mest lønnsomt på kort sikt, er sjelden det mest lønnsomme på lang sikt.

Verdier

Styret må ikke bare engasjere seg i å sette strategiske mål, men de må også fastsette hvilke verdier som skal prege selskapet i samarbeid med ledelsen. Mens målene angir hva selskapet ønsker å oppnå, angir verdiene hvordan selskapets ansatte skal gå frem for å nå målene og hvilken etikk man skal legge til grunn i det daglige arbeide. Mangler dette, kan det fort gå galt. Umoralske handlinger går fort utover omdømme, og blir omdømme skadet forsvinner fort bedriftens lønnsomhet. 

Verdigrunnlaget danner grunnlaget for organisasjonskulturen, som igjen er premissleverandør for arbeidsmiljøet, bedriftens innovasjonsevne, vekst og lønnsomhet. Verdigrunnlaget er derfor ekstremt viktig ansvar styret må engasjere seg i, sammen med ledelsen og de ansatte.

Forretningsmodell

Forretningsmodellen som forteller hvordan bedriften tjener penger på sin forretningside bør også jevnlig vurderes av styret gjennom en dialog med ledelen for å se om det er mulig å endre denne for å oppnå økt vekst og lønnsomhet på lang sikt.

Strategi

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.