Domene og webhotell fra OnNet.no

    Denne artikkelen er del 14 av 32 artikler om Pris

    Denne artikkelen er del 2 av 16 artikler om Konkurrent

    Denne artikkelen er del 9 av 22 artikler om Markeder

Ethvert marked kan deles inn etter markedsstruktur og markedsform. Med markedsform menes:

“Hvilken markedsmakt og mulighet til å føre en selvstendig prispolitikk den enkelte aktør har”

Vinmonopolet i Norge opererer for eksempel i et marked med en monopol situasjon, da det kun er dem som har lov til å selge sterke alkoholholdige produkter. Motsatt er en Narvesen kiosk en aktør som opererer i et marked preget av fullkommen konkurranse, hvor den enkelte kiosk ikke står fritt til å sette prisen på den enkelte vare (f.eks. på melk).

Markedsinndeling basert på markedsform bygger på en analyse hvor markedet blir delt opp etter følgende kriterier:

 • Tilbydernes mulighet til å føre en selvstendig prispolitikk.
 • Forbrukernes innstilling overfor den enkelte tilbyder og hans produkt.
 • Antall bedrifter som selger samme eller beslektet vare
 • Størrelsesfordeling bedriftene imellom
 • Etableringhindringer

På bakgrunn av overstående kriterier er det vanlig å dele tilbyderne i et marked inn i fire markedsformer:

Illustrasjonen under viser hvor mange tilbydere som opererer på disse fire markedsformene:

 Antall selgere
      1Få storeMange små
Homogent markedMonopolOligopolFullkommen-
konkurranse
 
Hetrogent markedDifferensiert
oligopol
Monopolistisk konkurranse 

I de påfølgende artiklene vil vi ta for oss hva som kjennetegner hver av disse fire markedsformene.

Du leser nå artikkelserien: Pris

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Prisnivå og prisprofil (Premium pris vs. lavpris)Fullkommen konkurranse >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Pris (konkurransevirkemiddel)
 • Interne faktorer som påvirker prispolitikken
 • Eksterne faktorer som påvirker prispolitikken til bedriften
 • Pristyper
 • Markedslikevekt (markedskrysset)
 • Etterspørselskurven
 • Tilbudskurven
 • Skift i tilbud og etterspørsel
 • Priselastisitet
 • Inntektselasitisitet
 • Prismål: Mål for prisstrategi og prispolitikken
 • Prisstrategi og prispolitikk
 • Prisnivå og prisprofil (Premium pris vs. lavpris)
 • Markedsform (markedsstruktur)
 • Fullkommen konkurranse
 • Monopol
 • Duopol
 • Oligopol
 • Monopolistisk konkurranse
 • Prisstrategi i ulike stadier av produktets livssyklus
 • Krysspriselastisitet
 • Prisdifferensiering
 • Produktmiks og bundling prising
 • Tidlig kjøp prising
 • Rabatt og rabattpolitikk
 • Priskalkulasjon : Hvordan kalkulere prisen?
 • Markedsorientert prissetting
 • Kostnadsorientert prissetting
 • Konkurrentbasert prissetting
 • Etikkorientert prissetting
 • Prisregulering
 • Psykologisk prissetting
 • Du leser nå artikkelserien: Konkurrent

    Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << KonkurrenterFullkommen konkurranse >>
      Andre artikler i serien er: 
 • Konkurrenter
 • Markedsform (markedsstruktur)
 • Fullkommen konkurranse
 • Monopol
 • Duopol
 • Oligopol
 • Monopolistisk konkurranse
 • Konkurransefortrinn
 • Verdikjede
 • Konkurrentanalyse («5 forces»)
 • Kundeverdianalyse
 • Tiltakmatrise (“dyktighet/viktighet” matrisen)
 • Grunnlaget for valg av konkurransefortrinn og konkurrentstrategi
 • Kostnadsleder strategi
 • Differensieringstrategi
 • Fokusering – nisjestrategier
 • Du leser nå artikkelserien: Markeder

    Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Markedsdefinisjon og markedsposisjonFullkommen konkurranse >>
      Andre artikler i serien er: 
 • Marked
 • Primær-, sekundær- og tertiærnæring
 • Markedskartlegging og markedsvurdering
 • Markedet for produksjonsfaktorer
 • Markedet for varer og tjenester
 • Forbrukermarkedet og bedriftsmarkedet
 • Homogene og hetrogene produkter (marked)
 • Markedsdefinisjon og markedsposisjon
 • Markedsform (markedsstruktur)
 • Fullkommen konkurranse
 • Monopol
 • Duopol
 • Oligopol
 • Monopolistisk konkurranse
 • Tosidig / flersidig marked
 • Tosidige online-markeder
 • Nettverkseffekter (nettverkseksternaliteter)
 • Markedsstrukturer i tosidige markeder
 • Potensielle fallgruver ved analyse av tosidige markeder
 • Markedets livssyklus
 • Markedssynergier
 • Markedsendringer