Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

Hva er mål- og resultatstyring?

Mål- og resultatstyring er en betegnelse på en ledelsesprosess hvor det legges vekt på at både virksomheten totalt sett og den enkelte leder og medarbeider arbeider mot et avtalt mål, og at tiltak systematisk treffes for at vi skal nå de målene vi har satt oss.

Vi kan si at mål- og resultatstyring er et overordnet styringsprinsipp som har som formål:

 • å fastsette mål for virksomheten
 • å måle resultater og
 • sammenligne resultatene med målene og
 • bruke denne informasjonen til styring, kontroll og læring for å utvikle og forbedre virksomheten

Siden slutten av 1980-tallet har mål- og  resultatstyring vært det overordnede styringsprinsippet for alle nivå i offentlig sektor, og enda lenger for privat sektor.

Hensikten med mål- og resultatstyring er å øke effektiviteten og få mer ut av ressursene ved at underliggende nivå får frihet til selv å bestemme hvilke virkemidler som skal brukes for å nå målene.

Styring og kontroll skjer her i mindre grad gjennom detaljerte instrukser om ressursbruk, aktiviteter og enkeltoppgaver. I stedet rettes oppmerksomheten i større grad mot om målene blir nådd eller ikke, og om det skjer med effektiv ressursbruk. Når målene som skal nås er definert gjennom en åpen dialog mellom topp- og mellomlederne, og mellom lederne og medarbeiderne, har den enkelte avdeling, gruppe og enkeltperson selv ansvaret for å utlede hvordan målet skal nås og hva som må prioriteres i styringen. En integrert del av denne prosessen er risikostyring, hvor vi konstant vurderer hvilke konsekvenser våre beslutninger kan få for resultatet vi prøver å nå og hvor stor risikoen er for at dette skal skje.


Hvilke effekter kan mål- og resultatstyring gi?

Mål- og resultatstyring er en styringform som kan gi følgende effekter i virksomheten, hvis mål- og resultatstyringen utføres korrekt:

 • Styrke samspillet mellom ledelsen og organisasjonen når det gjelder avklaring av mål, ressursinnsats og resultatoppnåelse.
 • Skape et bedre grunnlag for ledelsen til å prioritere knappe ressurser mot avtalte satsningsområder og en større mulighet til å velge hensiktsmessige virkemidler.
 • Styrke motivasjonen blant de ansatte ved at de aktivt og forpliktende tar del i mål- og resultatoppfølgingsprosessen og dermed utløser ubrukte ressurser i form av kreativitet og kompetanse, og ikke minst får lyst til å være med på laget som har oppmerksomheten rettet mor resultatet.

Hva er formålet med mål- og resultatstyring?

De viktigste formålene med mål- og resultatstyring er:

 • å gjøre organisasjonen mer mål- og resultatorientert i motsetning til aktivitets- og regelorientert
 • bedre ressursutnyttelse gjennom økt produktivitet og effektivitet
 • å etablere en kobling mellom mål, planer, styring og kontroll
 • å påvirke de ansattes ressursdisponeringsatferd

Styringshjulet i mål- og resultatstyring

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander (f.1968) er eStudie.no sin grunnlegger. I tillegg er han daglig leder for bl.a. webbyrået og hostingselskapet OnNet AS. En entrepenør og forretningsutvikler med over 25 års entrepenør- og ledererfaring.