Domene og webhotell fra OnNet.no

    Denne artikkelen er del 16 av 21 artikler om Forretningsplan

Lese tid (240 ord/min): 5 minutter

Vi har nå gått igjennom forretningsplanens oppbygning og innhold. Et strategisk dokument som viser virksomhetens rammebetingelser, forretninggrunnlag og strategisk kjerne.

Som du ser er innholdet i plandokumentet så langt av en generell karakter og omfatter virksomheten som helhet. Dette rammeverket danner så grunnlaget for planleggingen og utviklingen av alle andre planer i virksomheten. Planer som må ses på som del-planer til forretningsplanen. Dette fordi deres formål er å bygge opp under forretningsplanen gjennom å operasjonalisere forretningsplanens generelle rammebetingelser og strategier til konkrete planer og aktiviteter som viser i praksis hvordan forretningsplanens strategier skal realiseres.

Hvilke del-planer trenger vi?

Hvilke del-planer virksomheten trenger er situasjonsbestemt og vil derfor variere fra virksomhet til virksomhet. F.eks. vil dette være avhengig av virksomhetens:

 • Størrelse: Større virksomheter har mer komplekse systemer enn små virksomheter og trenger derfor flere planer og mer detaljerte planer enn små virksomheter.
 • Virksomhetsfelt: Det er stor forskjell på å drive en fabrikk som produserer makrell på boks i forhold til en 7/Elleven kiosk, noe som også gjør seg utslag i hvilke områder planleggingen omfatter.
 • Mål og strategi: Hvilke mål og strategier virksomheten jobber mot virker også styrende i stor grad på hvilke støtteplaner virksomheten for å kunne realisere sin hovedstrategi
 • Målgruppe: Hvem målgruppen til forretningsplanen er avgjør også i stor grad forretningsplanens utforming og valg av del-planer. F.eks. er det stor forskjell på å skrive en faglig korrekt forretningsplan i forhold til den versjonen vi utvikler for investorene vi trenger.

Skal vi utforme en faglig korrekt forretningsplan er det naturlig å ta utgangspunkt i teorien om Systemanalytisk Verdiledelse, da dette er den første holioetiske ledelseteorien som ser på systemet og verdiene som skaper virksomheten.

Systemet

Tar vi utgangspunkt i Systemanalytisk Verdiledelse kan virksomheten ses på som et finjustert system som består av unikt samspill mellom 6 ulike perspektiver som er gjensidig avhengig av hverandre for å skape og markedsføre verditilbudet virksomheten lever av. Disse 6 perspektivene vil konstant påvirke hverandre og bringe systemet ut av likevekt. En ubalanse vi må prøve å gjøre noe med gjennom forretningplanen og forretningsplanens del-planer. Planer som har som mål å bringe systemet i likevekt igjen slik at det blir i stand til å realisere virksomhetens visjon og nå forretningsmålet.

Budskapet til Systemanalytisk Verdiledelse er at vi bør utvikle 6 ulike del-planer til forretningsstrategien. En plan for hvert av perspektivene i systemet til Systemanalytisk Verdiledelse. Disse 6 perspektivene og del-planene er:

systemet i systemanalytisk verdiledelse

Disse del-planene kan forklares slik:

Ressursplan (Økonomiplan)

Ressursplan (også kalt økonomiplan) er en plan som tar for seg ressursperspektivets arbeid med å oppnå en optimal ressursforvaltning og utvikle eksisterende ressurser til strategiske konkurransefortrinn.

Dette perspektivet danner grunnlaget for utviklingen av de øvrige perspektivene, da ressursene som forbrukes utgjør virksomhetens kostnader, mens verditilbudet som skapes gjennom prosessperspektivet og markedsføres gjennom kundeperspektivet skaper virksomhetens inntekter. Differansen mellom virksomhetens inntekter og kostnader utgjør virksomhetens fortjeneste (lønnsomhet).

Ressursplanens formål er å angi virksomhetens økonomiske målsetninger, hvilke ressurser virksomheten besitter og hvordan disse ressursene skal benyttes i verdiskapningen og markedføringen av virksomhetens verditilbud de neste årene. Dette gjøres gjennom å trekke opp retningslinjer for virksomhetens ressursforvaltning og ressursbruk, og utvikle konkrete budsjetter som viser forventede kostnader og inntekter i planperioden.

En sentral del av ressursplanen er å utvikle et læring- og vekstmålet for ressursforvaltningen totalt sett og for hvert av virksomhetens strategiske kjerneressurser. Ressursplanen tar med andre ord ikke bare for seg ressursperspektivet, men også hvordan virksomheten skal lære av sin ressursforvaltning og hvordan virksomheten skal bruke denne kunnskapen til å forbedre ressursutnyttelsen i fremtiden.

Læring- og vekstplan

Læring- og vekstplanen tar for seg læring- og vekstperspektivet og angir hvordan virksomheten skal oppnå fremtidig vekt gjennom å lære av sine handlinger.

Planen starter med å angi et konkret vekstmål, med en tilhørende vekststrategi som viser hvilken vekst virksomheten forventer og hvor denne veksten vil komme. 

Vekstmålet og -strategien, støttes av et læringsmål som viser hvilke målsetninger som gjelder for arbeidet med å utvikle virksomheten til en lærende organisasjon som bruker lærdommen til å oppnå fremtidig vekst, og en læringstrategi som forteller hvordan virksomheten skal klare å nå sine læringsmål i planperioden.

Markedsplan

Markedsplanen tar for seg kundeperspektivet og viser hvordan virksomheten har tenkt å markedsføre sitt verditilbud, tilføre verditilbudet nye meta-verdier og posisjonere det på ønsket måte i målgruppens bevissthet, med bruk av de ressursene og økonomiske rammene som er trukket opp i ressursplanen.

Organisasjons- og prosessplan

Organisasjons- og prosessplanen tar for seg prosessperspektivet og tar for seg hvordan virksomhetens organisasjon og verdiskapningprosess er bygd opp og fungerer. Organisasjons- og prosessplanen viser med andre ord hvordan virksomhetens verditilbud blir skapt og kvalitetssikret underveis.

Siden prosessplanen tar for seg hele verdiskapningsprosessen er den en meget omfattende plan. Det er derfor hensiktsmessig å dele prosessplanen opp i ulike deler som tar for seg virksomhetens kjerneprosesser. Det vil si en del som omhandler menneskene, en del som tar for seg strukturen, en del for teknologien og så videre.

Disse delene må imidlertid også samles i en overordnet prosessplan for hele prosessperspektivet. En plan som i likhet med alle andre planer må støtte opp under forretningsstrategien og forretningsmiljøet for å sikre samsvar mellom det virksomheten sier at de er, gjør og sier.

Supportplan

Supportplanen tar for seg alle støtteaktiviteter som er nødvendig for at systemet til virksomheten skal virke som tiltenkt. Planen fanger med andre ord opp de strategiske beslutningene til supportperspektivet i systemet til Systemanalytisk Verdiledelse.

Styring- og kontrollplan

Styring- og kontrollplanen tar for seg styring- og kontrollperspektivet og viser hvilke styrings- og kontrollmekanismer virksomheten har for å styre virksomheten mot de felles avtalte målene med bruk av de valgte strategiene.

Å lede et selskap kan sammenlignes med å være en pilot på et kommersielt fly. I likhet med piloten som har et stort sett av instrumenter som indikerer ulike kritiske forhold ved flyet, og som piloten bruker for å navigere flyet trygt mellom to flyplasser, trenger en moderne leder et tilsvarende knippe måle- og styreinstrumenter. Å bare skulle navigere et fly etter et instrument, f.eks. bare en høydemåler, ville være både uansvarlig og livsfarlig. Det samme gjelder å styre en virksomhet bare etter et forretningsmål.

Virksomheten trenger et sett av styring- og kontrollsystemer som gir såvel topp-ledelsen, mellomlederne, gulv-lederne og den enkelte medarbeider tilbakemeldinger om deres prestasjoner og resultater, med en konstruktiv oppfølging av eventuelle positive eller negative avvik som avdekkes.

Du leser nå artikkelserien: Forretningsplan

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << ForretningsstrategiØkonomiplan (ressursplan) >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Forretningsplan – formål & funksjon
 • Forretningsplan – den akademiske tilnærmingen
 • Forretningsplan – hvilke punkter må være med og hvordan skrive planen?
 • Praktiske råd for å lage en god forretningplan
 • Situasjonsanalyse
 • Scenario
 • Forretningsgrunnlag
 • Forretningside
 • Visjon
 • Verdigrunnlag (kjerneverdier)
 • Omdømme (Corporate branding)
 • Forretningsmodell
 • Strategisk kjerne
 • Forretningsmål
 • Forretningsstrategi
 • Forretningsplanens del-planer
 • Økonomiplan (ressursplan)
 • Markedsplan
 • Prosessplan
 • Supportplan
 • Kilder til informasjon i forretningsplanen
 • Kjetil Sander
  Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.