Forretningsplanens del-planer


   Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:
   http://www.


    Denne artikkelen er del 13 av 30 artikler om Forretningsplan
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


Jeg har nå gått igjennom forretningsplanens oppbygning og innhold. Et strategisk dokument som viser virksomhetens rammebetingelser, forretninggrunnlag og strategisk kjerne.

Som du ser er innholdet i plandokumentet så langt av en generell karakter og omfatter virksomheten som helhet. Dette rammeverket danner så grunnlaget for planleggingen og utviklingen av alle andre planer i virksomheten. Planer som må ses på som del-planer til forretningsplanen. Dette fordi deres formål er å bygge opp under forretningsplanen gjennom å operasjonalisere forretningsplanens generelle rammebetingelser og strategier til konkrete planer og aktiviteter som viser i praksis hvordan forretningsplanens strategier skal realiseres.

Systemet som skaper og markedsfører virksomhetens verditilbud består av 6 ulike perspektiv som er gjensidig avhengig av hverandre og som konstant vil påvirke hverandre og bringe systemet ut av likevekt. For å lykkes med å utvikle en helhetlig plan for virksomheten som sørger for at systemet er i likevekt og i stand til å realisere virksomhetens visjon og forretningsmål gjennom virksomhetens valgte forretningsmodell og forretningsstrategi, kreves det at vi utvikler 6 del-planer som tar utgangspunkt i den overordnede forretningsplanen og som tar for seg hvert av perspektivene i virksomhetens system. Til slutt må disse del-planene samordnes og koordineres til en helhetlig forretningsplan for hele virksomheten, enten ved en break-down eller build-up tilnærming.

systemet i systemanalytisk verdiledelse

Ressursplan (Økonomiplan)

Ressursplan (også kalt økonomiplan) som tar for seg ressursperspektivets arbeid med å oppnå en optimal ressursforvaltning og utvikle eksisterende ressurser til strategiske konkurransefortrinn. Dette perspektivet danner grunnlaget for utviklingen av de øvrige perspektivene, da ressursene som forbrukes utgjør virksomhetens kostnader, mens verditilbudet som skapes gjennom prosessperspektivet og markedsføres gjennom kundeperspektivet skaper virksomhetens inntekter. Differansen mellom virksomhetens inntekter og kostnader utgjør virksomhetens fortjeneste (lønnsomhet).

Ressursplanens formål er å angi virksomhetens økonomiske målsetninger, hvilke ressurser virksomheten besitter og hvordan disse ressursene skal benyttes i verdiskapningen og markedføringen av virksomhetens verditilbud de neste årene. Dette gjøres gjennom å trekke opp retningslinjer for virksomhetens ressursforvaltning og ressursbruk, og utvikle konkrete budsjetter som viser forventede kostnader og inntekter i planperioden.

En sentral del av ressursplanen er å utvikle et læring- og vekstmålet for ressursforvaltningen totalt sett og for hvert av virksomhetens strategiske kjerneressurser. Ressursplanen tar med andre ord ikke bare for seg ressursperspektivet, men også hvordan virksomheten skal lære av sin ressursforvaltning og hvordan virksomheten skal bruke denne kunnskapen til å forbedre ressursutnyttelsen i fremtiden.

Læring- og vekstplan

Læring- og vekstplanen tar for seg læring- og vekstperspektivet og angir hvordan virksomheten skal oppnå fremtidig vekt gjennom å lære av sine handlinger.

Planen starter med å angi et konkret vekstmål, med en tilhørende vekststrategi som viser hvilken vekst virksomheten forventer og hvor denne veksten vil komme. 

Vekstmålet og -strategien, støttes av et læringsmål som viser hvilke målsetninger som gjelder for arbeidet med å utvikle virksomheten til en lærende organisasjon som bruker lærdommen til å oppnå fremtidig vekst, og en læringstrategi som forteller hvordan virksomheten skal klare å nå sine læringsmål i planperioden.

Markedsplan

Markedsplanen tar for seg kundeperspektivet og viser hvordan virksomheten har tenkt å markedsføre sitt verditilbud, tilføre verditilbudet nye meta-verdier og posisjonere det på ønsket måte i målgruppens bevissthet, med bruk av de ressursene og økonomiske rammene som er trukket opp i ressursplanen.

Organisasjons- og prosessplan

Organisasjons- og prosessplanen tar for seg prosessperspektivet og omhandler hvordan virksomhetens organisasjon og verdiskapningprosess er bygd opp og fungerer. Organisasjons- og prosessplanen viser med andre ord hvordan virksomhetens verditilbud blir skapt og kvalitetssikret underveis.

Siden prosessplanen tar for seg hele verdiskapningsprosessen er den en meget omfattende plan. Det er derfor hensiktsmessig å dele prosessplanen opp i ulike deler som tar for seg virksomhetens kjerneprosesser. Det vil si en del som omhandler menneskene, en del som tar for seg strukturen, en del for teknologien og så videre.

Disse delene må imidlertid også samles i en overordnet prosessplan for hele prosessperspektivet. En plan som i likhet med alle andre planer må støtte opp under forretningsstrategien og forretningsmiljøet for å sikre samsvar mellom det virksomheten sier at de er, gjør og sier.

Supportplan

Supportplanen tar for seg alle støtteaktiviteter som er nødvendig for at systemet til virksomheten skal virke som tiltenkt. Planen fanger med andre ord opp de strategiske beslutningene til supportperspektivet i systemet til Systemanalytisk Verdiledelse.

Styring- og kontrollplan

Styring- og kontrollplanen tar for seg styring- og kontrollperspektivet og viser hvilke styrings- og kontrollmekanismer virksomheten har for å styre virksomheten mot de felles avtalte målene med bruk av de valgte strategiene.

Å lede et selskap kan sammenlignes med å være en pilot på et kommersielt fly. I likhet med piloten som har et stort sett av instrumenter som indikerer ulike kritiske forhold ved flyet, og som piloten bruker for å navigere flyet trygt mellom to flyplasser, trenger en moderne leder et tilsvarende knippe måle- og styreinstrumenter. Å bare skulle navigere et fly etter et instrument, f.eks. bare en høydemåler, ville være både uansvarlig og livsfarlig. Det samme gjelder å styre en virksomhet bare etter et forretningsmål.

Virksomheten trenger et sett av styring- og kontrollsystemer som gir såvel topp-ledelsen, mellomlederne, gulv-lederne og den enkelte medarbeider tilbakemeldinger om deres prestasjoner og resultater, med en konstruktiv oppfølging av eventuelle positive eller negative avvik som avdekkes.

Denne artikkelen og resten av artikkelserien kan lastes ned som en e-bok1 ! Artikkelserien fortsetter under.

Tegn årsabonnement

Tegn et abonnement til Kr. 178/år og få ubegrenset tilgang til alle våre artikler og serier!

Bli medlem

Tegn et medlemskap til Kr. 198/år for å laste ned alle våre e-bøker i PDF-format i ett år.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Forretningsplan

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien:  << Forretningsmål og forretningstrategiHvem skriver du forretningsplanen for? >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Forretningsplan
 • Forretningsplanens innhold
 • Situasjonsanalyse
 • Due Diligence
 • Forretninggrunnlaget
 • Forretningside (misjon og visjon)
 • Verdigrunnlag
 • Omdømme (rykte og profil)
 • Corporate Governance (eierstyring)
 • Strategisk kjerne
 • Forretningsmodell
 • Forretningsmål og forretningstrategi
 • Forretningsplanens del-planer
 • Hvem skriver du forretningsplanen for?
 • Presentasjon av forretningsplanen
 • Introduksjon og sammendrag (Styrets beretning)
 • Bakgrunn og generell beskrivelse av firmaet
 • Marked, kunden og konkurrentene
 • Corporate Governance (selskapsledelse)
 • Forretninggrunnlaget
 • Strategisk kjerne
 • Forretningsmodell
 • Produkter og tjenester
 • Markedsplan
 • Økonomiplan og ressursplan
 • Organisasjons- og prosessplan
 • Supportplan
 • Implementeringstrategi
 • Handlingsplan
 • Kilder til informasjon i forretningsplanen