Nyklassisk økonomi


   Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:
   http://www.


    Denne artikkelen er del 26 av 51 artikler om Markedsøkonomiens historiske utvikling
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


Rundt 1871 -72 fikk vi et paradigmeskifte innen økonomien. Paradigmeskifte kalles for den marginalistiske revolusjon, og markerer fødselen for moderne mikroøkonomi.

«Nyklassikere» er en samlebetegnelse vi bruker for å betegne de økonomiske teoriene nye og fremtredende økonomer kom med 1870 – 1900. I motsetning til «klassikerne» var nyklassikerne opptatt av mikroøkonomiske problemstillinger. De studerte produsentene, konsumet og prisdannelsen i ulike markeder.

Walras (1830 – 1910) viste i sitt tankeskjema hvordan de enkelte delene av økonomien hang sammen via prisdannelsene på markedene. Et enkelt marked både påvirker og blir påvirket av utviklingen i andre markeder («alt påvirker alt»). Men så lenge prisene kunne justeres (varepriser, rente og arbeidslønn), antok Walras at tilpasningen i økonomien skjedde glatt og friksjonløst. Arbeidsledighet ville ikke eksistere over lengre tid.

For første gang ble matematikken viktig innenfor økonomien, noe som medførte at man tok i bruk nye metoder. Den viktigste av disse metodene er antagelig de marginale analysene, som er et verktøy for å treffe differensielle avgjørelser i markedet. Godkjenningen av de marginale analyser og full realisering av deres viktighet og innvirkning kom allikevel ikke over natten, men utviklet seg sakte i løpet av perioden 1870 -1900.

For å illustrere hva pradigmeskifte, fra klassisk til nyklassisk økonomi, besto i har jeg lagd følgende matrise:

Klassisk/marxistisk økonomi                            Nyklassisk økonomi

Tok utgangspunkt i historiske sosiale klasser. For å klassenes atferd måtte man se på hvilken klasse de tilhørte., da deres adferd var klassebetinget.Politisk økonomi. Man var opptatt  av inntektsfordelingen mellom sosiale klasser. Gav dynamiske konsekvenser.

Prøvde å utvikle en objektiv verditeori.

En teori om relative (langsiktige) priser. De utviklet en arbeidsverditeori. Det var produksjonen som bestemte de langsiktige prisene.

Produksjonsperspektiv. Forholdene i produksjonen bestemmer prisene.

Et macroperspektiv. Utviklet en makroøkonomi som var opptatt av dynamisk vekst og kriser.

Et økonomisk overskudds perspektiv (surplus). Et utbyttingsperspektiv.

I nyklassisk økonomi snakker vi ikke lenger om klasser, men om historiske individer som er opptatt av å maksimere nytten . De blir styrt av nytteprinsippet. De er egoistiske, og for å forstå dem må man derfor se på deres motiv og drivkrefter.Opptatt av fordeling av knappe ressurser til gitte mål. Hvordan man skal kombinere ressursene for å nå ulike mål.

Lagde en subjektiv verditeori. Hvor målet var å vise at prisene ikke ble bestemt av objektive faktorer, men av subjektive verdier. Subjektiv nytte bestemmer de relative prisene.

Nyklassisk økonomi la til grunn et markedperspektiv for å forklare prisene.

Et mikroperspektiv. Opptatt av prisdannelsen i markedet. De var ikke opptatt av vekst, men av et statisk likevekstprinsipp på frie markeder.

Alle produksjonsfaktorene får betalt etter hva de bidrar med.

Veksten av marginalanalyser i den nyklassiske tenkningen resulterte i man hovedsakelig fokuserte på mikroøkonomiske problemer, istedenfor makkro- økonomiske problemer. Ved bruk av høyst abstrakte modeller av husholdninger og bedriften, prøvde de å forklare hvordan husholdningene og bedriftene prøvde å maksimere profittmulighetene sine.

De viktigste nyklassiske økonomene var:

– W. S. Jevons
– Carl Menger
– Lèon Walras
– Jeremy Bentham
– Alfred Marshall

Denne artikkelen og resten av artikkelserien kan lastes ned som en e-bok1 ! Artikkelserien fortsetter under.

Tegn årsabonnement

Tegn et abonnement til Kr. 178/år og få ubegrenset tilgang til alle våre artikler og serier!

Bli medlem

Tegn et medlemskap til Kr. 198/år for å laste ned alle våre e-bøker i PDF-format i ett år.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Markedsøkonomiens historiske utvikling

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien:  << Nyklassisk økonomiNyklassikernes mål >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Økonomisk tenkning – den historiske utviklingen
 • Tidlig preklassisk tenkning (Økonomisk tenkning)
 • Gresk tenkning & slavesamfunnet
 • Det føydale økonomiske system
 • Skolastikerne ( År 1200 – 1500)
 • Pre-klassisk tenkning
 • Merkantilismen ( 1500 – 1750 )
 • Fysiokratene (1750 – 1776)
 • Den klassiske perioden
 • Adam Smith ( f. 1723 )
 • Smiths verditeori
 • Thomas R. Malthus (1766-1834)
 • Jean Bartiste Say (1767 -1832)
 • David Ricardo (1772 – 1823)
 • Inntektsfordelingen i den klassiske perioden
 • Ricardos verditeori
 • Teorien om komparative fordeler
 • John Stuart Mill (1806 – 1873)
 • Karl Marx (1818 – 1883)
 • Marx erkjennelseteori
 • Materialistisk historieoppfatning
 • Hva bestemmer produktets pris (Bytteverdien) ?
 • Marx verditeori – en arbeidsverditeori
 • Hva er profitt, og hvordan skapes profitten?
 • Nyklassisk økonomi
 • Nyklassisk økonomi
 • Nyklassikernes mål
 • Alfred Marshall (1842 – 1924)
 • Hva bestemmer prisen (Partiell likevekt)?
 • Priselastisitet
 • «The Cambridge cachballance version of the Quantity theory of money»
 • «The transaction version»
 • Hva bestemmer prisen ?
 • Hvordan måle nytteverdien?
 • Hvilken nytte har vi av inntekten (pengene)?
 • Grensenytte og etterspørsel
 • Sammenhengen mellom tilbud og etterspørsel
 • Nyklassisk innteksfordelingsteori
 • Introduksjon til moderne økonomi
 • Moderne mikroøkonomi
 • Moderne makroøkonomi
 • John Maynard Keynes (1883 – 1945)
 • Keynes løsning på arbeidsledigheten
 • Hva bestemmer etterspørselen og forbruket (C)?
 • Hva bestemmer investeringene (I)?
 • Keynesiansk motkonjukturpolitikk
 • Keynesiansk politikk og inflasjon
 • Monetarisme
 • Tilbudsidepolitikk
 • Den klassiske motrevolusjon
 • Oppsummering av moderne økonomi