agenturer.no

    Denne artikkelen er del 4 av 27 artikler om Pris

Det finnes mange ulike typer priser, avhengig av hvor et produkt eller tjeneste befinner seg i verdikjeden. De viktigste pristypene er disse.

Grossist- og konsumentpris

I næringslivet går et grunnleggende skille mellom grossistpriser – og endelige priser for sluttbruker i enden av verdikjeden – konsumentpriser.

Grossistpriser, også kalt forhandlerpris, er prisen et mellomledd i verdikjeden tar for et produkt eller en tjeneste for å dekke sine salgs- og distribusjonskostnader for å selge et produkt eller tjeneste til en detaljist, og representerer ekstrakostnaden ved å distribuere et produkt eller tjeneste fra en produsent til siste leddet som selger produktet eller tjenesten til sluttbrukeren.

Konsumentpris eller utsalgspris er prisen sluttbrukeren må betale detaljistleddet for å kjøpe produktet eller tjenesten. Konsumentprisen styres derfor av forskjellen mellom grossistprisen og sluttbrukernes (kundens) opplevde og forventede verdi. Jo større denne forskjellen er, jo høyere fortjeneste (profitt) får siste leddet (detaljisten).

Mangler markedet konkurranse (monopol og oligopol situasjoner) er det samfunnsøkonomisk mer effektivt å regulere grossistprisene enn konsumentprisene, da en regulering av konsumentprisen vil stoppe priskonkurransen mot kjøperne og hindrer mye av markedets naturlige prisdynamikk.

Annonse

Forventningpriser

Prisene kan også være forventningstyrt og uttrykke forventninger. Gode eksempler på slike forventningpriser er aksjepris og oljepris

Dette er priser som settes av et marked, og er et uttrykk for forventet fremtidig verdi. Opsjoner er en annen forventningpris som går ut på å sette en pris på noe som kan kjøpes i fremtiden til en pris som er fastsatt i dag.

Andre priser

Foruten disse formene for priser vil enhver virksomhet måtte forholde seg til mange andre former for priser. For eksempel lønn som er prisen en virksomhet må betale for arbeidskraft, mens rente er prisen virksomheten må betale for å låne penger (kapital).

Renten kan også forstås som prisen for framskyndet forbruk: Den som låner penger får anledning til å konsumere mer, og tidligere enn inntekten ellers ville tillatt. Dette framskynder forbruket har en pris som uttrykkes i form av en lånerenten. Lånerenten er prisen en utlåner tar for å låne ut kapital og dermed utsette sitt eget forbruk.

Fant du ikke svaret? Spør redaksjonen!
Annonse

Fant du ikke svaret?

Fyll ut skjemaet under hvis du har et spørsmål knyttet til denne artikkelen.

Ditt spørsmål:

Ditt navn:

E-post:

Rapporter en feil, mangel eller savn

Rapporter en feil, mangel eller et savn

Benytt skjemaet under hvis du finner en feil eller mangel i en av våre artikler. Uten tilbakemeldinger fra våre lesere er det umulig for oss å forbedre våre artikler.

Jeg ønsker å rapportere inn en:

En feilEn mangelEt savn

Angi en feil, mangel eller savn:

Ditt navn:

E-post:

Du kan også laste ned denne artikkelen og resten av artikkelserien som en e-bok Artikkelserien fortsetter under.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Pris

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Eksterne faktorer som påvirker prispolitikken til bedriftenMarkedslikevekt >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Pris (konkurransevirkemiddel)
 • Interne faktorer som påvirker prispolitikken
 • Eksterne faktorer som påvirker prispolitikken til bedriften
 • Pristyper
 • Markedslikevekt
 • Skift i tilbud og etterspørsel
 • Priselastisitet
 • Mål for prispolitikken
 • Prisstrategi og prispolitikk
 • Prisnivå og prisprofil
 • Markedsform (markedsstruktur)
 • Fullkommen konkurranse
 • Monopol
 • Duopol
 • Oligopol
 • Monopolistisk konkurranse
 • Prisstrategi i ulike stadier av produktets livssyklus
 • Krysspriselastisitet
 • Prisdifferensiering
 • Produktmiks og bundling prising
 • Tidlig kjøp prising
 • Rabatt og rabattpolitikk
 • Hvordan kalkulere prisen?
 • Markedsorientert prissetting
 • Kostnadsorientert prissetting
 • Konkurrentbasert prissetting
 • Prisregulering