agenturer.no

Beskyttet innhold!

For å lese denne og våre øvrige sider må du tegne et årsabonnement og være logget inn.

Som abonnent/medlem får du tilgang til alt innholdet på sidene våre, og skulle sidene våre ikke leve opp til forventningene dine har vi en "Pengene tilbake garanti" du kan benytte.

Tegn abonnement!

    Denne artikkelen er del 2 av 17 artikler om Ansettelse

Annonse

Hva er en arbeidsavtale?

Norsk lov krever at alle ansatte har en skriftlig arbeidsavtale. En skriftlig arbeidsavtale er:

En skriftlig avtale mellom arbeidsgiveren og arbeidssøkeren som regulerer rettighetene og pliktene til partene i arbeidsforholdet, og hva partene for øvrig har blitt enige om ved ansettelse.

Hva skal arbeidsavtalen inneholde?

Arbeidsavtalen skal minimum gi opplysninger om følgende, jf. arbeidsmiljølovens § 14-6:

 1. Partenes identitet
 2. Arbeidsplassen
 3. Stilling (En beskrivelse av arbeidet, eller arbeidstakerens tittel, stilling eller arbeidskategori)
 4. Ansettelseform (heltid (fast), midlertid eller deltid (vikar))
 5. Tidspunktet for arbeidsforholdets begynnelse
 6. Dersom arbeidsforholdet er midlertidig; forventet varighet
 7. Arbeidstakerens rettigheter til ferie og feriepenger, og reglene for fastsettelse av ferietidspunktet
 8. Arbeidstakerens og arbeidsgiverens oppsigelsesfrister
 9. Den gjeldende eller avtalte lønn, samt eventuelle tillegg som ikke inngår i lønnen
 10. Den normale daglige eller ukentlige arbeidstiden
 11. Eventuelle prøvetidsbestemmelser
 12. Opplysninger om eventuelle tariffavtaler som regulerer arbeidsforholdet
Annonse

Arbeidsplass

Arbeidsavtalen skal angi hvor arbeidsplassen er. Normalt i form av en fast adresse. Dersom det ikke eksisterer noen fast arbeidsplass eller hovedarbeidsplass, skal arbeidsavtalen opplyse at arbeidstakeren arbeider på forskjellige steder. Oppgi i så fall forretningsadressen eller adressen til arbeidsgiveren.

Stilling

Arbeidsavtalen må angi stillingen vedkommende er ansatt for å fylle. Dette vil være en beskrivelse av arbeidet eller arbeidstakerens tittel, stilling eller arbeidskategori.

Annonse

Tiltredelse tidspunkt

Arbeidsavtalen må angi når denne arbeidsavtalen gjelder fra og når arbeidstakeren tiltrer sin stilling.

Ansettelsesform

Arbeidsavtalen må også angi ansettelseform og eventuell stillingsbrøk. Med stillingsbrøk menes stillingsprosent. Halv stilling er f.eks. 1/2-stilling eller 50% stilling.

Normalt kan vi kun ansette en medarbeider på tre måter:

 • som fast ansatt
 • som midlertidig ansatt
 • som vikar (for en annen medarbeider)

Når det gjelder midlertidige ansettelser og vikarer gjelder det spesielle regler som det er viktig å sette seg inn i.

Ansettes medarbeideren midlertidig må arbeidsavtalen også angi forventet varighet på arbeidsforholdet. Det er ikke nødvendig å angi den eksakt forventede varigheten av arbeidsforholdet. Oppgi for eksempel oppdragets avslutning, en nærmere tidsperiodes avslutning, ved en begivenhets inntreden e.l.

Annonse


Prøvetid

Hvis det avtales prøvetid, må dette gjøres skriftlig, og prøvetiden skal ikke være lenger enn 6 måneder. Avtales prøvetid må du også huske på å avtale oppsigelsestiden i prøvetiden. Ved avtale om prøvetid gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist på 14 dager. 

Oppsigelsetid

Arbeidsavtalen skal også angi hvilken oppsigelsestid partene er bitt enige om. Er dette ikke avtalt gjelder arbeidsmiljølovens bestemmelser for oppsigelsetiden. Se aml § 15-3 og www.arbeidstilsynet.no/oppsigelse.

Tariffavtale

Arbeidsavtalen må også opplyse om eventuelle tariffavtaler partene er blitt enige om skal gjelde for ansettelseforholdet. Er tariffavtalen inngått av parter utenfor virksomheten, må det også oppgis hvem tariffpartene er.

Arbeidstid

Arbeidsavtalen skal angi avtalt arbeidstid. Her oppgir vi lengden på den gjennomsnittlige normale arbeidsdagen og arbeidsuken.

Dersom arbeidstakeren skal inngå i en skift eller turnusordning må dette oppgis i arbeidsavtalen. Vi snakker her om ansatte som skal jobbe en fast ordning til ulike tider på døgnet og på søndager. Arbeid om natten eller på søndager som er sporadisk og som er begrunnet i et særlig tidsavgrenset behov, trenger man ikke å regulere gjennom arbeidsavtalen. Imidlertid må det fremgå av avtalen dersom slikt arbeid kan bli aktuelt. Se www.arbeidstilsynet.no/arbeidstid

Oppgi eventuelle særlige arbeidstidsordninger. For eksempel hvis arbeidstakeren av ulike årsaker skal ha redusert arbeidstid for en periode. Se aml § 14-6 (1) l) og § 10-2 (2), (3) og (4).

Pauser

Før opp avtalte pauser. Disse reglene reguleres av arbeidsmiljøloven § 10-9.

Ferie

Ferieloven og eventuelle tariffavtaler, regulerer rettigheter til ferie og feriepenger. Arbeidsavtalen skal angi hvilke regler og eventuelle avtaler som gjelder for ferielengde, beregning av feriepenger og fastsettelse av ferietidspunktet. Se: www.arbeidstilsynet.no/ferie.

Lønn

Arbeidsavtalen må også regulere hvilken lønn partene er blitt enige om. Angi lønn per måned, per time eller en annen måleenhet dere har blitt enige om å bruke ved arbeidsforholdets begynnelse.

Lønnsutbetaling: Angi når lønnen skal utbetales, for eksempel om utbetaling skal skje månedlig eller på andre tidspunkt.

Utbetalingsmåten: Oppgi her hvordan lønnen skal utbetales. Det er vanlig at lønnsutbetaling skjer til arbeidstakerens konto, men det må her fremgå eksplisitt om utbetaling skal skje via bank, kontant eller på annen måte.

Overtidstillegg: Det bør her angis hva som er overtidstillegget. Tillegget skal være minst 40 prosent. Merk at det er noen unntak. Se aml § 10-6 og § 10-12 og www.arbeidstilsynet.no/overtid.

Helge-/nattillegg: Før inn eventuelle helg-/nattillegg her. Arbeidsmiljøloven har ikke krav til helge-/-nattillegg, men kravet kan følge av avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker eller tariffavtale.

Bonuser: Angi her eventuelle bonuser arbeidstakeren har krav på, sammen med hvilke kriterier som legges til grunn for beregningen og utbetalingstidspunktet for bonusen.

Andre tillegg: Angi her eventuelle andre tillegg som for eksempel pensjonsinnbetalinger.

Godtgjørelse/diett: Før inn eventuell godtgjørelse for reise, kost og losji her. Arbeidsmiljøloven regulerer ikke dette, men det gjør en rekke tariffavtaler og også noen allmengjøringsforskrifter.

Pensjon og forsikring

Virksomheten er pliktig å sørge for forsikring i arbeidstiden. Pensjonsordning sier minst 2% av lønnen. Angi hvilke pensjon og forsikringer som gjelder for arbeidsforholdet i arbeidsavtalen.

Taushetsplikt

Ønsker virksomheten å pålegge sine ansatte taushetsplikt om opplysninger de får kjennskap til i tjenesten og som gjelder i forhold vedrørende arbeidsgiverens anliggender, dennes kunder, forretningsforbindelser og konkurrenter, og andre opplysninger av personlig eller sensitiv karakter, må dette avtales i arbeidsavtalen. Ellers har arbeidstakeren ingen taushetsplikt.

Konkurranseklausul 

Ønsker virksomheten å pålegge sine medarbeidere en konkurranseklausul slik at de ikke tar med seg bedriftshemmeligheter og begynner hos konkurrentene må også dette avtales i arbeidsavtalen.

Arbeidsreglement

Arbeidsavtalen trenger ikke å angi hvilket arbeidsreglement som gjelder, men vise til at arbeidsforholdet er pliktig å følge virksomhetens generelle arbeidsreglement og hvor dette arbeidsreglementet er å finne.

Må inngås innen 30 dager

Skriftlig arbeidsavtale skal foreligge normalt senest en måned etter at arbeidsforholdet er inngått, uansett om arbeidsforholdet er varig eller ikke. Er ikke skriftlig arbeidsavtale inngått innen 30 dager, er den ansatte å anse som ansatt etter Arbeidsmiljølovens bestemmelser. Er arbeidsforholdet av kortere varighet (under 30 dager) skal en arbeidsavtale inngås umiddelbart.

Endringer i arbeidsforholdet

Ved endringer i arbeidsforholdet skal arbeidsavtalen ajourføres innen en måned. Dette er likevel ikke nødvendig dersom endringa skyldes endringer i lover, forskrifter eller tariffavtaler som er omtalt i avtalen.

Arbeid i utlandet

Dersom arbeidstakeren skal arbeide i utlandet i mer enn en måned, skal det inngås skriftlig arbeidsavtale før avreise. Denne skal i tillegg til det ovenfornevnte inneholde opplysninger om varigheten av utenlandsoppholdet, valutaen lønn skal utbetales i, eventuell tilleggsytelser (eks fri bolig) og vilkåra for hjemreise.

Hva er det lov å avtale?

Det som avtales, må være innafor det som er tillatt etter lover og generelle avtaler. For eksempel gjelder dette arbeidstid.

Hva kan Arbeidstilsynet bistå med?

Arbeidstilsynet kan veilede generelt i lovverket, men kan ikke ta konkret stilling til lovligheten i en skriftlig arbeidsavtale.

Arbeidstilsynet kan pålegge arbeidsgiver å utarbeide en arbeidsavtale som oppfyller lovkravene.

Kilder:

 • https://no.wikipedia.org/wiki/Arbeidsavtale
arbeidsavtale

Ta kurset: Ansettelse

Et kurs som lærer deg alle lovpålagte krav du må huske på i forbindelse med ansettelse og andre praktiske tips i denne sammenheng.

Fant du ikke svaret? Spør redaksjonen!

Fant du ikke svaret?

Fyll ut skjemaet under hvis du har et spørsmål knyttet til denne artikkelen.

Ditt spørsmål:

Ditt navn:

E-post:

Rapporter en feil, mangel eller savn

Rapporter en feil, mangel eller et savn

Benytt skjemaet under hvis du finner en feil eller mangel i en av våre artikler. Uten tilbakemeldinger fra våre lesere er det umulig for oss å forbedre våre artikler.

Jeg ønsker å rapportere inn en:

En feilEn mangelEt savn

Angi en feil, mangel eller savn:

Ditt navn:

E-post:

Du kan også laste ned denne artikkelen og resten av artikkelserien som en e-bok Artikkelserien fortsetter under.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Ansettelse

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << AnsettelseEksempel på Arbeidsavtale >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Ansettelse
 • Arbeidsavtale
 • Eksempel på Arbeidsavtale
 • Stillingsinstruks (stillingsbeskrivelse / funksjonsbeskrivelse)
 • Eksempel på stillingsinstruks / funksjonsbeskrivelse
 • Arbeidsreglement
 • Personalhåndbok
 • Prøvetid
 • Fast og midlertidig ansettelse
 • Arbeidstid og overtid
 • Lønn og lønnsystemer
 • Taushetsplikt
 • Konkurranseklausul
 • Ferie og feriepenger
 • Aa-registeret
 • Arbeid i utlandet (utenlandsstasjonering)
 • Oppsigelsestid