agenturer.no

Styrets overordnede ansvar

Styret har det overordnede ansvaret for selskapets strategi, og at selskapet er organisert og finansiert for å kunne realisere selskapets mål. Styret er selskapets øverste beslutningsorgan og de er organet administrerende direktør for sine instrukser fra og rapporterer til.

For å kunne utføre sin rolle må styret aktivt kunne bidra på både et strategisk og et mer detaljert nivå, avhengig av selskapets situasjon og utfordringer. Når det gjelder styrets ansvarsområder, så har styret det overordnede ansvaret ovenfor:

  • Selskapet
  • Ansatte
  • Eiere
  • Myndigheter
  • Leverandører
  • Kunder
  • Konkursbo

Hvordan styret står i forhold til de andre selskapsorganene kan illustreres slik:

Styrets maktstruktur

Styrets organisering

Styret er organisert som et kollegium hvor alle er like, men hvor styreformannen er den «første blant likemenn».

Styret fungerer som en samlet enhet og har sin legitimitet når de avholder sine styremøter. Utenfor styrerommet har verken styreformannen eller noen av styremedlemmene noen formell makt eller myndighet. Styret må altså utøve sin myndighet via daglig leder som styret ansetter, gir sine instrukser til og eventuelt avsetter. Styret bør ikke gå inn i selskapets operative drift eller forbi daglig leder. Selv om vi nok kan kan slutte seg til dette prinsippet av loven, er dette først og fremst en god praksis at styret kun forholder seg til daglig leder og aksjonærene på generalforsamlingen.

Styrets ansvar og oppgaver:

Hvilket ansvar og oppgaver et styre har reguleres av tre sentrale dokumenter; aksjeloven, vedtektene og styreinstruksen. Dette kan illustreres slik:

Du må logge inn for å se resten av innholdet. Vennligst . Ikke medlem? Registrer deg