Domene og webhotell fra OnNet.no

Styrets oppgave er å ivareta selskapets interesser, det vil si eiernes ønske om avkastning på investert kapital og arbeidernes interesser rundt arbeidsforholdet.

Styre skal styre – ikke lede

Styret skal, som det ligger i navnet, styre og ikke lede. Styre skal ansette daglig leder, sette bedriftens mål, samt fastsette strategien og retningslinjene som gjelder for bedriftens drift og utvikling. Daglig leder skal utøve ledelsen av selskapet innenfor de retningslinjene som er gitt av styret og sørge for at selskapet utvikler seg i tråd med de målene, strategien, instruksen og retningslinjene som er satt opp av styret.

Styrets retningslinjer

Styrets oppgaver varierer fra styre til styre og avhenger av selskapets størrelse, virksomhet, risiko og styringsstruktur (eksempelvis desentralisert eller sentralisert styringsstruktur i konsern). Vi kan allikevel si at styrets primære oppgave er å ivareta og forvalte eiernes interesser, og har det overordnede ansvaret for at selskapet når sine mål. Styret må derfor engasjere seg i og sette seg inn i selskapets planer, budsjetter og regnskap, på både et strategisk og et mer detaljert nivå (avhengig av selskapets situasjon og utfordringer). 

Dernest skal styre sørge for at selskapet drives med en forsvarlig økonomi, samt at selskapet har en betryggende formuesforvaltning og holder seg innenfor gjeldende lov. Får styre inntrykk av at ledelsen ikke fungerer eller at selskapet ikke er hensiktsmessig organisert har styret både en rett og plikt til å gripe inn.

Imidlertid må styre ikke bare oppfylle de krav som stilles til dem i aksjeloven. De må også følge de reglene og retningslinjene som er angitt i selskapets vedtekter og styreinstruksen til styret. Hva som regulerer styrets oppgaver og plikter kan dermed illustreres slik:

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss