agenturer.no

Selskapets øverste beslutningsorgan

Selv om generalforsamlingen er det øverste beslutningsorganet i ethvert aksje- og allmennaksjeselskaper gjennom de beslutningene de treffer på generalforsamlingen, er det vanlig å anse styret som selskapets øverste beslutningsorgan. Dette fordi aksjonærene som har stemmerett på generalforsamlingen ikke er valgte eller ansatte representanter, men eierne av selskapet som møtes for å ivareta sine økonomiske interesser en gang i året.

Styret er pålagt å følgde de pålegg, instrukser og retningslinjene som generalforsamlingen gir styret, mens daglig leder er pålagt å følge de pålegg, instrukser og retningslinjene som styret gir. Denne sammenhengen mellom tre øverste beslutningsorganene kan illustreres slik:

Styrets maktstruktur

Annonse

Styre skal styre – ikke lede

Styret skal, som det ligger i navnet, styre og ikke lede. Styre skal fastsette strategien og retningslinjene som gjelder for drift og utvikling, mens daglig leder skal utøve ledelsen innenfor de retningslinjene som er gitt av styret og sørge for at selskapet utvikler seg i tråd med de målene som er satt opp av styret.

Aksjeloven § 6-12 slår fast at styret skal (ikke kan eller bør):

 • sørge for forsvarlig organisering av virksomheten
 • i nødvendig utstrekning fastsette planer og budsjetter for selskapets virksomhet
 • holde seg orientert om selskapets økonomiske stilling og påse at dets virksomhet, regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll

Styrets primære oppgave er å forvalte eiernes interesser og påse at selskapet drives med en forsvarlig økonomi og innenfor gjeldene lovgivning. Dersom styre får inntrykk av at ledelsen ikke fungerer eller at selskapet ikke er hensiktsmessig organisert har styret både en rett og plikt til å gripe inn.

Siden det er styret som har det overordnede ansvaret for at selskapet når sine mål, må styret engasjere seg i og sette seg inn i planleggingen, budsjettene og regnskapene på både et strategisk og et mer detaljert nivå (avhengig av selskapets situasjon og utfordringer). Deriblant ansette en daglig leder som har i oppgave å realisere styrets beslutninger i tråd med styrets mål, instruks og retningslinjer.

PWC sier at et godt styre kjennetegnes ved at det:

 • har den reelle styringen,
 • ivaretar foretakets interesser og formål
 • tar beslutninger og
 • fører kontroll

Styrets overordnede ansvar

Hvilket lovbestemt ansvar et styre har er angitt i aksjelovens kapittel 6. Kortversjonen av dette kapittelet er at styret har det overordnede ansvaret for:

 • Selskapet
 • Ansatte
 • Eierne
 • Myndighetene
 • Leverandørene
 • Kundene
 • Evt. konkursbo

I praksis betyr dette at styret har det overordnede ansvaret for selskapets måloppnåelse, strategiske planlegging, finansiering, økonomistyring, formuesforvaltning og organisering. De er også dem som ansetter og avsetter daglig leder.

Foruten at styret må oppfylle de krav som stilles til dem i aksjeloven, må de også påse å følge de reglene som er angitt i vedtektene og styreinstruksen til styret. Dette kan illustreres slik:

Du må logge inn for å se resten av innholdet. Vennligst . Ikke medlem? Registrer deg