Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

Nå som vi har gått igjennom hvilke finansieringsformer og finansieringsmuligheter som generelt finnes, skal vi her se litt nærmere på hvilke potensielle investorer som finnes og som du bør inkludere på listen din over investormuligheter du bør undersøke.

Hva skal finansieres?

Hvilke investorkilder og investor muligheter som er tilgjengelig er i stor grad avhengig av om hva slags selskapsetablering dette er snakk om. Vi må her skille mellom:

  1. Radikal innovasjon – en revolusjonerende oppfinnelse av noe, med et stort potensial til å skape et skred av inkrementelle innovasjoner i fremtiden, og som av den grunn har et enormt stort markeds- og lønnsomhetspotensial. Eksempler på radikale innovasjoner er lyspæren, mikro chippen og bilen. 
  2. Inkrementell innovasjon – en forbedring av noe eksisterende eller en ny variant av noe eksisterende. Slike innovasjoner har mindre risiko enn radikale innovasjoner, men også et langt mindre markeds- og lønnsomhetspotensiale. 
  3. “Me to” etablering – etablering av enda en enhet som ligner på alle andre enheter innen samme bransje. F.eks. enda en ny 7/Elleven eller dagligvareforretning.

Av disse er “me to” etableringer det vanskeligste å finansiere ved bruk av eksterne kapitalkilder, så fremt vi ikke snakker om etablering av en franchise enhet hvor franchise giveren ofte kan bistå med den finansiell støtten. 

De intrementelle innovasjonene er de som det normalt er enklest å finansiere, da dette er forretningsideer om ting investorene kjenner igjen og skjønner seg på. Samtidig som risikoen med å lykkes er vesentlig større enn for radikale innovasjoner i en tidlig fase.


Egne oppsparte midler

Ingen investorer vil investere i ditt selskap uten at de ser at du selv er 100% forpliktet i selskapet og at du selv har skutt inn absolutt alt du har tilgjengelig av kapital og eiendeler. Har du selv ikke tro på ditt selskap, kan du heller ikke forvente at noen investorer vil være det. Du må derfor selv investere så mye som mulig og gi avkall på lønn i begynnelsen for å vise at du er forpliktet og at du har tro på egen selskap.

iinvestorkilder
Figur – Kapitalstigen. Basert på figur fra Reitan og Sørheim 2000:130.

Figuren over viser hvilke investorkilder som er de vanligste i de ulike stadiene av livssyklusen. Den horisontale linjen viser livssyklusen, mens den vertikale viser kapitalbehovet.

Investortyper

Alle investorer er forskjellige med hensyn til egen kompetanse og motivasjon. Sørheim og Landström (2001) har delt de norske investorene inn i fire kategorier basert
på et studie av 425 norske investorer. 

investortyper
Figur – Kategorisering av Investorer (Sørheim, R., & Landström, H. (2001))

Lotto investorer

Investorer i denne gruppen er karakterisert av at de har lav aktivitet (få investeringer) og at de har begrenset kunnskap og erfaring fra å etablere og drive næringsvirksomhet. Den begrensede erfaringen og kunnskapen tilsier at verdiskapende bidrag inn i selskapene de investerte i er begrenset til det finansielle bidraget. (Sørheim og Landström, 2001)

«Traders»

Denne gruppen investorer er karakterisert av høy aktivitet (mange investeringer), men begrenset kunnskap og erfaring fra å etablere og drive næringsvirksomhet. Selv om de viser stor vilje til å investere, er deres bidrag inn i selskapene de investere i begrenset utover å tilby kapital. (Sørheim og Landström, 2001)

Analytiske investorer

Analytiske investorer har erfaring og kunnskap om etablering og drift av næringsvirksomhet, men mangler evne eller vilje til å øke sin aktivitet som investorer i unoterte selskaper.(Sørheim og Landström, 2001)

Business Angels (Forretningsengler)

Denne gruppen er de vi kan si er de ekte FE, karakterisert av at de har høy
investeringsaktivitet og høy kompetanse. De har kunnskap om og erfaring med å drive og etablere næringsvirksomhet. De har slik sett mer å bidra med utover finansiell kapital og kan i større grad være med å utvikle bedriftene de investerer i. (Sørheim og Landström, 2001)

Investorkilder

De vanligste investorkildene, også kalt kapitkildene, for en entreprenør og grunder i første fase av bedriftens livssyklus er:

  1. FFF – Fools and Family (venner, idioter og familie)
  2. Inkubatorer
  3. Forretningsengler
  4. Nøkkelmedarbeidere
  5. Offentlige støtteordninger
  6. Crowdfunding
  7. Venture kapital

Disse kapitalkildene vil vi komme tilbake til i egne artikler om hver enkelt av disse investorkildene. 

Foruten disse innvestorkildene finnes det også en rekke andre. Noen av dem som er verdt å nevne i denne sammenheng er:

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss