Domene og webhotell fra OnNet.no

Persepsjonsprosessen er:

de prosesser mennesker er i når de velger ut, organiserer og tolker stimuli, slik at deres oppfatning/opplevelse av verden blir mest mulig akseptabel og helstøpt.

Begrepet persepsjon kan også defineres som:

”Hvordan vi oppfatter verden rundt oss, her og nå”

eller slik:

”Persepsjon er den kognitive prosessen som omfatter vår oppfatning av objekter og begivenheter i de fysiske og sosiale omgivelsene med utgangspunkt i våre sanseinntrykk her og nå”

Persepsjon er basisen for all menneskelig aktivitet og kan deles inn tre basale del-prosesser:
persepsjon-kognisjon-motori

Et resultat av arv, miljø, læring, modning og situasjonen

Selv om måten vi velger ut, organiserer og tolker stimuliene (sanseinntrykkene) vi mottar fra omgivelsene våre i utgangspunktet er genetisk bestemt, forteller ikke genene våre ikke hvilke stimuli vi bør anse som viktige, hvordan stimuliene bør tolkes i fra den situasjonen de blir presentert i, hvordan vi enklest skal huske dem og hvordan vi bør handle. Det må læres og ses i sammenheng med situasjonen vi befinner oss i, samtidig som måten vi velger ut, organiserer, tolker, husker og handler ut i fra stimuliene endres i takt med vår modningsprosess. Persepsjon er derfor alltid et resultat av både arvelige faktorer og omgivelsene vi er født, lærer og modnes i, sett i lys av situasjonen vi befinner oss i.

Hva er persepsjon?

Begrepet persepsjon kan forklares slik. Fra vi står opp om morgenen til vi legger oss om kvelden vil alle mennesker konstant være opptatt av tre ting:

  1. Vi tar imot stimuli utenfra
  2. Vi tenker og sammenligner de stimuli vi får utenfra med den informasjonen vi har liggende lagret i vårt eget minne (hjernen)
  3. Vi trekker så en konklusjon, beslutning eller foretar en handling (f.eks. et kjøp)

Innenfor psykologien kalles dette persepsjon, og er et uttrykk som så sagt består av tre del-prosesser:

  1. Sansing
  2. Tolkning
  3. Adferd

Sammenhengen mellom disse tre prosessene som ender opp i en sluttet sirkel kan illustreres slik:

persepsjonsprosessen

Ut i fra ovenstående modell kan persepsjon defineres som:

Studier av hva vi ubevisst legger til og trekker fra sanseinntrykkene nå vi danner vår egen private opplevelsesverden.

Persepsjon starter med at vi mottar ulike stimuli (sanseinntrykk) via sansene våre.

Med stimuli menes:

Ethvert inntrykk som treffer våre syns-, hørsels-, smaks-, lukte-, følelse- og bevegelses sanser

Sanseinntrykkene blir så organisert ved at hjernen automatisk vil prøve å finne en sammenheng mellom sanseinntrykkene den mottar. Ved å ta i bruk all tilgjengelig lagret informasjon (tidligere erfaringer, kunnskap, intuisjon og de ytre impulsene), vil hjernen prøve å ordne inntrykkene og knytte delene sammen til en meningsfull helhet. Læren om dette blir i psykologien kalt for gestalt – teori – en psykologisk retning som legger vekt på at vi oppfatter helheter og reagerer som en enhet.

Etter at sanseinntrykkene er organisert vil vi prøve å tolke dem for å skape en mening om dem. Dette gjøres gjennom å sammenligne de mottatte stimuli med tidligere erfaringer og kunnskap om lignende stimuli.

Mye av tolkningen vil skje uten at vi tenker på det. Tolkningen skjer med andre ord ofte i ubevisstheten vår. Vi tenker ikke på at vi foretar en tolkning av signaler når vi ser et trafikkskilt, en politimann eller en sykebil. Tolkningen skjer i ubevisstheten. Her ligger det store muligheter og begrensninger for enhver markedsfører.

tolkningsformer

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss