Flytt ditt nettsted til våre Lightspeed webhotell, med cPanel, og
få 3-6 ganger raskere nettsider enn i dag. Pris: fra kr. 119/pr. år.

Beskyttet innhold!

For å lese denne og våre øvrige sider må du tegne et årsabonnement og være logget inn.

Som abonnent/medlem får du tilgang til alt innholdet på sidene våre, og skulle sidene våre ikke leve opp til forventningene dine har vi en "Pengene tilbake garanti" du kan benytte.

Tegn abonnement!

    Denne artikkelen er del 11 av 12 artikler om Den lineære kommunikasjonsmodellen

    Denne artikkelen er del 19 av 26 artikler om Genetikk

    Denne artikkelen er del 1 av 14 artikler om Persepsjon

Persepsjonsprosessen er:

de prosesser mennesker er i når de velger ut, organiserer og tolker stimuli, slik at deres oppfatning/opplevelse av verden blir mest mulig akseptabel og helstøpt.

Begrepet persepsjon kan også defineres som:

”Hvordan vi oppfatter verden rundt oss, her og nå”

eller slik:

”Persepsjon er den kognitive prosessen som omfatter vår oppfatning av objekter og begivenheter i de fysiske og sosiale omgivelsene med utgangspunkt i våre sanseinntrykk her og nå”

Persepsjon er basisen for all menneskelig aktivitet og kan deles inn tre basale del-prosesser:
persepsjon-kognisjon-motori

Et resultat av arv, miljø, læring, modning og situasjonen

Selv om måten vi velger ut, organiserer og tolker stimuliene (sanseinntrykkene) vi mottar fra omgivelsene våre i utgangspunktet er genetisk bestemt, forteller ikke genene våre ikke hvilke stimuli vi bør anse som viktige, hvordan stimuliene bør tolkes i fra den situasjonen de blir presentert i, hvordan vi enklest skal huske dem og hvordan vi bør handle. Det må læres og ses i sammenheng med situasjonen vi befinner oss i, samtidig som måten vi velger ut, organiserer, tolker, husker og handler ut i fra stimuliene endres i takt med vår modningsprosess. Persepsjon er derfor alltid et resultat av både arvelige faktorer og omgivelsene vi er født, lærer og modnes i, sett i lys av situasjonen vi befinner oss i.

Hva er persepsjon?

Begrepet persepsjon kan forklares slik. Fra vi står opp om morgenen til vi legger oss om kvelden vil alle mennesker konstant være opptatt av tre ting:

 1. Vi tar imot stimuli utenfra
 2. Vi tenker og sammenligner de stimuli vi får utenfra med den informasjonen vi har liggende lagret i vårt eget minne (hjernen)
 3. Vi trekker så en konklusjon, beslutning eller foretar en handling (f.eks. et kjøp)

Innenfor psykologien kalles dette persepsjon, og er et uttrykk som så sagt består av tre del-prosesser:

 1. Sansing
 2. Tolkning
 3. Adferd

Sammenhengen mellom disse tre prosessene som ender opp i en sluttet sirkel kan illustreres slik:

persepsjonsprosessen

Ut i fra ovenstående modell kan persepsjon defineres som:

Studier av hva vi ubevisst legger til og trekker fra sanseinntrykkene nå vi danner vår egen private opplevelsesverden.

Persepsjon starter med at vi mottar ulike stimuli (sanseinntrykk) via sansene våre.

Med stimuli menes:

Ethvert inntrykk som treffer våre syns-, hørsels-, smaks-, lukte-, følelse- og bevegelses sanser

Sanseinntrykkene blir så organisert ved at hjernen automatisk vil prøve å finne en sammenheng mellom sanseinntrykkene den mottar. Ved å ta i bruk all tilgjengelig lagret informasjon (tidligere erfaringer, kunnskap, intuisjon og de ytre impulsene), vil hjernen prøve å ordne inntrykkene og knytte delene sammen til en meningsfull helhet. Læren om dette blir i psykologien kalt for gestalt – teori – en psykologisk retning som legger vekt på at vi oppfatter helheter og reagerer som en enhet.

Etter at sanseinntrykkene er organisert vil vi prøve å tolke dem for å skape en mening om dem. Dette gjøres gjennom å sammenligne de mottatte stimuli med tidligere erfaringer og kunnskap om lignende stimuli.

Mye av tolkningen vil skje uten at vi tenker på det. Tolkningen skjer med andre ord ofte i ubevisstheten vår. Vi tenker ikke på at vi foretar en tolkning av signaler når vi ser et trafikkskilt, en politimann eller en sykebil. Tolkningen skjer i ubevisstheten. Her ligger det store muligheter og begrensninger for enhver markedsfører.

tolkningsformer

Selektiv eksponering

Imidlertid har ikke hjernen kapasitet til å ta imot og tolke alle ytre impulser (sanseopplevelser). Hjernen vil derfor kontinuerlig være opptatt av å selektere (velge ut) og sortere ut det som er viktig, og det som er mindre viktig informasjon (stimuli). Vi lar oss eksponere for det vi finner lystbetont og prøver å unngå det som ikke er lystbetont.

Når vi kjøper en avis velger vi en avis som bekrefter vårt politiske syn. Er vi ute og kjører bil legger vi hovedsakelig merke til veien, skiltene og de øvrige trafikkantene. Vi legger ikke merke til arkitekturen til husene eller klærne til de forbipasserende. Vi selekterer ut det som vi anser som viktig (trafikken), og overser resten (omgivelsene). Hadde vi under bilkjøringen prøvd å fange opp alle signaler som kom fra omgivelsene våre, ville det garantert oppstått trafikkfarlige situasjoner og risikoen for kollisjon ville ha vært stor. Siden vi oppfatter farlige trafikksituasjoner og kollisjoner som lite lystbetont, prøver vi å unngå dem ved å konsentrere oss om veien og trafikken. Slik vil det være i alle livets situasjoner, også i forbrukeratferden. Denne selektive utvelgingsprosessen av signaler som alle individ kontinuerlig foretar blir innen psykologien kalt selektiv eksponering.

Perseptuelle blokkeringer og forsvar

Psykologen Joseph Klapper kom fram til at mennesker ikke ukritisk mottar andres meninger og synspunkter – ihvertfall ikke reklamebudskap. Vi har en tendens til å se bort fra informasjon (stimuli) som bryter med de inngrodde forestillinger og holdninger. Tror du Helsedirektoratets advarsel på alle sigarettpakker om at det er helsefarlig å røyke når frem til de som aller mest trenger å endre sine røykevaner? Neppe. Vi sensurerer bevisst, men som regel ubevisst, ut det som ikke oppfattes som lystbetont eller som strider mot våre verdier. Denne forsvarsmekanismen kalles av psykologene for perseptuelt forsvar. 

Et annet sentralt begrep i denne sammenheng er perseptuell blokkering – mennesket evne til å stenge ute uønskede signaler. Snakk med en som bor på Snarøya. Han legger ikke merke til flystøyen, eller spør en person om hvilke reklamefilmer som har blitt vist i løpet av kvelden. De husker kun to eller tre av de kanskje 20 – 30 innslagene som har blitt vist i løpet av kvelden. Hvert år øker informasjonsstrømmen fra samfunnet til individene. Aldri har vi hatt større tilgang på informasjon og aldri har vi blitt utsatt for flere budskap og stimuli enn i dag. Men til tross for at antall reklamebudskap og andre stimuli årlig øker, lærer forbrukerne seg til å motta stadig færre av dem – gjennom perseptuell blokkering. Hadde vi ikke hatt en slik evne til å stenge visse stimuli ute, ville vi kanskje enkelt blitt “overstimulert”. Alt ville ha blitt et stort kaos, da ingen er i stand til å motta, tolke, huske og forholde seg til alle stimuli man blir utsatt for i løpet av en “normal” dag i det moderne informasjonssamfunnet.

Selektiv oppmerksomhet

Dem som går med planer om å kjøpe seg en ny bil blir lett oppmerksom på reklame, avisartikler o.l. om biler, mens de som ikke går med slike planer omtrent ikke kan huske å ha sett en eneste bilannonse. De har i hvertfall ikke lest noen av dem de har sett. Fenomenet kalles selektiv oppmerksomhet, og går ut på at alle bevisst eller ubevisst har “antenner” ute som fanger opp informasjon som er av interesse for vedkommende i dag.

Selektiv persepsjon

For å verne om våre egne verdier, holdninger og fordommer mot alt som kan utfordre de foretar vi det psykologene kaller selektiv persepsjon. Dvs. at vi tolker impulsene som slipper gjennom den selektive eksponering prosessen slik at det best passer overens med våre eksisterende standpunkt og meninger. Spesielt er faren for selektiv persepsjon stor hvis budskapet er uklart. En tredje prosess som er med på verne våre meninger er selektivt minne. Dvs. at vi har en tendensen til å huske det vi ønsker å huske, og glemme resten. Det vi ønsker å huske er selvfølgelig det som passer med våre eksisterende meninger og holdninger.

Vi kan derfor si at persepsjon er:

De prosesser mennesker er i når de velger ut, organiserer og tolker stimuli, slik at deres oppfatning/opplevelse av verden blir mest mulig akseptabel og helstøpt

persepsjonprosessen

Fysisk og sosial persepsjon

Vi skiller normalt fysisk og sosial persepsjon.

Når vi snakker om fysisk persepsjon er det først og fremst persepsjon av fysiske objekter vi mener. Her er det sansbare krefter som dominerer. De fysiske objektene vi persipiere i løpet av en dag er flerfoldige og det er sansene og de ubevisste prosessene som gjør jobben for oss.

Sosial persepsjon dreier seg om opplevelse og vurdering av andre mennesker og sosiale situasjoner. Persepsjon av våre sosiale omgivelser krever en høyere grad av intellektuell tolkning enn hva som er tilfellet ved fysisk persepsjon. Sosial persepsjon deles inn i personpersepsjon og attribusjonsmekanismer.

Grunnmekanismer i persepsjon

Det er fire hovedmekanismer i persepsjon som påvirker hvordan vi opplever omverdenen:

 1. Stimulusreduksjon

Det at noen stimuli ligger utenfor registreringsområdet for våre sanseoppfatninger.

Mennesker er ikke i stand til å persipiere alt. Det finnes et begrensningsområde på hva vi tar kapasitet til å ta inn av inntrykk. De absolutte tersklene forteller oss nedre og øvre grense for vårt persepsjonsregister. Vi reduserer informasjon som har liten betydning for oss, filtrerer den bort.

 1. Stimuseleksjon

Et bestemt utvalg av stimuli innenfor et bredere område som kan registreres.

Går ut på at vi til en viss grad bestemmer selv hvilke stimuli i omgivelsene vi velger å ta inn. Vi velger ut informasjon fremfor noe annet. Dette er bevist.

 1. Stimulusorganisering 

Bestemte måter å organisere våre sanseoppfatninger på.

Går ut på at vi automatisk organiserer og grupperer stimuli. En bestemt måte å sette sammen informasjon på, figur/bakgrunn.

 1. Stimulussupplering

Aktivitet hvor vi legger mer informasjon inn i den stimulus som er objekt for vår persepsjon

Dersom stimuli vi oppfatter i omgivelsene ikke er tilstrekkelige for å danne oss et helt bilde av persepsjonen supplerer vi egen informasjon som vi ikke vet om stemmer. Dette gjør vi for å skape en sammenheng vi kan plassere persepsjon i. Dette kan føre til ukorrekt persepsjon. 

I de påfølgende kapitlene vil jeg gå igjennom hele persepsjonsprosessen steg for steg.

Fant du ikke svaret? Spør redaksjonen!

Fant du ikke svaret?

Fyll ut skjemaet under hvis du har et spørsmål knyttet til denne artikkelen.

Ditt spørsmål:

Ditt navn:

E-post:

Rapporter en feil, mangel eller savn

Rapporter en feil, mangel eller et savn

Benytt skjemaet under hvis du finner en feil eller mangel i en av våre artikler. Uten tilbakemeldinger fra våre lesere er det umulig for oss å forbedre våre artikler.

Jeg ønsker å rapportere inn en:

En feilEn mangelEt savn

Angi en feil, mangel eller savn:

Ditt navn:

E-post:

Du kan også laste ned denne artikkelen og resten av artikkelserien som en e-bok Artikkelserien fortsetter under.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Den lineære kommunikasjonsmodellen

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Språket (koding og dekoding) i kommunikasjonsmodellenTilbakemelding i kommunikasjonsprosessen >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Den lineære kommunikasjonsmodellen
 • Sender og mottaker i kommunikasjonsmodellen
 • Informasjonskilde
 • Budskap og løfte
 • Faktastoff og nyheter (budskaptyper)
 • Budskapet må ta hensyn til kulturen og kulturelle forskjeller
 • Signal valg og bruk i kommunikasjonsmodellen
 • Mediekanal og medium
 • Støy i kommunikasjonen
 • Språket (koding og dekoding) i kommunikasjonsmodellen
 • Persepsjon
 • Tilbakemelding i kommunikasjonsprosessen
 • Du leser nå artikkelserien: Genetikk

    Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Sansesystemet (våre 7 sanser)Hukommelse >>
      Andre artikler i serien er: 
 • Arv og miljø
 • Darwin sin evolusjonsteori
 • Menneskets evolusjonsprosess
 • Genetikk : Gen – kromosom – DNA
 • Utseende vårt er genetisk bestemt
 • Blodtype er genetisk bestemt
 • Fingeravtrykk er genetisk bestemt
 • Øyenfargen avgjøres av genene
 • Hårfarge og hårtekstur – et resultat av genetikk
 • Høyde – et resultat av genetikk
 • Atletisk utseende og ytelse avgjøres av genetikk og miljø
 • Arvelige sykdommer
 • Arv (genetikk) forklarer bare vår grunnleggende atferd
 • Instinkter og drifter (Homostasen)
 • Hormoner
 • Nervesystemet
 • Hjernen
 • Sansesystemet (våre 7 sanser)
 • Persepsjon
 • Hukommelse
 • Emosjoner (følelser)
 • Temperament
 • Intelligens (IQ)
 • Kreativitet
 • Stress
 • Menneskelig modning
 • Du leser nå artikkelserien: Persepsjon

    Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: Selektiv eksponering : – Hvordan velger vi ut stimuli ? >>
      Andre artikler i serien er: 
 • Persepsjon
 • Selektiv eksponering : – Hvordan velger vi ut stimuli ?
 • Psykiske forsvarsmekanismer som styrer vår atferd
 • Selektiv oppmerksomhet: – Hvordan få oppmerksomhet?
 • Gestalt teoriene
 • Perseptuell organisering: – Hvordan organiserer vi sanseinntrykkene?
 • Hvordan tolker vi sanseinntrykkene? (Persepsjon og kognisjon)
 • Persuasion Knowledge Model
 • Hvordan påvirke den selektive tolkningen?
 • Attribusjonsteori
 • Hukommelse
 • Selektivt minne
 • Kognitive læringsprinsipper og råd
 • Behov, motiver og verdier