Hjem Metode & analyse Datainnsamlingsmetoder

Datainnsamlingsmetoder

Den svarte linjen over viser kategoriens underkategorier. Klikk på en av kategorinavnene for å se artiklene i kategorien.

Felteksperiment

Et felteksperiment er det motsatte av et labratorieeksperiment. Her går forskeren aktivt ut i feltet for å samle inn dataene de trenger til sitt eksperiment.

Naturlig eksperiment (Sanne eksperimenter)

Naturlige eksperiment refererer til eksperimentsituasjoner som oppstår naturlig, uten at forskere har vært med på å skape dem

Laboratorieeksperiment

Et laboratorieeksperiment er et kontrollert eksperiment, hvor vi bruker standardisert prosedyre for å måle hvordan endringer i en uavhengig variabel påvirker en avhengig variabel

Eksperimenter og eksperimentmetoden

En undersøkelse hvor en forsker manipulerer og kontrollerer en eller flere uavhengige variabler og observerer den avhengige variabel

Kvalitativ metode og forskningsdesign

Kvalitativ metode er et forskningsdesign som samler inn, analyserer og tolker kvalitative data for å besvare en problemstilling.

Postale- og elektroniske utsendelser (survey)

Slike undersøkelser kan benyttes på to måter for å samle inn data. Enten ved å sende ut spørreskjema til respondenten i posten eller e-post eller ved selvseleksjon.

Dokumentanalyse / Innholdsanalyse

Analyse av sekundærdata,  hvor vi prøver å besvare forskningsspørsmålet gjennom å samle inn og analyse andres ord, setninger og fortellinger om et tema

Aksjonsforskning

En tverrfaglig forskningsprosess hvor noe studeres med det mål å bruke forskningsresultatet til å påvirke organisasjonens videre utvikling

Personlig intervju som datainnsamlingmetode

Personlig intervju er en datainnsamlingmetode som går ut på at en person intervjuer respondenten ansikt til ansikt. Selve datainnhentingen kan skje på tre måter

Sammenligning av de kvantitative intervjumetodene

Generelt kan vi si at intervjumetoden er en meget effektiv og rimelig metode for å få et representativt bilde av en populasjon.

Telefonintervju som datainnsamlingmetode

Telefonintervju er en datainnsamlingsmetode og er i dag blitt den mest anvendte intervjumetoden.

Fokusgruppe

Fokusgruppe er en metode som går ut på å samle sammen en gruppe mennesker til en diskusjon om et tema eller problemfelt man ønsker å studere.

Intervjuer og intervjumetoden

En datainnsamlingsmetode for å samle inn kvalitativ og/eller kvantitative primærdata gjennom intervju av respondentene (utvalget)

Kvalitative intervjumetoder for datainnsamling

En datainnsamlingmetode for å hente inn kvalitative primærdata. Benyttes når problemstillingen berører motivasjonsmønstret eller er spesielt komplisert.

Dybdeintervju – enkelt intervju

Dybdeintervju (intensive intervjuer) er et intervju med en person av gangen om et nærmere definert problem.

Observasjoner (Observasjonsmetoder)

Forskningsteknikker for å systematisk samle inn data ved å observere og dokumentere atferd, hendelser eller fenomener i virkelige omgivelser.

Kvasieksperiment

Hva er et kvasiekspriment, og hvilke ulike typer kvasieksprimenter finnes?

Kvantitative intervjumetoder (undersøkelser)

De kvantitative intervjumetodene er de mest brukte datainnhentingmetodene for å hente inn kvantitative primærdata i form av verbale utsagn gjennom bruk av spørreteknikker.