Domene og webhotell fra OnNet.no

Hvordan belønne de ansatte slik at de gjør en best mulig innsats på jobben, uten at dette koster for mye eller skaper andre negative bivirkninger? I denne artikkelserien finner du ikke bare svar på disse spørsmålene, men du lærer også alle grunnprinsipper og teorier som finnes omkring belønningssystemer og oppbygningen av dem.

Teoretikere har lagt ned betydelig innsats for å beskrive sammenhengen mellom belønning og prestasjon. For så å bruke denne innsikten til å lage et best mulig belønningssystem for virksomheten.

Definisjon >> Belønningssystem

Med belønningssystem menes:

“Hvordan vi motiverer medarbeidere til å jobbe mot et definert mål gjennom å skape forventninger om en bestemt indre og/eller ytre belønning hvis de når målet til avtalt tid, kvantitet, kvalitet og ressursbruk”

Som det går frem av definisjonen er et belønningssystem er et verktøy for å motivere medarbeiderne til å jobbe mot et avtalt mål, gjennom å motivere medarbeiderne gjennom å skape en forventning om en belønning. En belønning de får hvis de når målet til avtalt tid, kvantitet, kvalitet og ressursbruk. Dette forholdet mellom målsetting og belønning kan illustreres slik:

Siden belønningssystemets formål er å motivere medarbeiderne til å nå bestemte mål står motivasjonbegrepet sentralt når vi snakker om belønningssystemet. Belønningsystemet påvirker ikke bare medarbeidernes motivasjon til å nå definerte mål, men også hele organisasjonskulturen, det psykososiale arbeidsmiljøet og alle medarbeidernes måte å tenke og handle på. Deriblant hvilke arbeidsmetoder og beslutningsprosesser som velges.

belønningssystemet

Av den grunn står belønningssystemet sentralt i enhver organisasjon og er noe som ledelsen bør bruke mye tid og ressurser på å få utviklet på en optimal måte i forhold til organisasjonens mål og behov. Dette for å gjøre organisasjonen i stand til å nå sine mål og utvikle virksomheten i riktig retning.

Belønningssystemets grunnprinsipp

Generelt kan vi si at mennesker i en organisasjon vil oppføre seg slik virksomheten, bevisst eller ubevisst, belønner dem. Eller sagt på en annen måte:

“Folk oppfører (presterer) slik du belønner dem”

Grunnprinsippet er enkelt:

Belønner du en type atferd, får du mer av denne atferden. Straffer/sanksjonerer du en bestemt atferd, får du mindre av denne atferden.

Dette prinsippet kan illustreres slik:

Belønningssystemets grunnprinsipp

I dette ligger en erkjennelse at handlinger ikke oppstår av seg selv eller av ideologiske grunner. De skjer fordi vi forventer at de skal gi oss et positivt resultat i forhold til problemet beslutningen og handlingen skulle utføre. 

Ønsker vi å skape en virksomhet som er istand til å nå sine mål må vi motiveres medarbeiderne til å jobbe hardere og smartere mot målene gjennom å gi dem incitamenter som skal stimulere dem til å aktivt prøve å bli mer målorienterte i sin tenking, holdninger, beslutninger og handlinger. 

Med incitament mener vi:

“de stimuli eller drivkreftene som får oss motivert til å handle på en bestemt måte”.

Dette kan visualiseres slik:

incitament-prestasjon

Belønningssystemets formål

Av ovenstående grunn er formålet til ethvert belønningssystem alltid todelt:

“Belønningssystemet skal belønne ønsket innsats og straffe uønsket atferd”

Dette formålet kan illustreres slik:

Belønningssystemer er utformet for å stimulere til økt prestering. Dette peker tilbake på et ønske om å øke den enkeltes innsatsvilje, det vil si å produsere og skape verdier på arbeidsplassen.

Selv om dette er det overordnede formålet har belønningsystemet er det viktig å huske på at lønns- og belønningssystemet også påvirker mange sider av medlemmenes motivasjon, tenking, metodevalg og handlinger i det daglige liv. Faktisk påvirker dette systemet hele organisasjonskulturen og det psykososiale arbeidsmiljøet.

Belønningssystemets dimensjoner

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss