Domene og webhotell fra OnNet.no

    Denne artikkelen er del 5 av 31 artikler om Styring og kontroll

Lese tid (240 ord/min): 3 minutter

Styrenivåer

Ettersom det er stor forskjell på å være administrerende direktør i et stort konsern og en formann i et verksted, må såvel ledelsestilen som styring- og kontrollsystemene tilpasses til hvilket styringsnivå vi snakker om. 

Styringsnivåer

Generelt kan alle virksomheter deles opp i fire styringsnivåer:

 1. Eiernivå – består av virksomhetens eiere og styret de velger for å representere seg.
 2. Virksomhetsnivå – består av virksomhetens topp-ledelse, med adm.dir som øverste leder.
 3. Avdelingsnivå – består av virksomhetens mellomledere som leder og har ansvaret for hver sin avdeling i virksomheten.
 4. Individuelt nivå – består av de operative lederne, gruppene og individene i avdelingene.

Av disse er det de tre siste nivåene som utgjør virksomhetens operative styringssystem. Det vil si dag til dag styring.

Beslutningsnivåer

Det er nær sammenheng mellom styre- og beslutningsnivå. Med dette menes at hvilke typer beslutninger ledern vil treffe er avhengig av på hvilket styrenivå lederen befinner seg på. Her gjelder følgende tommelfinger regler:

 • Strategiske beslutninger – en fellesbetegnelse for virksomhetens langsiktige beslutninger (2-10 år frem i tid). Dreier seg om å sette seg et langsiktig mål (hvor vil vi) og lage en strategi som forteller hvordan dette målet skal nås. Viktige stikkord i denne sammenheng er å skape varige konkurransefortrinn, vekst, lønnsomhet og optimal ressursforvaltning og prosessutvikling. Disse beslutningene ta på et eier- og virksomhetsnivå av eierne, styre og topp-ledelsen.
 • Taktiske beslutninger – en fellesbetegnelse for beslutninger som forteller hvordan strategien skal gjennomføres. Beslutninger som skal bygge bro mellom de strategiske- og operative beslutningene. De taktiske beslutningene tas på avdelingsnivå av virksomhetens mellomledere.
 • Operative beslutninger – en fellesbetegnelse for de daglige beslutningene som fortløpende må tas for at ting skal virke og bli gjort. Disse beslutningene tas på “gulvet” av gruppelederne og individene som jobber i virksomhetens ulike grupper.

Fokusnivå

Ulike nivåer fokuserer på og vektlegger naturlig nok forskjellige ting.

Eiernivå

På eiernivå, hvor eierne og styre opererer, er fokus rettet utlukkende på virksomhetens langsiktige kurs og målsetninger. Eierne er her opptatt av å ivareta sine egne interesser og forsikre seg om at de får en optimal avkastning på investert kapital. Hvilke eierverdier virksomheten skaper er her det viktigste vurderingskriteriet.

Virksomhetsnivå

Topp-ledelsen er opptatt av virksomheten som helhet og etterleve de påleggene eiernivået har gitt dem. Viktige stikkord er her hvordan virksomheten kan skape varige konkurransefortrinn, vekst, optimal ressursforvaltning og realisere sin visjon. Topp-ledelsens jobb er å komme med forslag til lønnsomme strategiske mål og -strategier til eiernivået som vil vurdere forslaget og vedta det hvis de finner det formålstjenlig for dem. Når dette er gjort er topp-ledelsens jobb å realisere den vedtatte planen, overvåke utviklingen internt og eksternt og rapportere tilbake til eiernivået om utviklingen.

Avdelingsnivå

Mellomlederne vil først og fremst være opptatt av avdelingens mål, ressurser og operasjonalisering av forretningsstrategien på avdelingsnivå. Det vil si sette den delen av strategien som omhandler avdelingen de har ansvaret for ut i livet, gjennom å utvikle konkrete retningslinjer for avdelingen for hvordan dette skal gjøres.

Gruppe- og individnivå

Gulvet vil være opptatt av å treffe de operasjonelle beslutningene som fortløpende må treffes for at ting skal virke og bli gjort. Fokusområdet til gulvet er ikke bare å nå gruppens- og deres individuelle må, men de vil først og fremt være opptatt av å ivareta deres egne interesser og forbedre såvel arbeidsmiljøet som avlønningen.

Strategisk-, taktisk- og operativ styring og kontroll

For å sikre at virksomheten ender opp med et helhetlig system for styring og kontroll av alle fire nivåene i virksomheten som er istand til å treffe beslutninger på et:

 1. Strategisk nivå – kontroll og styring av langsiktige mål og strategier.
 2. Taktisk nivå – kontroll og styring av mellomlange mål og taktikker.
 3. Operativt nivå – løpende kontroll og styring av den daglige aktiviteten i virksomheten

… trenger vi et helhetlig system for styring og kontroll av virksomheten som inkluderer alle de skisserte styrings- og beslutningsnivåer i modellen over.

Hvert av disse nivåene har sine utfordringer og krever at ledere på alle styringsnivåer i virksomheten utvikler planer, med tilhørende styrings- og kontrollsystemer for mål og aktiviteter på et strategisk-, taktisk- og operativt nivå.

Du leser nå artikkelserien: Styring og kontroll

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Betingelsesteori (hva påvirker valg av styringssystem)Styringsformer >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Styring og kontroll av virksomheten
 • Styringshjulet og styringsoppgaver
 • Styringssystem
 • Betingelsesteori (hva påvirker valg av styringssystem)
 • Styrings- og kontrollnivåer
 • Styringsformer
 • Corporate Governance (eierstyring)
 • Mål- og resultatstyring
 • Visjon som styringsverktøy
 • Verdibasert ledelse
 • Bedriftskultur og verdigrunnlag som styringsverktøy
 • Sosialiseringsprosessen som styringsverktøy
 • Regelstyring
 • Strukturstyring
 • Planstyring
 • Regelmessige situasjonsanalyser
 • Business Inteligence som styringsverktøy
 • Tradisjonelle avviksanalyser
 • Budsjettkontroll som styringsverktøy
 • Økonomistyring
 • Målstyring (MBO = Managment By Objectives)
 • Balansert målstyring som styringsverktøy
 • System for balansert målstyring
 • Belønningssystemet og incitamenter som styringsverktøy
 • Språk
 • Mellommenneskelig kommunikasjon som styringsverktøy
 • Lederen som rollemodell
 • Møte og forhandling
 • Prosesstyring
 • HMS og intern kontroll som styringssystem
 • Kriseledelse
 • Kjetil Sander
  Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.