Domene og webhotell fra OnNet.no

    Denne artikkelen er del 5 av 39 artikler om Prosessledelse

Hva er en produksjonsfaktor?

“Ingenting kommer fra ingenting”, sa Parmenides en gang. En produksjonsfaktor er det som kreves for å produsere en økonomisk gode, f.eks. et produkt eller tjeneste.

Produksjonsfaktorene kalles også for innsatsfaktorer og produksjonsmidler i økonomisk litteratur, da begrepet omfatter alt vi trenger av innsatsfaktorer i en verdiskapningsprosess. Produksjonsfaktorene er viktige, da en moderne økonomi ikke kan fungere uten at vi har dem.

Begrepet produksjonsfaktor ble lansert og gjort kjent av den klassiske økonomen Adam Smith

Hvilke produksjonsfaktorer finnes?

Produksjonsfaktorene kan deler inn i to hovedgrupper:

 1. Kapital
 2. Arbeid

Disse hovedgruppene kan så deles inn i ulike undergrupper.

Arbeid

Arbeid er den fysiske og intellektuelle innsatsen folk gjør i en verdiskapningsprosess for å skape (produsere), distribuere og markedsføre et økonomisk gode.

Arbeid deles vanligvis opp i:

 1. Ledelse
 2. Manuelt arbeid
 3. Know – how (kunnskap og ekspertise)
 4. Prosesser

Kapital

Kapital deles opp i:

 1. Land : For å kunne sette opp et produksjonsanlegg trenger man et fysisk land å sette dette opp på. Land er derfor det mest primære i enhver verdiskapningsprosess.
 2. Realkapital : Alt fysisk som går med til å produsere produkter og tjenester. Omfatter f.eks. bygninger, infrastruktur, biler, maskiner og verktøy. Kalles også for produserte produksjonsmidler.
 3. Naturkapital (naturressurser) : Kan deles opp i:
  Økonomisk naturkapital: Naturressurser vi må betale for å benytte. F.eks. mineraler, olje og gass.
  Fri naturkapital: Naturressurser vi ikke må betale for å benytte. F.eks. luft og regnvann.

Dette er ikke den eneste inndelingen av produksjonsfaktorene. Mange legger også inn teknologi som en egen produksjonsfaktor, mens andre anser teknologi som en del av realkapitalen. I de senere årene har også mange begynt å legge til entreprenørskap som en egen sekundært produksjonsfaktor.

Prisen du må betale

I et marked med fullkommen konkurranse bestemmes prisen av tilbudet og etterspørselen etter denne produksjonsfaktoren. Jo lavere tilbudet er i forhold til etterspørselen, jo høyere blir også prisen du må betale for denne produksjonsfaktoren.

Ressursledelse

Ettersom ressursene er det som gir virksomheten konkurransefortrinn må ressursene som anses som virksomhetens innsatsfaktorer (produksjonsfaktorer) forvaltes og utvikles på en profesjonell måte. Dette gjøres ved bruk av ressursledelse på et strategisk-, taktisk- og operativt nivå.

Du leser nå artikkelserien: Prosessledelse

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Hva er en prosess?Verdiskapningsprosessen >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Prosessperspektivet
 • Prosessledelse (Business Process Management)
 • Prosessorientering: Historisk oversikt
 • Hva er en prosess?
 • Produksjonsfaktorer (innsatsfaktorer)
 • Verdiskapningsprosessen
 • Prosessnivåer i prosesspyramiden
 • Kjerneprosesser i verdiskapningen
 • Kjerneprosess 1: Struktur
 • Kjerneprosess 2: Teknologi
 • Kjerneprosess 3: Menneskene
 • Kjerneprosess 4: Informasjon
 • Prosesstriangulering
 • Systemintegrasjon
 • Verdikonfigurasjon
 • Verdikjede
 • Horisontalt og vertikalt kjedesamarbeid og integrasjon
 • Verdiverksted
 • Verdinettverk
 • Digital verdikjede
 • Hybrid-verdikjede
 • Prosesskartlegging
 • Global verdikjede
 • Økosystem som forretningsmodell
 • Prosesskart og prosessdiagram
 • Prosessteori
 • Business Process Modeling Notation
 • Prosessforbedring
 • Six Sigma og kvalitethjulet (PDCA)
 • Lean Thinking – en prosessfilosofi
 • Total kvalitetsledelse (TQM)
 • Benchmarking
 • ISO standarden
 • Prestasjonsmål og prestasjonsstyringssystem
 • Prosesskvalitet, prosesskvalitetstap og prosesskvalitetssystem
 • Prosessmåling og målekort
 • Business Process Reengineering (omstrukturering av forretningsprosesser)
 • Prosesstyring
 • Prosessmodenhet