Domene og webhotell fra OnNet.no

    Denne artikkelen er del 2 av 17 artikler om Innovasjonkilder

    Denne artikkelen er del 8 av 12 artikler om Innovasjonens suksessfaktorer

Teknologi og kunnskap er to kritiske suksesskriterier for enhver innovasjon, da begge må være tilstede, samtidig som de er avhengig av hverandre, for at en innovasjon skal bli en suksess. 

Teknologi har i seg selv ingen verdi hvis man ikke har kunnskapen som kreves for å utnytte det potensialet som ligger innbakt i teknologien. Først når vi har begge deler har teknologien en verdi. Kunnskap og teknologien er dermed to suksesskriterier som må vurderes sammen og ikke separat når vi skal vurdere innovasjonens sjanser for å overleve..

teknologideterminisme

I følge Schumpeters bølgeteori vil utviklingen av såvel den sosiale- som den økonomiske strukturen i samfunnet følge de krav det rådende teknologiske systemers stiller for å kunne fungere. Dette kalles teknologideterminisme. Dvs. at:

det er tekonologien som avgjør den økonomiske og sosiale utviklingen i samfunnet.

For oss som ønsker å skape innovasjoner betyr dette at vi må ta utgangspunkt i en ny teknologi vi finner opp selv eller i de eksisterende teknologiene som allerede finnes for å skape en innovasjon. Som allerede påpekt har teknologiene i seg selv ingen verdi. For å komme opp med noe innovativt som løser dagens behov og løse dagens problemer på nye og bedre måter må vi sette sammen biter av dagens teknologier på nye måter for å komme opp med innovasjonen vi er ute etter. Noe som krever inngående kunnskaper om teknologienes muligheter og bruk. Dette uavhengig av om vi snakker om ledelsedrevet-, medarbeiderdrevet eller brukerdrevet innovasjon.

Tenk bare etter hvilke radikale innovasjoner vi har fått som et resultat av hver av de fire industrielle revolusjonene. Dampkraften gav oss toget og maskindrevne skip, forbrenningsmotoren gav oss motorsykkelen, bilen og flyet, mens stålet gav oss muligheten til å konstruere skyskrapere, maskiner og tusenvis av nye produkter. Elektrisiteten gav oss lyspæren, telefonen, radioen og fjernsynet for å ha nevnt noe. Med mikrochippen fikk vi kalkulatoren, datamaskinen og Internett. Som vi ser er fellesnevneren for alle større innovasjoner at de bygger på nye måter å bruke teknologi på.

Dette er ikke bare viktig å tenke på for en entreprenør, men er noe som er viktig for enhver topp-leder. Dette fordi alle teknologier har en livssyklus som over tid går ut på dato og må erstattes med nye teknologier som gir oss nye tekniske løsninger for å dekke de samme behovene eller løse de samme problemene. En virksomhet som ønsker å overleve over tid må derfor konstant fornye seg og tilpasse sin verdiskapningsprosess og verditilbud i takt med at nye teknologiske muligheter vokser frem.

Bankene i Norge er et godt eksempel på en sektor som var forbedret på det store paradigme skifte som skjedde med innføringen av Internett og digital teknologi, og var raske med å etablere nettbanker hvor kundene gjøre mesteparten av jobben selv, med det resultat at de kunne legge ned de fleste bankfilialene og oppnå enorme rasjonaliseringsgevinster. Andre virksomheter her ikke være like flinke og har gått konkurs for lenge siden allerede.

Innovasjon oppstår når vi ser hvordan vi kan bruke ny eller eksisterende teknologi på nye måter eller nye kombinasjoner for å løse et kjent problem eller dekke et kjent behov. Av den grunn lønner deg seg å ta tak i de siste teknologiene når vi skal lete etter nye innovasjoner, da det er i nye måter eller kombinasjoner å bruke de nyeste teknologiene som normalt har det største innovasjonspotensialet. 

Du leser nå artikkelserien: Innovasjonkilder

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Innovasjonkilder i jakten på den gode ideen!Industri 4.0 – den fjerde industrielle revolusjon >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Innovasjonkilder i jakten på den gode ideen!
 • Teknologidrevet innovasjon (teknologideterminisme)
 • Industri 4.0 – den fjerde industrielle revolusjon
 • Automatisering
 • 3D-printing
 • Tingenes Internett («Internet of Things»)
 • 5G nettverk – vil løse dagens nettverksproblemer
 • Big Data – kilde til innovasjon og konkurransefortrinn
 • Blockchain
 • Virtuell virkelighet (Virtual Reality – VR)
 • Kunstig intelligens – en kilde til innovasjon, vekst og økt lønnsomhet
 • Maskinlæring
 • Grafén – fremtidens materiale?
 • Hydrogen – fremtidens energikilde?
 • Workshop (arbeidsmøte, arbeidsseminar og arbeidsgruppe)
 • Brainstorming ( Idédugnad )
 • Foreløbig vurdering av ideen
 • Du leser nå artikkelserien: Innovasjonens suksessfaktorer

    Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Kunnskapsdrevet innovasjonLedelse og motivasjon – to viktige rammebetingelser for innovasjon >>
      Andre artikler i serien er: 
 • Suksesskriterier for innovasjon og entreprenørskap
 • 9 suksesskriterier for innovasjon og entreprenørskap
 • Forretningside
 • Forretningsideen må ha en lønnsom forretningsmodell
 • Forretningsideen må kobles til et lønnsomt marked
 • Forretningsideens kapitaliseringsfase
 • Kunnskapsdrevet innovasjon
 • Teknologidrevet innovasjon (teknologideterminisme)
 • Ledelse og motivasjon – to viktige rammebetingelser for innovasjon
 • Incitament for å skape innovasjon
 • Timing er en avgjørende suksessfaktor
 • Pioner (first to marked), etterfølger eller kopiering strategi
 • Kjetil Sander
  Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.