Hva er en prosess?


   Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:
   http://www.


    Denne artikkelen er del 4 av 36 artikler om Prosessledelse
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


input-output

Hva er en prosess?

Hammer (2010) skriver at alt arbeid son utføres er en eller annen form for prosess. En prosess kan i følge han defineres som:

en sekvens av aktiviteter i en rekkefølge.

I Systemanalytisk Verdiledelse defineres en prosess slik:

En prosess er en systematisk rekke av handlinger som transformerer noe (input) til et sluttresultat (output)

En prosess er et sett aktiviteter som transformerer innsats og ressurser (innsatsfaktorer) til et sluttresultat (kundeverdier og eierverdier). En forutsetning for at en prosess skal fungere er derfor at den får tilført en eller annen form for ressurs (input) som prosessen kan prosessere til et resultat (output).

Å gjøre om input til output krever ikke bare en enkel prosess, men hundrevis hvis ikke tusenvis av større og mindre del-prosesser som må koordineres og integreres til et helhetlig verdiskapningsystem som er i stand til å produsere de lovede kundeverdiene og dekke kundens forventninger til sluttresultatet og opplevelsen.

En annen definisjon er definisjonen til NS – EN ISO 2000:9000 (2000):

En prosess er en samling av beslektede eller samvirkende aktiviteter som omformer tilført grunnlag til resultater.  NS – EN ISO 2000:9000 (2000, s 18)

Det er også mulig å si at en hver aktivitet, eller samling aktiviteter som bruker ressurser for å omforme tilførsler til resultater, kan betraktes som en prosess. Resultatet fra en prosess er i denne sammenheng et produkt, tjeneste eller system.

Organisasjoner kan altså, til en hvis grad, forstås og ledes som systemer av sammenknyttede prosesser (Zwass, 2008).

Vi kan si at en prosess utgjør en måte å arbeide på. Om to bedrifter som lager samme produkt (output) av de samme delene (input), kan de utføre selve arbeidet på mange forskjellige måter. Noen måter å gjøre det på vil være mer effektive enn andre.

Graden av effektivitet vil gjenspeiles blant annet i kostnader, men også i leveringstider, servicegrad med mer. Effektiviteten av forretningsprosessene har dermed direkte sammenheng med konkurranse-kraften.

Et historisk eksempel på en som forandret radikalt på interne forretningsprosesser, var Henry Ford. Da han gikk inn i bilbransjen, hadde bilene en slik pris at de bare var aktuelle for de rike. Hovedårsaken til dette var at bilene ble håndlaget. Det tok lang tid å sette sammen en bil. Henry Fords idé var å dele opp monteringsprosessen i klart definerte enkeltoppgaver, som så ble utført av hver sin arbeider. For å få til dette, innførte han samlebåndet. Arbeiderne stod langs et rullebånd, der de utførte sin spesifikke oppgave etter som bilene rullet forbi. Dette gjorde det mulig å produsere biler (T-Ford) til en pris som gjorde at et stort antall amerikanere hadde råd til dem.

Hva er forskjellen mellom en operasjon og prosess?

En prosess kan også defineres som:

En serie operasjoner som er satt sammen for å utføre noe.

En prosess er med andre ord ingen enkeltting eller en enkelt operasjon, men en serie operasjoner som er satt sammen for å gjøre noe. Koblet disse operasjonene til en eller annen form for ressurs (input) vil operasjonene som inngår i prosessen kunne skape et sluttresultat (output).

En operasjon er dermed:

et enkeltstående steg i en prosess

For å kunne lage det ønskede sluttproduktet er prosessen fram til det ønskede sluttresultatet avhengig av flere operasjoner og koblingen mellom disse operasjonene.

Hva er en kobling og et samhørighetsforhold?

For å få til en prosess kreves det med andre ord flere operasjoner som settes i system. Måten disse operasjonene settes i system på kalles for en kobling.

En kobling er dermed:

En angivelse hvordan to operasjoner i en prosess henger sammen 

Hva er så et samhørighetsforhold? La meg forklare begrepet gjennom å ta et eksempel. For å lage en middag bestående poteter og pøler kreves det minst to prosesser. En som går ut på å koke potetene og en som går ut på å koke eller steke pølsene. Når disse prosessene er ferdig må de puttes på en tallerken sammen med nødvendig bestikk, noe som igjen krever en tredje prosess. Til sammen utgjør disse tre middagen som blir server. Som du ser er det et samhørighetsforhold eller en relasjon mellom disse tre prosessene. For å skape en vellykket middag med pølser og poteter er man ikke bare avhengig av at pølse- og potetkokingen hver for seg blir vellykket. De må også settes sammen til en middag som serveres.

Middagen er minst like avhengig av samhørighetsforholdet mellom disse tre prosessene. Mislykkes den ene, mislykkes hele sluttresultatet, selv om de andre prosessen måtte være aldri så perfekt. 

Samhørighetsforholdene mellom de ulike operasjonene og koblingene som finnes i prosessene er ofte vel så viktig som selve operasjonen og koblingen. Når flere prosesser settes sammen til et større sluttresultat snakker vi om et prosesssystem.

Arbeidsprosess

En arbeidsprosess er:

alle aktivitetene, rollene, ressursene og reglene som inngår i produksjonen av et produkt eller en tjeneste til en kunde (Iden 2005).

Det meste av det som utføres i en virksomhet, utføres dermed i form av arbeidsprosesser.

Prosess kjennetegn

Viktige kjennetegn ved en prosess er:

 • En prosess er avhengig av ressurser (input)
 • En prosess skaper alltid et resultat (output)
 • En prosess består av flere enhetsoperasjoner (steg)
 • Enhetsoperasjonene er ikke tilfeldig satt sammen
 • Rekkefølgen på enhetsoperasjonene gjentas igjen og igjen i like situasjoner
 • En prosess er ikke en isolert prosess. Den inngår i et prosess system.
 • En prosess er alltid avhengig av andre prosesser (samhørighetsforhold)
 • En prosess har alltid koblinger til en eller flere andre prosesser (prosessrelasjoner)

Kilder:

 • http://www.netcoach.eu.com/index.php?id=38&L=4
 • Direktoratet for Økonomistyring
 • Trond R. Braadland, Virksomhetens informasjonssystemer, Kompendium, 2015

Denne artikkelen og resten av artikkelserien kan lastes ned som en e-bok1 ! Artikkelserien fortsetter under.

Tegn årsabonnement

Tegn et abonnement til Kr. 178/år og få ubegrenset tilgang til alle våre artikler og serier!

Bli medlem

Tegn et medlemskap til Kr. 198/år for å laste ned alle våre e-bøker i PDF-format i ett år.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Prosessledelse

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien:  << Prosessorientering: Historisk oversiktProsesshierarki (Strategiske-, taktiske- og operasjonelle prosesser) >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Prosessperspektivet
 • Prosessledelse (Business Process Management)
 • Prosessorientering: Historisk oversikt
 • Hva er en prosess?
 • Prosesshierarki (Strategiske-, taktiske- og operasjonelle prosesser)
 • Forretningsprosesser (Kjerne-, støtte- og styringsprosesser)
 • Verdiskapningsprosessen
 • Prosessystem
 • Kjerneprosesser i verdiskapningen
 • Kjerneprosess 1: Struktur
 • Teknologi – 1 av 4 kjerneprosesser
 • Kjerneprosess 3: Menneskene
 • Kjerneprosess 4: Informasjon
 • Prosesstriangulering
 • Systemintegrasjon
 • Verdikonfigurasjon
 • Verdikjede
 • Verdiverksted
 • Verdinettverk
 • Digital verdikjede
 • Hybrid-verdikjede
 • Prosesskartlegging
 • Prosesskart og prosessdiagram
 • Business Process Modeling Notation
 • Prosessforbedring
 • Six Sigma og kvalitethjulet (PDCA)
 • Lean – en prosessfilosofi
 • Total kvalitetsledelse (TQM)
 • Benchmarking
 • ISO standarden
 • Prestasjonsmål og prestasjonsstyringssystem
 • Prosesskvalitet, prosesskvalitetstap og prosesskvalitetssystem
 • Prosessmåling og målekort
 • Business Prosess Reengineering
 • Prosessstyring
 • Nødvendige preskripsjoner i prosessperspektivet