agenturer.no

    Denne artikkelen er del 22 av 28 artikler om Corporate Governance

    Denne artikkelen er del 1 av 15 artikler om Styre

Styret står sentralt i all Corporate Governance. I denne artikkelserien lærer du hvilken oppgave styret har, hvilke lover og regler som gjelder, hvem som bør sitte i styret og “best practice” for styret.

Valg av styre er viktig, da valget avgjør hvordan virksomheten blir ledet. Et styre er en gruppe personer som leder en organisasjon, bedrift, eller en offentligetat. Begrepet kan defineres som:

“det organet som står for den øverste ledelsen av selskapets forvaltning”.

Styret har det øverste ansvaret for at selskapet drives på en økonomisk forsvarlig måte og har en betryggende formuesforvaltning. Det er styrets oppgave å føre kontroll med dette og ivareta eiernes og kreditorenes interesser på en betryggende måte. Selskapet trenger derfor et profesjonelt styre kan bistå deg underveis med strategiske råd, et unikt nettverk og praktiske ting. Enhver investor vil legge stor vekt på styrets sammensetning, da dette sier litt om hvilken kompetanse som finnes i selskapet, hvordan beslutninger mest sannsynlig vil bli truffet og hvilke evalueringskriterier som vil ligge bak styrets beslutninger.

Hvilke selskapsformer trenger et styre?

De selskapsformene som er pålagt å ha et styre i følge loven er:

Enkeltmannsforetak og ansvarlige selskaper er ikke pålagt å ha et styre, men de kan frivillig velge å danne et.

Hvilke lover regulerer styrets ansvar, oppgaver og arbeid?

Aksjelovens kapittel 6 angir hvilke regler som gjelder for selskapets ledelse, styrets ansvar, ansettelse av daglig leder, valg av styremedlemmer og varamedlemmer, styrets oppgaver, tjenestetid, uttreden og avsetting, og godtgjørelse til styrets medlemmer.

Hvem velger styret?

Styremedlemmene til en bedrift velges av  eierne (aksjonærene) som deres representanter for å ivareta eiernes interesser i styrearbeidet. I en organisasjon utpekes styremedlemmene av medlemmene i organisasjonen, mens styremedlemmene i offentligeetater blir utpekt av det overordnet myndighetsorganet.

I et aksjeselskap velges derfor styret av generalforsamlingen,  mens det er selskapsmøtet som har ansvaret å velge et styret i et ansvarlige selskaper. Styret er bundet av pålegg gitt fra disse organene.

Hvor mange styremedlemmer trenger selskapet?

I aksjelovens § 8-1 heter det:

«Et akseselskap skal ha et styre med minst 3 medlemmer. Er selskapets aksjekapital mindre enn 1 million kroner kan styret bestå av ett eller to medlemmer. I selskap som har bedriftsforsamling skal styret ha minst 5 medlemmer med mindre Kongen i de enkelte tilfeller har gjort unntak».

Ene-styre

Selv om det er mulig å ha et ene-styre i mindre aksjeselskaper, er dette ikke å anbefale. Alle trenger samtalepartnere å diskutere med, og som gjør at man får belyst saken fra forskjellige viktige og relevante vinkler før en beslutning tas.

Varamedlem

Har styret ett eller to medlemmer krever loven at det skal velges varamedlem til styret.

Ansattes representant

Har bedriften flere enn 30 ansatte, kan de ansatte kreve å få en representant i styret, pluss et varamedlem. I AS med flere enn 50 ansatte som ikke har bedriftsforsamling, kan et flertall av de ansatte kreve at 1/3 av styret velges av og blant de ansatte. Dersom styret består av færre medlemmer enn 6, har de ansatte i alle tilfeller krav på at 2 av styrets medlemmer velges av og blant dem.

I AS med flere enn 200 ansatte som ikke har bedriftsforsamling, skal de ansatte velge ett medlem med vara utover 1/3 av styret. Man kan også velge å kreve to observatører i stedet for ett medlem pluss vara utover 1/3.

Konsern

Er AS et en del av et konsern, kan 2/3 av de ansatte i selskapet, eller halvparten av de ansatte i det konsernet AS et er en del av, kreve at ved opptelling av antall ansatte i forhold til regelen over, skal alle i konsernet regnes. Dvs. i et selskap som er en del av et konsern med kun 20 ansatte, kan man kreve at representasjonen i styret skal beregnes på bakgrunn av alle ansatte innenfor konsernet. La oss si at det i konsernet er over 200 ansatte, så skal de ansatte i AS-et med 20 ansatte velge 1/3 av styret pluss ett medlem med vara i aksjeselskapets styre.

Selv om det ikke er å anbefale at man har et ene-styre, kan styret også bli for stort. Blir det for mange styremedlemmer blir det fort kaos. Bare det å innkalle og finne et tidspunkt som passer for alle blir da en vanskelig og tidkrevende oppgave. Det ideelle er et styre bestående mellom 3-6 medlemmer.

Ønsker man å redusere makten til styreformannen, må man huske på at styreformannen kun har dobbeltstemme ved stemmelikhet. Har man et styre med oddetall, 3-5-7, blir det aldri stemmelikhet hvis styret er fulltallig og ingen stemmer blankt.

Hvor lenge velges styremedlemmene for?

Normalt velges styremedlemmene for 2 år om gangen, men her kan det gjøres unntak.

Krav til styremedlemmene

Daglig leder og minst halvdelen av styrets medlemmer skal være bosatt her i riket (Norge), med mindre Kongen gjør unntak i det enkelte tilfellet.

Første ledd gjelder ikke statsborgere i stater som er part i EØS avtalen, når de er bosatt i en slik stat.

Dernest er det et krav at vedkommende er myndig og at vedkommende IKKE er satt i konkurskarantene.

Dette er de eneste kravene loven stiller til styremedlemmene.


Organiseringen av styret

Et styre har bare makt og beslutningsdyktighet i styremøtet. Utenfor styrerommet (styremøte) har ingen av medlemmene noen formell posisjon eller makt.

Styret er pålagt å følge de pålegg de får fra generalforsamlingen eller selskapsmøte.

Et styre er organisert som et kollegium. Ingen styremedlemmer har mer makt enn andre medlemmer. Alle stiller likt og alle har kun en stemme, bortsett fra styreformannen som har dobbeltstemme ved stemmelikhet.

Styret treffer sine beslutninger gjennom flertallavstemninger. Styret stemmer over forslagene de får og det forslaget som får flest stemmer vinner.

Et styre ledes normalt av en styreleder, formann eller en president, men denne personen har ikke mer makt enn de andre. Bare mer ansvar i følge loven.

Styreroller

Et styre består ofte av følgende roller:

 • Styreleder: Styrets leder er et styremedlem som er valgt av styremedlemmene. Har ansvaret forr å kalle inn og lede styremøtene, samt påse at styret følger de lover og regler som styret er pålagt å følge i Norge.
 • Styremedlemmer: De personene generalforsamlingen har utpekt til å representere dem. Er sammen med styrets leder de som har beslutningsmyndighet til å kunne fremsette og stemme over styreforslag som blir vedtatt eller forkastet av flertalls styreavstemninger.
 • Varamedlemmer: Representanter som kan tre inn hvis et styremedlem er forhindret fra å møte til et styremøte.
 • Sekretær: Ansvarlig for innkallelse, forberedelser, styreprotokoller og det praktiske rundt styremøtene. Har ingen stemmerett og er heller ikke medlem av styre, men velges av styret.
 • Kasserer: Ansvarlig for styrets økonomi. Har i likhet med sekretæren ingen formell posisjon i styret og velges av styret.
Fant du ikke svaret? Spør redaksjonen!

Fant du ikke svaret?

Fyll ut skjemaet under hvis du har et spørsmål knyttet til denne artikkelen.

Ditt spørsmål:

Ditt navn:

E-post:

Rapporter en feil, mangel eller savn

Rapporter en feil, mangel eller et savn

Benytt skjemaet under hvis du finner en feil eller mangel i en av våre artikler. Uten tilbakemeldinger fra våre lesere er det umulig for oss å forbedre våre artikler.

Jeg ønsker å rapportere inn en:

En feilEn mangelEt savn

Angi en feil, mangel eller savn:

Ditt navn:

E-post:

Du kan også laste ned denne artikkelen og resten av artikkelserien som en e-bok Artikkelserien fortsetter under.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Corporate Governance

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << BedriftsforsamlingDaglig leder/administrerende direktør >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Corporate Governance (eierstyring)
 • Virksomhet
 • Valg av selskapsform
 • Enkeltpersonforetak (Enkeltmannsforetak)
 • Ansvarlig selskap
 • Samvirkeselskap / andelslag (BA)
 • Aksjeselskap (AS)
 • Allmennaksjeselskap (ASA)
 • Eierstruktur
 • Registrer selskapet
 • De magiske prosentsatsene for en grunder og investor
 • Aksjekapital
 • Stiftelsesdokument og vedtekter
 • Aksjonæravtale
 • Aksjeeierbok
 • Verdipapirsentralen (VPS)
 • Konsern – morselskap og datterselskaper
 • Foretaksnavn (firmanavn)
 • Valg og beskyttelse av firmanavn
 • Generalforsamling
 • Bedriftsforsamling
 • Styret
 • Daglig leder/administrerende direktør
 • Investor relations
 • Generasjonsskifte
 • Generasjonsskifte strategier
 • Å leie lokaler
 • Driftsfasen til selskapet
 • Du leser nå artikkelserien: Styre

    Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: Hvem bør sitte i styret og hvordan avlønne dem? >>
      Andre artikler i serien er: 
 • Styret
 • Hvem bør sitte i styret og hvordan avlønne dem?
 • Aksept av styreverv
 • Styret sine oppgaver og ansvar
 • Bedriftsforsamling
 • Styrets leder (Styreformann)
 • Styreinstruks
 • Innkalling til styremøte
 • Styremøte (“best praksis”)
 • Styreprotokoll
 • Inhabilitet og misbruk av posisjon i selskapet
 • Huskeliste for et styre
 • Styrets erstatningsansvar
 • Egenevaluering av styrets arbeid
 • Styrets rapportering