Domene og webhotell fra OnNet.no

    Denne artikkelen er del 1 av 34 artikler om Styre

    Denne artikkelen er del 22 av 28 artikler om Corporate Governance

    Denne artikkelen er del 6 av 11 artikler om Etableringsfasen

Styret står sentralt i all Corporate Governance. I denne artikkelserien lærer du hvilken oppgave styret har, hvilke lover og regler som gjelder, hvem som bør sitte i styret og “best practice” for styret.

styre

Når en investor investerer kapital (penger) i et aksje– eller allmennaksjeselskap får de ingen formell posisjon i selskapet eller muligheten til å ta del i den daglige styringen og driften av selskapet, men de får mulighetene til å velge hvem som skal sitte i styret til selskapet. Styrets funksjon blir dermed å ivareta aksjonærenes (eiernes) interesser i selskapet og sikre at de får den forventede avkastningen fra selskapet de har investert kapital i. Styret er dermed eiernes viktigste eierstyring verktøy.

Selskapets øverste beslutningsorgan

Styret velges av generalforsamlingen og er selskapets øverste beslutningsorgan.

“Styret er det organet som står for den øverste ledelsen av selskapets forvaltning”.

At styret er selskapets øverste beslutningsorgan betyr i praksis at styret har det overordnede ansvaret for at selskapet:

 • drives på en økonomisk forsvarlig måte
 • følger gjeldende lover og regler
 • har en betryggende formuesforvaltning

Styrets primære oppgave er å ivareta eierne og kreditorenes økonomiske interesser i den operative driften av selskapet, og er bindeleddet mellom eierne og topp-ledelsen i selskapet.

styre

Styret er pålagt å følge de pålegg, instrukser og retningslinjene som generalforsamlingen (eierne) gir styret, mens daglig leder er pålagt å følge de pålegg, instrukser og retningslinjene som styret gir. Denne sammenhengen mellom tre øverste beslutningsorganene kan illustreres slik:

Styrets maktstruktur

Ifølge aksjeloven skal styret sørge for at bedriften er forsvarlig organisert. Har selskapet ikke daglig leder, står styret for den daglige ledelsen, ellers ikke.

Styret skal i den grad det er nødvendig fastsette mål, planer, retningslinjer og budsjetter for selskapets virksomhet. Styret skal holde seg orientert om selskapets økonomiske stilling og plikter å påse at organisasjonen, regnskapet og formuesforvaltningen er gjenstand for betryggende kontroll. Av den grunn trenger alle selskaper et profesjonelt styre som kan bistå daglig leder underveis med strategisk planlegging, et unikt nettverk og praktisk bistand, samt kommunisere topp-ledelsens frustrasjon, ønsker og forventninger tilbake til eierne.

Hva avgjør styrets resultater? 

Styrets effektivitet og resultater avgjøres av styrets samlede kompetanse, kunnskap og egenskaper, samt av selve sammensetningen av styret. Forhold som igjen påvirker selskapets resultater og hvorvidt eiernes interesser blir ivaretatt på en betryggende måte. Av den grunn er dette forhold vi kommer til å se nærmere på i denne artikkelserien.

Hvilke selskapsformer trenger et styre?

Ikke alle selskapsformer er lovpålagt å ha et styre. De selskapsformene som er lovpålagt å ha et styre er:

Enkeltmannsforetak og ansvarlige selskaper er ikke pålagt å ha et styre, men de kan frivillig velge å danne et. Styret må være på plass før et aksje- eller allmennaksjeselskap kan registrere seg i foretaksregisteret og starte opp sin virksomhet.

Hvilke lover regulerer styrets ansvar og oppgaver?

Hvilket lovbestemt ansvar et styre har er angitt i aksjelovens kapittel 6. Kortversjonen av dette kapittelet er at styret har det overordnede ansvaret for:

 • Eiernes investeringer i selskapet
 • Selskapets gjeldsforpliktelser
 • Selskapets planer og resultater
 • Ansattes arbeidsmiljø og avlønning
 • Kontakt med eierne
 • Myndighetenes krav til selskapet
 • Leverandørene og kundenes rettigheter
 • Ansettelse og avskjedigelse av daglig leder

I praksis betyr dette at styret har det overordnede ansvaret for selskapets måloppnåelse, strategiske planlegging, finansiering, økonomistyring, formuesforvaltning og organisering. De er også dem som ansetter og avsetter daglig leder. Vi kan derfor si at styret har den viktigste rollen i styringen og kontrollen av selskapet, da de er selskapets øverste beslutningsorgan. Det er dem som fastsetter målene, strategien, godkjenner ledelsens planer og kontrollerer i hvilken grad ledelsen når disse målene og følger den valgte strategien.

PWC (2017) sier at et godt styre kjennetegnes av at det:

 • har den reelle styringen,
 • ivaretar foretakets interesser og formål
 • tar beslutninger og
 • fører kontroll

For at styre skal kunne fungere er det påkrevd at alle styremedlemmene kjenner til hvilke oppgaver og ansvar de har i følge lovgivningen, vedtektene, styreinstruksen og generalforsamlingens pålegg. Noe vi vil komme tilbake til i gjennomgangen av styrets oppgaver og ansvar.

Hvem velger og avsetter styret?

Styrets medlemmer velges av generalforsamlingen, bortsett fra eventuelle styremedlemmer som representerer de ansatte. Har de ansatte krav på representanter i styret velges de av de ansatte selv og ikke av generalforsamlingen.

Ønsker mer enn 10% av eierne å avsette styret av ulike grunner må de innkalle til en ekstraordinær generalforsamling eller vente til den ordinære generalforsamlingen for å avsette styret der. Generalforsamlingen kan imidlertid ikke avsette de ansattes representanter i styret, da de velges og avsettes av de ansatte i fellesskap.

Styrets sammensetning

Styret må bestå av minst 1 styremedlem, som da også vil være styrets leder. Selskaper med en aksjekapital på 3 millioner kroner eller mer må ha tre styremedlemmer. Styremedlemmene velges av generalforsamlingen for 2 år av gangen hvis annet ikke er bestemt i vedtektene. Større bedrifter kan også ha krav på ansatterepresentanter som velges av de ansatte selv.

Ekstraordinær generalforsamling

Føler en eier som kontrollerer minst 10% av de stemmeberettige aksjene at deres interesser ikke blir ivaretatt på en tilfredsstillende måte av styret eller ønsker at styret skal redegjøre for noe de har gjort eller har planer om å gjøre kan de innkalle til ekstraordinær generalforsamling hvor alle eierne møtes for å diskutere det inntrufne og for å finne løsninger på bekymringene, eventuelt velge et nytt styre.

Huskeliste for et styre

Under finner du en praktisk huskeliste for styret. Den viser de viktigste tingene du må huske på i styrearbeidet:

 1. Sørge for at selskapet har en daglig leder (hvis selskapet ikke har dette blir dette styret ansvar. Dvs. normalt styrelederens ansvar og er noe som bør unngås p.g.a dobbeltrollen styrelederen får).
 2. Sørge for at selskapet til en hver tid har en godkjent revisor (hvis selskapet er revisorpliktig. Er selskapet revisorpliktig og mangler revisor vil det bli tvangsoppløst).
 3. Innlevere årsregnskap til Regnskapsregisteret innen 1/8.
 4. Forvaltning av selskapet – fastsette planer og budsjetter.
 5. Orientert om selskapets økonomiske stilling minimum hver 3. mnd
 6. Kontroll med kostnader og likviditet i forhold til selskapets planer.
 7. Ansvarlig for at skatter og mva er betalt.
 8. Handleplikt når egenkapitalen er mindre enn forsvarlig (høy risiko krever mer egenkapital).
 9. Handleplikt når egenkapitalen er mindre enn 50% av aksjekapitalen.
 10. Informasjonsplikt overfor aksjonærene og kreditorene når det går dårlig.
 11. Fatte beslutninger med mer enn 1/3 av styret representert.
 12. Føre styrereferater, revisjons- og generalforsamlingsprotokoller, samt aksjeeierbok
 13. Forberede saker til styrebehandling og oppfølging.
 14. Følge opp, kontrollere og evaluere daglig leders arbeid.

I de påfølgende artiklene i denne serien om styret vil vi komme nærmere inn på detaljene i styrearbeidet.

Kilder:

 • PWC Styreboken 2017 – Hentet 07.10.17 fra: https://www.pwc.no/no/publikasjoner/ledelse-og-utvikling/styreboken-2017.pdf
Du leser nå artikkelserien: Styre

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: Generalforsamling >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Styret i bedriften
 • Generalforsamling
 • Bedriftsforsamling
 • Styrets oppgaver og ansvar
 • Styrets strategioppgaver
 • Styrets organiseringsoppgaver
 • Styrets kontrolloppgaver
 • Styrets rapportering
 • Egenevaluering av styrets arbeid
 • Styrets samspill med eiere og ledelse
 • Styreroller og styrets organisering
 • Styreleder (tidl. styreformann)
 • Valg av styre og styremedlemmer
 • Styrets størrelse
 • Ansatterepresentant i styret
 • Styrets styringsprinsipper og funksjon
 • Styreteorier : Tanteteori (tantestyre)
 • Styreteorier : Barbarteorier
 • Styreteorier : Klanstyrer
 • Styreteorier : Strategiteori
 • Bedriftens livssyklus
 • Styrets homogenitet / heterogenitet
 • Styrekompetanse
 • Styrets sammensetning
 • Styrehonorar (styrets avlønning)
 • Rekruttering av styremedlemmer
 • Aksept av styreverv
 • Styremøte (innkallelse, agenda og gjennomføring)
 • Styreinstruks
 • Styreprotokoll
 • Inhabilitet og misbruk av posisjon i selskapet
 • Styrets taushetsplikt
 • Styrets opplysningsplikt
 • Styrets erstatningsansvar
 • Du leser nå artikkelserien: Corporate Governance

    Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << BedriftsforsamlingDaglig leder/administrerende direktør >>
      Andre artikler i serien er: 
 • Corporate Governance (eierstyring)
 • Virksomhet
 • Valg av selskapsform
 • Enkeltpersonforetak (Enkeltmannsforetak)
 • Ansvarlig selskap
 • Samvirkeselskap / andelslag (BA)
 • Aksjeselskap (AS)
 • Allmennaksjeselskap (ASA)
 • Eierstruktur
 • Registrer selskapet
 • De magiske prosentsatsene for en grunder og investor
 • Aksjekapital og aksjekurs
 • Stiftelsesdokument og vedtekter
 • Aksjonæravtale
 • Aksjeeierbok
 • Verdipapirsentralen (VPS)
 • Konsern – morselskap og datterselskaper
 • Foretaksnavn (firmanavn)
 • Valg og beskyttelse av firmanavn
 • Generalforsamling
 • Bedriftsforsamling
 • Styret i bedriften
 • Daglig leder/administrerende direktør
 • Investor relations
 • Generasjonsskifte
 • Generasjonsskifte strategier
 • Leie lokale
 • Driftsfasen til selskapet
 • Du leser nå artikkelserien: Etableringsfasen

    Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Corporate Governance (eierstyring)Registrer selskapet >>
      Andre artikler i serien er: 
 • Etableringsfasen til selskapet
 • Bedriftens livssyklus
 • Oppstartsbedrifters kjennetegn
 • Utfordringer i etableringsfasen
 • Corporate Governance (eierstyring)
 • Styret i bedriften
 • Registrer selskapet
 • Hvem skal føre regnskapet?
 • Leie lokale
 • Markedsføring av oppstartsbedriften
 • Entreprenøriell markedsføring
 • Kjetil Sander
  Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.