Domene og webhotell fra OnNet.no

    Denne artikkelen er del 5 av 51 artikler om Markedsøkonomiens historiske utvikling

Helt til slutten av den føydalaske perioden hadde den økonomiske tenkningen i hovedsak vært basert på greske tenkning.

Skolastikernes økonomiske tenkning oppsto på slutten av den føydalaske perioden, og tidfestes til perioden 1200 – 1500.

Skolastikken var en teologisk og filosofisk vitenskap i middelalderen som forsøkte å systematisere troslæren ved hjelp av Aristoteles‘ logikk. De økonomiske synspunktene skolastikerne kom med var skrevet av munker, og den viktigste skolastikeren var St. Thomas Aquinas (1225 – 1274) som  ønsket å bygge bro mellom tro og fornuft. Han mente at vi må forstå Gud gjennom verden, og ikke «verden gjennom Gud» .

Thomas Aquinas var dessuten som alle andre skolastikere inspirert av Aristoteles og hevdet blant annet at privat eiendomsrett ikke var syndig, men en del av den naturlige orden. Sosiale forskjeller var fortsatt akseptert, og ble forklart med at det var «vår herres mening» (Wikipedia).

Skolastikerne var opptatt av hvordan man skulle forene kirkens lære med de voksene markedsaktivitetene i samfunnet. Deres viktigste bidrag til den økonomiske tenkningen var:

1. Privat eiendom er ikke imot naturlig lov.
I motsetning til kirken som ikke aksepterte privat eiendom, mente skolastikerne at privat eiendom var naturlig.

2. Rettferdige og moralske priser.
De prøvde ikke å analysere prisdannelsen, men fokuserte på det etiske aspektet ved prisene. Skolastikerne mente at prisene måtte være rettferdig og moralske. Man måtte ikke ta en urimelig høy pris for en vare, eller utnytte en annens avhengighet av en vare. Skolastikerne mente at når et bytte fant sted, ville den økonomiske vinningen som den ene parten oppnådde, nødvendigvis være et tilsvarende stort tap for den andre. Rettferdig pris var i følge skolastikerne den alminnelige markedsprisen for en vare.

3. Åger. Hvor mye kan man ta i renter på et lån ? Renten må være rettferdig og moralsk riktig, i likhet med prisene.

Skolastikken satte kristne standarder for hvordan man utfører økonomisk aktivitet, og forklarte dette ut i fra viktige prinsipper som privat eiendomsrett, rettferdig pris, og ågerrenter som var sett på som syndig og forkastelig. Man skulle ikke tjene penger på penger.

Du leser nå artikkelserien: Markedsøkonomiens historiske utvikling

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Det føydale økonomiske systemPre-klassisk tenkning >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Økonomisk tenkning – den historiske utviklingen
 • Tidlig preklassisk tenkning (Økonomisk tenkning)
 • Gresk tenkning & slavesamfunnet
 • Det føydale økonomiske system
 • Skolastikerne ( År 1200 – 1500)
 • Pre-klassisk tenkning
 • Merkantilismen ( 1500 – 1750 )
 • Fysiokratene (1750 – 1776)
 • Den klassiske perioden
 • Adam Smith ( 1723 – 1790 )
 • Thomas Malthus (1766-1834)
 • Jean-Bartiste Say (1767 -1832)
 • David Ricardo (1772 – 1823)
 • Inntektsfordelingen i den klassiske perioden
 • Teorien om komparative fortrinn
 • John Stuart Mill (1806 – 1873)
 • Karl Marx (1818 – 1883)
 • Marx erkjennelseteori
 • Materialistisk historieoppfatning
 • Hva bestemmer produktets pris (Bytteverdien) ?
 • Marx verditeori – en arbeidsverditeori
 • Hva er profitt, og hvordan skapes profitten?
 • Nyklassisk økonomi
 • William Stanley Jevons (1835 – 1882)
 • Carl Menger (1840 – 1921)
 • Léon Walras (1834 – 1910)
 • Alfred Marshall (1842 – 1924)
 • Priselastisitet
 • «The Cambridge cachballance version of the Quantity theory of money»
 • «The transaction version»
 • Hva bestemmer prisen ?
 • Nytteteori: Hvordan måle nytteverdi?
 • Hvilken nytte har vi av inntekten (pengene)?
 • Nyklassisk innteksfordelingsteori
 • Grensenytte og etterspørsel
 • Konsumentteori
 • Produksjonsteori
 • Partiell likevekt
 • Introduksjon til moderne økonomi
 • Moderne mikroøkonomi
 • Moderne makroøkonomi
 • John Maynard Keynes (1883 – 1945)
 • Keynes løsning på arbeidsledigheten
 • Hva bestemmer etterspørselen og forbruket (C)?
 • Hva bestemmer investeringene (I)?
 • Keynesiansk motkonjukturpolitikk
 • Keynesiansk politikk og inflasjon
 • Monetarisme
 • Tilbudsidepolitikk
 • Den klassiske motrevolusjon
 • Oppsummering av moderne økonomi
 • Kjetil Sander
  Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.