Lightspeed webhotell

Beskyttet innhold!

For å lese denne og våre øvrige sider må du tegne et årsabonnement og være logget inn.

Som abonnent/medlem får du tilgang til alt innholdet på sidene våre, og skulle sidene våre ikke leve opp til forventningene dine har vi en "Pengene tilbake garanti" du kan benytte.

Tegn abonnement!

    Denne artikkelen er del 13 av 14 artikler om Bivariat analyse

    Denne artikkelen er del 21 av 32 artikler om Pris

Mens priselastisiteten prøver å avdekke sammenhengen mellom pris og etterspørsel, prøver å krysspriselastisiteten å angi hvordan prisen på ett produkt blir påvirket av prisen på et annet.

krysspriselastisitet

Krysspriselastisitet er en metode som kan benyttes for å beregne hvordan etterspørselsendinger for ett produkt påvirker ett annet. Er det f.eks. noen sammenheng mellom prisen salget av videospillere og videokassetter ? Er det slik at hvis salget av videospillere synker, så vil også salget av videokassetter synke ? For å svare på disse spørsmålene beregner vi krysselastisitetskoeffisienten (ek) mellom produktene.

Beregningen foretas etter denne formelen:

Prosentvis mengdeendring vare Y
Prosentvis mengdeendring vare X

Ved å følge samme resonnement som ved beregning av priselastisiteten kan vi skrive formelen slik:

Mengdeendring vare Y
Gammel mengde vare Y
Prisendring vare X
Ny pris vare X

Denne formelen kan igjen forenkles til:

Mengdeendring vareY * Ny pris vare X
Prisendring vare X * Gammel mengde vare Y

Det er meget vanskelig å finne et sikkert grunnlag for beregning av krysselastisiteten for det totale markedet, men en produsent som produserer flere typer produkter vil kunne finne et visst grunnlag for slike beregninger. Hver for øvrig klar over at det vil finnes en rekke produkter som det er umulig å påvise noen sammenheng mellom.

Ek > 0 Substitutt
Ek = 0 Nøytralt produkt
Ek < 0 Komplementær


Substitutter

Positiv krysselastisitet er et kjennetegn for produkter som substituerer hverandre. Med substitutter menes:

produkter som dekker samme eller tilnærmet samme behov, dvs. produkter som kan erstatte hverandre.

Stiger prisen på smør, vil etterspørselen etter margarin øke. Stiger prisen på olje, vil etterspørselen etter strøm øke osv.

Komplementære produkter

Negativ krysspriselastisitet er kjennetegn på komplementære produkter. Med komplementære produkter menes:

produkter som “hører sammen”, eksempler kan være fotoutstyr og film, biler og dekk.

Dersom prisen på hovedproduktet stiger, vil etterspørselen etter de komplementære produktene synke. Når det gjelder komplimentere produkter har det vist seg at det er få eksempler på fullstendig komplementaritet, dvs. at det er et konstant forhold mellom forbruket av to varer. Men det finnes utallig eksempler på delvis komplementaritet.

Fant du ikke svaret? Spør redaksjonen!

Fant du ikke svaret?

Fyll ut skjemaet under hvis du har et spørsmål knyttet til denne artikkelen.

Ditt spørsmål:

Ditt navn:

E-post:

Rapporter en feil, mangel eller savn

Rapporter en feil, mangel eller et savn

Benytt skjemaet under hvis du finner en feil eller mangel i en av våre artikler. Uten tilbakemeldinger fra våre lesere er det umulig for oss å forbedre våre artikler.

Jeg ønsker å rapportere inn en:

En feilEn mangelEt savn

Angi en feil, mangel eller savn:

Ditt navn:

E-post:

Du kan også laste ned denne artikkelen og resten av artikkelserien som en e-bok Artikkelserien fortsetter under.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Bivariat analyse

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << PriselastisitetInntektselasitisitet >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Bivariat analyse – analyse av to variabler
 • Krysstabulering og marginalfordeling
 • Epsilon – et mål for samvariasjonens styrke og retning
 • Parallell plott og trend
 • Trender og trendforlengelse (kurvefremskrivning)
 • Gruppegjennomsnitt og mediandifferanse
 • Mann – Whitney observator
 • Sammenligning av to medianer (Mann-Whitney-metoden)
 • Parvise sammenligninger
 • Kovarians
 • Korrelasjon
 • Priselastisitet
 • Krysspriselastisitet
 • Inntektselasitisitet
 • Du leser nå artikkelserien: Pris

    Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Prisstrategi i ulike stadier av produktets livssyklusPrisdifferensiering >>
      Andre artikler i serien er: 
 • Pris (konkurransevirkemiddel)
 • Interne faktorer som påvirker prispolitikken
 • Eksterne faktorer som påvirker prispolitikken til bedriften
 • Pristyper
 • Markedslikevekt (markedskrysset)
 • Etterspørselskurven
 • Tilbudskurven
 • Skift i tilbud og etterspørsel
 • Priselastisitet
 • Inntektselasitisitet
 • Mål for prispolitikken
 • Prisstrategi og prispolitikk
 • Prisnivå og prisprofil (Premium pris vs. lavpris)
 • Markedsform (markedsstruktur)
 • Fullkommen konkurranse
 • Monopol
 • Duopol
 • Oligopol
 • Monopolistisk konkurranse
 • Prisstrategi i ulike stadier av produktets livssyklus
 • Krysspriselastisitet
 • Prisdifferensiering
 • Produktmiks og bundling prising
 • Tidlig kjøp prising
 • Rabatt og rabattpolitikk
 • Priskalkulasjon : Hvordan kalkulere prisen?
 • Markedsorientert prissetting
 • Kostnadsorientert prissetting
 • Konkurrentbasert prissetting
 • Etikkorientert prissetting
 • Prisregulering
 • Psykologisk prissetting