Domene og webhotell fra OnNet.no

    Denne artikkelen er del 2 av 16 artikler om Finans- og pengepolitikk

I samfunnsøkonomiske studier skiller vi mellom begrepene realøkonomi og pengeøkonomi.

Realøkonomi

Realøkonomien beskriver samspillet mellom innsats/produksjonsfaktorene og produksjons-prosessen av varer og tjenester (verdiskapningen). Utviklingen av landets realøkonomi analyseres av økonomer og er viktig for tilfredsstillelsen av våre behov og dermed også for vår levestandard.

Pengeøkonomi

Pengeøkonomien beskriver fordringer- og gjeldsforhold innen et land, hvor ulike finansstørrelser som penger, obligasjoner og bankinnskudd har viktige funksjoner. I motsetning til realstørrelser har finansstørrelser ingen verdi i seg selv. En pengeseddel har ingen verdi i seg selv, slik som arbeidskraft, men må byttes mot varer eller tjenester. Penger er kun et byttemiddel.

 

Samspillet mellom real – og pengeøkonomien kan illustreres slik:

Som vi ser av illustrasjonen over skaper realøkonomien og pengeøkonomien strømmer av økonomiske goder i økonomien.

Med realstrømmer mener vi varer og tjenester. F.eks. ved at husholdningene yter sin arbeidskraft til bedriftene og får tilbake varer og tjenester. Pengestrømmene kan være så mangt. Et eksempel på en pengestrøm er når husholdningene får lønnen sin fra bedriften, som de bruker til å betale de varene og tjenestene de kjøper. 

I praksis betyr dette at pengesiden i økonomien alltid vil være et speilbilde av realøkonomien, og at realøkonomien vil være det som avgjørende samfunnets behovsdekning og velferd.

Du leser nå artikkelserien: Finans- og pengepolitikk

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Penger (historie og funksjon)Finanspolitikk >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Penger (historie og funksjon)
 • Real- og pengeøkonomi
 • Finanspolitikk
 • Penge- og kredittpolitikk
 • Norges Banks rolle
 • Valuta og valutakurser
 • Valutamarkedet
 • Valutasystemer (flytende og faste valutakurser)
 • Valg av pengepolitisk regime – fast eller flytende kurs
 • Hva påvirker valutakursen?
 • Økt tilbud og etterspørsel etter valuta
 • Realvalutakurs
 • Langsiktig likevektsrealvalutakurs og fluktuasjoner i valutakursene
 • Virkningen av en appresiering av kronen på norsk økonomi
 • Devaluering
 • Sammenhengen mellom finanspolitikk, pengepolitikk og valutapolitikk
 • Kjetil Sander
  Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.