Markedslikevekt


   Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:
   http://www.


    Denne artikkelen er del 16 av 22 artikler om Konkurransevirkemidler - Pris
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


MarkedslikevektI et marked, uten innblanding fra staten, vil produsentenes tilbud og etterspørrerens etterspørsel ved hjelp av prismekanismen bli koblet sammen til et likevekstpunkt.

Dette likevektpunktet kalles for markedslikevekt, og representerer krysningspunktet mellom selgerens og kjøperens verdioppfatning av en vare.

Punktet for markedslikevekt vil derfor alltid være der hvor etterspørsel- og tilbudskurven møtes. Dette er illustrert i under.

Markedet vil være i likevekt når:

Tilbud = Etterspørsel = Pris

Når markedet er i «harmoni», vil prisen bli bestemt av markedslikevekt. Vi sier derfor at prisen klarerer markedet, i det denne prisen gir overensstemmelse mellom tilbud og etterspørsel.

At kortidsprisen, dvs. den prisen du må betale for en vare idag, blir bestemt av både etterspørselen og tilbudet ble påpekte av Adam Smith (1723-1790) allerede for flere hundre år siden.

Hans teori om den «usynlige hånd» gikk ut på at markedskreftene selv vil sørge for at det utvikler seg et likevekstpunkt mellom tilbud og etterspørsel i markedet. Markedsprisen som er representert gjennom likevekstpunktet vil være produktets naturlige pris, mente Smith.

«Say`s lov» som ble utviklet av J.B. Say (1767 – 1832) for snart 200 år siden underbygger disse tankene. Den teorien sier at det samlet tilbud alltid vil være lik den samlede etterspørselen. Årsaken er at alle uregulerte markeder automatisk vil utvikle prismekanismer som sørger for at markedet er i likevekt.

SAY`S LOV:

Samlet tilbud = Samlet etterspørsel

Når markedet er i likevekt, vil prisen produsentene får for varen sin være lik Y1, og kvantumet som man vil få solgt til denne prisen vil være lik  X1.

Selvfølgelig skulle gjerne etterspørrerne sett at prisen var enda lavere eller at inntekten deres var høyere. På den andre siden skulle produsentene sett at prisen var enda høyere og at lønnskostnadene deres var lavere. Men ett eller annet sted må jo partene møtes hvis det skal bli ett bytteforhold. Dette punktet er likevekstpunktet, og angir varens markedspris.

Denne artikkelen og resten av artikkelserien kan lastes ned som en e-bok1 ! Artikkelserien fortsetter under.

Tegn årsabonnement

Tegn et abonnement til Kr. 178/år og få ubegrenset tilgang til alle våre artikler og serier!

Bli medlem

Tegn et medlemskap til Kr. 198/år for å laste ned alle våre e-bøker i PDF-format i ett år.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Konkurransevirkemidler - Pris

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien:  << TilbudSkift i tilbud og etterspørsel >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Pris (konkurransevirkemiddel)
 • Interne faktorer som påvirker prispolitikken til bedriften
 • Eksterne faktorer som påvirker prispolitikken til bedriften
 • Mål for prispolitikken
 • Prisdifferensiering
 • Prisstrategi og prispolitikk
 • Rabatt og rabattpolitikk
 • Fullkommen konkurranse
 • Monopol
 • Duopol
 • Oligopol
 • Monopolistisk konkurranse
 • Etterspørsel & priselastisitet
 • Priselastisitet
 • Tilbud
 • Markedslikevekt
 • Skift i tilbud og etterspørsel
 • Vinnings optimal produksjonsmengde
 • Hvordan kalkulere prisen?
 • Markedsorientert prissetting
 • Kostnadsorientert prissetting
 • Konkurrentbasert prissetting