Domene og webhotell fra OnNet.no

    Denne artikkelen er del 3 av 22 artikler om Holistisk Systemledelse

    Denne artikkelen er del 15 av 27 artikler om Grunnleggende markedsføring

    Denne artikkelen er del 4 av 34 artikler om Arbeidsbetingelser og markedssystemet

    Denne artikkelen er del 6 av 20 artikler om Research fasen

Lese tid (240 ord/min): 3 minutter

markedssystem

Hva er et markedssystem?

Markedsystemet er omgivelsene som omgir en virksomhet og omfatter alle interessenter som har interesse av å påvirke organisasjonens eksistens, vekst og kurs i fremtiden. Markedssystemet er dermed det samme som virksomhetens arbeidsbetingelser. Et begrep som kan deles opp i:

Markedssystemet omfatter bare de eksterne arbeidsbetingelsene. Det vil si forhold organisasjonen selv ikke kan gjøre noe med. Markedssystemet er derfor premissleverandør for organisasjonssystemet som omfatter de interne arbeidsbetingelsene.

Begrepet markedssystem kan defineres slik:

“Et markedssystem er en angivelse av de interessegruppene og de forholdene internt og eksternt som har interesse i å påvirke organisasjonen”

Siden disse forholdene setter grenser for handlefriheten og bestemmer rammebetingelsene virksomheten må operere under i tiden fremover, sier det seg selv at det er ekstremt viktig at vi kjenner til og forholder oss til disse forholdene.

Mikro-, offentlighets- og makrosystemet

For å gjøre markedssystemet mer oversiktlig kan det ofte være hensiktsmessig å ta utgangspunkt i markedssystemet til Blom, Framnes og Thjømøe (1994). En modell som betrakter markedssystemet som en funksjon av tre mindre delsystemer:

 1. Mikrosystemet
  – Kunden
  – Ansatte
  – Konkurrentene
  – Leverandørene
  – Mellomledd
  – Detaljister
 2. Offentlighetssystemet
  – Bedriftsinterne grupper
  – Frivillige organisasjoner
  – Stat og kommune
  – Forvaltningsorganer
  – Finanskilder
  – Massemedia
  – Publikum generelt
 3. Makrosystemet
  – Kulturelle faktorer
  – Demografiske faktorer
  – Teknologiske faktorer
  – Økonomiske faktorer
  – Politiske faktorer
  – Naturressurser
  – Religion
  – Livsstil
  – Klima og geologi

Oversikten over hvilke interessenter som hører hjemme i hver av disse delsystemene.

Interesentkart

For å finne ut hvilke interessenter (aktører) innenfor hvert av disse del-systemene som bør inngå i din situasjonsanalysen av markedsystemet anbefaler vi at du starter med å tegne opp et interessentkart før du går videre i denne prosessen. Et interessekart vil gi deg en oversikt over hvilke interessenter (aktører) situasjonsanalysen og beslutningen din må ta hensyn til.

Muligheter og trusler i markedet

Situasjonsanalysen av interessentene i markedssystemet vil vise hvilke muligheter og trusler som finnes i markedet. Disse mulighetene og truslene må settes opp mot organisasjonens sterke og svake sider internt.

SOFT-analyse

Resultatene du kommer frem til gjennom din analyse av interessentene som ble avdekket i ditt interessekart bør du til slutt samle i en SOFT-analyse for å få en oversikt over hvilke styrker og svakheter som finnes internt i organisasjonen og hvilke muligheter og trusler som finnes eksternt i markedet.

Markedet må overvåkes, da det endres konstant

Siden markedet endres kontant må det overvåkes kontant for å kunne utnytte de mulighetene som dukker opp og samtidig styre unna farene. For å kunne konstant overvåke endringene i markedet og rapportere tilbake til ledelsen all dissonans som måtte oppstå trenger virksomheten et avansert system for business intelligence.

For å utnytte mulighetene og styre unna farene må virksomheten kontinuerlig endre seg for å kunne tilfredsstille markedets krav, behov, holdninger, preferanser og forventninger på en bedre måte enn konkurrentene gjør. Teoriene om endringsledelse står derfor sentralt i alle analyser av markedssystemet. 

Du leser nå artikkelserien: Holistisk Systemledelse

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Holistisk systemledelseIKT-system >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Innledning til holistisk systemledelse
 • Holistisk systemledelse
 • Markedssystem
 • IKT-system
 • Organisasjonssystem
 • Ressursperspektivet
 • Prosessperspektivet
 • Kundeperspektivet
 • Supportperspektivet
 • Læring og vekstperspektivet
 • Styring og kontroll av virksomheten
 • Tillit – den viktigste enkeltverdien
 • Business Intelligence (BI)
 • Planleggingsmodell for Holistisk systemledelse
 • Holistisk situasjonsanalyse for å identifisere alle problemer, muligheter og trusler
 • Holistisk beslutningsprosess for å velge beste løsning på problemet
 • Forretningsgrunnlag
 • Verdigrunnlag
 • Strategisk kjerne
 • Holistisk endringsledelse
 • Systemintegrasjon
 • Lederen som doktor
 • Du leser nå artikkelserien: Grunnleggende markedsføring

    Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << VerditilbudHelhetlig markedsføring og markedsplanlegging >>
      Andre artikler i serien er: 
 • Hva er markedsføring?
 • Markedsføringshjulet
 • AMSTAK og RIKE modellen
 • Markedsføringens historie
 • Produktorientert og produksjonsorientert (markedsføring og ledelse)
 • Salgsorientert (markedsføring og ledelse)
 • Markedsorientert (markedsføring og ledelse)
 • Verdi- og samfunnsorientering (markedsføring og ledelse)
 • Markedsføring i et større perspektiv
 • Marked
 • Salgs- og distribusjonsapparat
 • Kundeanalyse
 • Produktet / tjenesten må holde mål
 • Verditilbud
 • Markedssystem
 • Helhetlig markedsføring og markedsplanlegging
 • Servicemarkedsføring
 • Direkte markedsføring
 • Nettverksbyggende markedsføring
 • Relasjonsmarkedsføring
 • Nisjemarkedsføring
 • Digital markedsføring
 • Innholdsmarkedsføring
 • Inbound markedsføring
 • Geriljamarkedsføring
 • Eventmarkedsføring
 • Viral markedsføring
 • Du leser nå artikkelserien: Arbeidsbetingelser og markedssystemet

    Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Eksterne arbeidsbetingelserMikrosystemet >>
      Andre artikler i serien er: 
 • Hva er en arbeidsbetingelse? (Bedriftens arbeidsbetingelser)
 • Interne arbeidsbetingelser
 • Eksterne arbeidsbetingelser
 • Markedssystem
 • Mikrosystemet
 • Markedskartlegging og markedsvurdering
 • Markedssynergier
 • Kundeanalyse
 • Produktanalyse
 • Konkurrenter
 • Bedriftens markedsføring
 • Organisasjonsanalyse
 • Økonomi og regnskapsanalyser
 • Verdiskapningsprosessen
 • Leverandører
 • Distributører og andre mellomledd
 • Offentlighetssystemet
 • Statsforvaltningen
 • Fylkeskommunen
 • Kommuneforvaltning
 • Rettslige håndhevningorganer
 • Frivillige interesseorganisasjoner
 • Finanskilder
 • Interne interessegrupper
 • Massemedia
 • Makrosystemet
 • Naturressurser
 • Teknologiske faktorer
 • Kulturelle faktorer
 • Demografi & demografisk segmentering
 • Økonomiske forhold
 • Politiske faktorer
 • Interessent , interessentanalyse og Interessentkart
 • SOFT-analyse (også kalt SWOP- og SWOT-analyse)
 • Du leser nå artikkelserien: Research fasen

    Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Interessent , interessentanalyse og InteressentkartSituasjonsanalyse (analyse av markedssystemet) >>
      Andre artikler i serien er: 
 • Innovasjonen og entreprenørens research fase
 • Risikovurdering av intern og ekstern risiko
 • Pilotundersøkelse
 • Skrivebordundersøkelse og sekundærdata
 • Interessent , interessentanalyse og Interessentkart
 • Markedssystem
 • Situasjonsanalyse (analyse av markedssystemet)
 • Markedskartlegging og markedsvurdering
 • Konkurrenter
 • Konkurrentanalyse («5 forces»)
 • Konkurransefortrinn
 • Kundeverdi
 • Kundeverdianalyse
 • Kundeanalyse
 • PESTEL – analyse (analyse av makroomgivelsene)
 • Trender og trendforlengelse (kurvefremskrivning)
 • SOFT-analyse (også kalt SWOP- og SWOT-analyse)
 • Idevurdering og økonomisk analyse av potensialet
 • Produktutvikling og teknisk utvikling
 • Prototype
 • Kjetil Sander
  Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.