Flytt ditt nettsted til våre Lightspeed webhotell, med cPanel, og
få 3-6 ganger raskere nettsider enn i dag. Pris: fra kr. 119/pr. år.

    Denne artikkelen er del 4 av 35 artikler om Arbeidsbetingelser og markedssystemet

    Denne artikkelen er del 15 av 26 artikler om Grunnleggende markedsføring

    Denne artikkelen er del 6 av 20 artikler om Research fasen

    Denne artikkelen er del 4 av 18 artikler om Systemanalytisk Verdiledelse

Hva er et markedssystem?

Markedsystemet er det som omgir enhver bedrift og som har interesse av å påvirke den eksistens, vekst og kurs i fremtiden. Markedssystemet er dermed det samme som bedriftens arbeidsbetingelser. Et begrep som kan deles opp i interne arbeidsbetingelser og eksterne arbeidsbetingelser, avhengig av om vi snakker om interne eller eksterne forhold.

Begrepet markedssystem kan defineres slik:

“Et markedssystem er en angivelse av de interessegruppene og de forholdene internt og eksternt som har interesse i å påvirke organisasjonen”

Siden disse forholdene setter grenser for handlefriheten og bestemmer rammebetingelsene virksomheten må operere under i tiden fremover, sier det seg selv at det er ekstremt viktig at vi kjenner til og forholder oss til disse forholdene.


Mikro-, offentlighets- og makrosystemet

For å gjøre markedssystemet mer oversiktlig kan det ofte være hensiktsmessig å ta utgangspunkt i markedssystemet til Blom, Framnes og Thjømøe (1994). En modell som betrakter markedssystemet som en funksjon av tre mindre delsystemer:

 1. Mikrosystemet
  – Kunden
  – Ansatte
  – Konkurrentene
  – Leverandørene
  – Mellomledd
  – Detaljister
 2. Offentlighetssystemet
  – Bedriftsinterne grupper
  – Frivillige organisasjoner
  – Stat og kommune
  – Forvaltningsorganer
  – Finanskilder
  – Massemedia
  – Publikum generelt
 3. Makrosystemet
  – Kulturelle faktorer
  – Demografiske faktorer
  – Teknologiske faktorer
  – Økonomiske faktorer
  – Politiske faktorer
  – Naturressurser
  – Religion
  – Livsstil
  – Klima og geologi

Oversikten over hvilke interessenter som hører hjemme i hver av disse delsystemene kan illustreres slik (se illustrasjonen under).

Markedsystemet

Interessekart

For å finne ut hvilke interessenter (aktører) innenfor hvert av disse del-systemene som bør inngå i din situasjonsanalysen av markedsystemet anbefaler vi at du starter med å tegne opp et interessentkart før du går videre i denne prosessen. Et interessekart vil gi deg en oversikt over hvilke interessenter (aktører) situasjonsanalysen og beslutningen din må ta hensyn til.

SOFT-analyse

Resultatene du kommer frem til gjennom din analyse av interessentene som ble avdekket i ditt interessekart bør du til slutt samle i en SOFT-analyse for å få en oversikt over hvilke styrker og svakheter som finnes internt i organisasjonen og hvilke muligheter og trusler som finnes eksternt i markedet.

Du leser nå artikkelserien: Arbeidsbetingelser og markedssystemet

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Eksterne arbeidsbetingelserMikrosystemet >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Hva er en arbeidsbetingelse? (Bedriftens arbeidsbetingelser)
 • Interne arbeidsbetingelser
 • Eksterne arbeidsbetingelser
 • Markedssystem
 • Mikrosystemet
 • Markedskartlegging
 • Markedssynergier
 • Kundeanalyse
 • Produktanalyse
 • Konkurrenter
 • Bedriftens markedsføring
 • Organisasjonsanalyse
 • Informasjonsanalyse
 • Økonomi og regnskapsanalyser
 • Verdiskapningsprosessen
 • Leverandører
 • Distributører og andre mellomledd
 • Offentlighetssystemet
 • Statsforvaltningen
 • Fylkeskommunen
 • Kommuneforvaltning
 • Rettslige håndhevningorganer
 • Frivillige interesseorganisasjoner
 • Finanskilder
 • Interne interessegrupper
 • Massemedia
 • Makrosystemet
 • Naturressurser
 • Teknologiske faktorer
 • Kulturelle faktorer
 • Demografi & demografisk segmentering
 • Økonomiske forhold
 • Politiske faktorer
 • Interessent , interessentanalyse og Interessentkart
 • SOFT-analyse (også kalt SWOP- og SWOT-analyse)
 • Du leser nå artikkelserien: Grunnleggende markedsføring

    Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << VerditilbudHelhetlig markedsføring og markedsplanlegging >>
      Andre artikler i serien er: 
 • Hva er markedsføring?
 • Markedsføringshjulet
 • AMSTAK og RIKE modellen
 • Orienteringsretninger innen markedsføringen
 • Produktorientert og produksjonsorientert markedsføring
 • Salgsorientert markedsføring
 • Markedsorientert
 • Verdi- og samfunnsorientering markedsføring
 • Markedsføring i et større perspektiv
 • Marked
 • Salgs- og distribusjonsapparat
 • Kundeanalyse
 • Produktet / tjenesten må holde mål
 • Verditilbud
 • Markedssystem
 • Helhetlig markedsføring og markedsplanlegging
 • Servicemarkedsføring
 • Direkte markedsføring
 • Nettverksbyggende markedsføring
 • Relasjonsmarkedsføring
 • Nisjemarkedsføring
 • Digital markedsføring
 • Innholdsmarkedsføring
 • Geriljamarkedsføring
 • Eventmarkedsføring
 • Viral markedsføring
 • Du leser nå artikkelserien: Research fasen

    Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Interessent , interessentanalyse og InteressentkartSituasjonsanalyse (analyse av markedssystemet) >>
      Andre artikler i serien er: 
 • Innovasjonen og entreprenørens research fase
 • Risikovurdering av intern og ekstern risiko
 • Pilotundersøkelse
 • Skrivebordundersøkelse og sekundærdata
 • Interessent , interessentanalyse og Interessentkart
 • Markedssystem
 • Situasjonsanalyse (analyse av markedssystemet)
 • Markedskartlegging
 • Konkurrenter
 • Konkurrentanalyse («5 forces»)
 • Konkurransefortrinn
 • Kundeverdi
 • Kundeverdianalyse
 • Kundeanalyse
 • PESTEL – analyse (analyse av makroomgivelsene)
 • Trender og trendforlengelse (kurvefremskrivning)
 • SOFT-analyse (også kalt SWOP- og SWOT-analyse)
 • Idevurdering og økonomisk analyse av potensialet
 • Produktutvikling og teknisk utvikling
 • Prototype
 • Du leser nå artikkelserien: Systemanalytisk Verdiledelse

    Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Planleggingsmodell for Systemanalytisk VerdiledelseForretningsgrunnlag >>
      Andre artikler i serien er: 
 • Systemteori i ledelse
 • Systemanalytisk Verdiledelse
 • Planleggingsmodell for Systemanalytisk Verdiledelse
 • Markedssystem
 • Forretningsgrunnlag
 • Verdigrunnlag
 • Strategisk kjerne
 • Systemet i Systemanalytisk Verdiledelse
 • Ressursperspektivet
 • Prosessperspektivet
 • Kundeperspektivet
 • Supportperspektivet
 • Læring og vekstperspektivet
 • Styring og kontroll av virksomheten
 • Systemanalytisk endringsledelse
 • Systemintegrasjon
 • Arbeidsmodell for Systemanalytisk Verdiledelse
 • Lederen som doktor
 • Kjetil Sander (f.1968) er eStudie.no sin grunnlegger. I tillegg er han daglig leder for bl.a. webbyrået og hostingselskapet OnNet AS. En entrepenør og forretningsutvikler med over 25 års entrepenør- og ledererfaring.