Domene og webhotell fra OnNet.no

    Denne artikkelen er del 31 av 40 artikler om Situasjonsanalyse

    Denne artikkelen er del 3 av 15 artikler om Analyseteknikker for interne arbeidsbetingelser

Lese tid (240 ord/min): 3 minutter

For å få en best mulig oversikt over de interne arbeidsbetingelsene, kan det ofte være hensiktsmessig å foreta en profilanalyse og utarbeide et profilkart, slik at man får et visuelt bilde av omgivelsene.

Profilkartet er et visuelt hjelpemiddel som du kan benytte i mange sammenhenger – også i en situasjonsanalyse. Profilkartet er å anbefale, da den på en enkel måte gir et visuelt bilde av bedriftens situasjon. Profilanalysen kan benyttes på mange måter, men som regel benyttes den i forbindelse med en profilanalyse. En analyseteknikk som har som mål å prøve å kartlegge profil i markedet gjennom å foreta en uavhengig granskning av markedssystemets oppfatning av bedriften.

Gjennom å kartlegge hva undersøkelses enhetene mener om bedriften og dens tilbud, skal profilanalysen gjøre bedriften og selgerne i stand til å rydder opp i eventuelle feilvurderinger av seg selv eller aktørene i markedssystemet. De vanligste undersøkelses parametrene i slike undersøkelser er normalt å kartlegge:

 • Virksomheten/merkets generelle profil/image hos målgruppen og i samfunnet generelt.

 • En oversikt over hva som er de viktigste evalueringskriteriene til målgruppen.

 • En oversikt over hvor dyktig virksomheten er m.h.t. disse kriteriene.

Hvilke faktorer som bør inngå i profilanalysen, vil selvfølgelig være avhengig av bransje, kundegruppe, markedssituasjon, produkt, basisinformasjon, tilgjengelig tid, ressurser o.l. En generell regel er imidlertid at analysen bør ta for seg en eller flere sentrale interessegrupper, f.eks. eksisterende og potensielle kunder.

Mange bedrifter opplever profilanalysen som en vandring gjennom skjærsilden, da de her oppdager hvor de har bommet i forhold til markedet. Ofte er profilundersøkelsen en demonstrasjon av kundens misnøye, men som ilden har også en profilanalysen en rensende effekt. Dessuten er analysen et uunnværlig strategisk verktøy, ved at den tegner et kart over bedriften/produktets sterke og svake sider, samtidig som den angir hvilke områder virksomheten bør forbedre seg på. Sterkt forenklet er prosedyren vi følger når vi skal gjennomføre en profil undersøkelse denne:

 • Velg problemstilling (Hva skal profilundersøkelsen gi svar på ?)
 • Velg undersøkelseenheter (Hvem skal inngå i undersøkelsen – hvem sine holdninger skal kartlegges ?)

 • Velg undersøkelsevariabler (Hvilke parametre skal inngå i undersøkelsen – Hva skal kartlegges ?)

 • Velg undersøkelseverdier (Hvilke verdier kan undersøkelsevariablene måles i ?)

 • Velg datainnsamlingmetode (Hvordan skal informasjonen samles inn ?)

 • Velg utvalgmetode (Hvordan skal undersøkelseenhetene trekkes ut ?)

 • Velg analysemetode (Hvordan skal det innsamlede datamaterialet analyseres ?)

 • Lag spørreskjema eller intervjuguide, alt ettersom hvilken datainnsamlingmetode som velges

 • Gjennom før undersøkelsen (Saml inn informasjonen, organiser den, legg den inn i det dataverktøyet som skal benyttes til analysen og gjennomfør planlagte analyser)

 • Fremstill resultatene visuelt i et profilkart som viser bedriftens situasjon i forhold til de viktigste konkurrentene.

Når man først går løs på en slik oppgave, vil kostnaden med å inkludere de to-tre viktigste konkurrentene i analysen være relativt marginale. Men vil kunne gi bedriften verdifull informasjon som grunnlag for fremtidig strategisk utforming.

En profilanalyse av f.eks kundegrupper og forhandlere, vil normalt bestå av en gjennomgang av de viktigste faktorene i virksomhetens marked-mix. Profilanalysen vil fortelle oss om våre egne sterke og svake sider slik de ser ut fra markedet. Hensikten med analysen er ikke at man nødvendigvis skal kopiere konkurrentene, men at man blir mer bevisst ved valg av egen markedsstrategi. Dvs. at man forsøker å bli enda bedre på de områdene som teller mest for de målgruppene bedriften satser på.

Du leser nå artikkelserien: Situasjonsanalyse

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << GAP modellen (GAP analyse)Markedskart (målgruppekart) >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Situasjonsanalyse
 • Hvordan gjennomføre en situasjonsanalyse?
 • Pilotundersøkelse
 • Hovedundersøkelse
 • Samfunnsvitenskapelig metode
 • Anbefalt arbeidsmodell for situasjonsanalysen
 • Forskningsbudsjett
 • Forskningskompetanse
 • Tidsplan
 • Valg av problemstilling til situasjonsanalysen
 • Synkron og diakron analyse
 • Analysens databehov
 • Hvilke enheter og variabler må inngå i en situasjonsanalyse?
 • Interessent , interessentanalyse og Interessentkart
 • Hvilken informasjon må samles inn i en situasjonsanalyse?
 • Valg av forskningsdesign og analyseplan
 • Valg av metode for datainnhenting til situasjonsanalysen
 • Skrivebordundersøkelse og sekundærdata
 • Situasjonsanalysens dataanalyse
 • Corporate Goverment analyse
 • Ressurs som konkurransefortrinn
 • KIKK modellen
 • Konkurrentanalyse («5 forces»)
 • Forretningsstrategi: Strategisk retning basert på kjerneanalyse
 • Verdiskapningsprosessen
 • Verditilbud analyse
 • Kundeverdianalyse
 • Tiltakmatrise (“dyktighet/viktighet” matrisen)
 • GAP modellen (GAP analyse)
 • Profilkart
 • Markedskart (målgruppekart)
 • Segmentanalyse
 • Klyngeanalyse (Cluster analyse)
 • PESTEL analyse (analyse av makroomgivelsene)
 • Porter diamantmodell (diamantanalyse)
 • Prognosering
 • SOFT-analyse (også kalt SWOP- og SWOT-analyse)
 • Feilkilder og usikkerhet ved situasjonsanalyser
 • Situasjonsanalyse og rapportskriving
 • Oppfølging av situasjonsanalysen
 • Du leser nå artikkelserien: Analyseteknikker for interne arbeidsbetingelser

    Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << SOFT-analyse (også kalt SWOP- og SWOT-analyse)Produktkart >>
      Andre artikler i serien er: 
 • Analyseteknikker for interne arbeidsbetingelser
 • SOFT-analyse (også kalt SWOP- og SWOT-analyse)
 • Profilkart
 • Produktkart
 • GAP modellen (GAP analyse)
 • SERVQUAL ( Service Quality Model)
 • SWIMA / VRIO – analyse (ressursanalyse)
 • Verdikjede
 • Kundeverdianalyse
 • Tiltakmatrise (“dyktighet/viktighet” matrisen)
 • Regnskapanalyse
 • ABC analyse (kundeanalyse av lønnsomhet)
 • Fundamental analyse
 • Komparativ analyse
 • Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS)
 • Kjetil Sander
  Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.