Domene og webhotell fra OnNet.no

    Denne artikkelen er del 1 av 22 artikler om Gründerskolen

    Denne artikkelen er del 16 av 20 artikler om Innovasjon

Lese tid (240 ord/min): 3 minutter

I følge Schumpeter, innovasjonsteorienes far, er entreprenøren en aktiv initiativtaker som driver samfunnet fremover gjennom entreprenørskap. Siden entreprenørskap er det som driver samfunnet fremover er det viktig å vite hva entreprenørskap er.

Hva er entreprenørskap?

Entreprenørskap er alt arbeid en entreprenør gjør for å realisere forretningsideen til et nyetablert selskap. Entreprenørskap omfatter med andre ord alt arbeid som gjøres i den innledende skapende fasen. Det vil si alt som gjøres før selskapet er etablert og frem til selskapet har kommet til sin driftsfase.

Selve begrepet entreprenørskap kan defineres som:

Kreativ destruksjon, der entreprenøren hele tiden forsøker å introdusere nye tjenester, produkter eller produksjonsmetoder gjennom å ødelegge eller erstatte eksisterende.

Innovasjon og entreprenørskap

Entreprenørens viktigste oppgave er å skape innovasjon og vekst. Entreprenørskap og innovasjonsledelse er av den grunn to nært beslektede begreper. Selv om det er mange likhetstrekk mellom innovasjon og entreprenørskap er disse to begrepene ikke det samme. Dette til tross for at de overlapper hverandre på mange områder og grensene mellom dem kan være flytende. 

Forskjellen mellom innovasjon- og entreprenørprosessen kan forklares slik:

 • Innovasjonsprosessen – forklarer hvordan en entreprenør eller oppfinner bør gå frem for å finne nye lønnsomme forretningsideer i et marked og utvikle dem til ferdige kommersialiserbare produkter og tjenester som kan lanseres gjennom et eksisterende eller nyetablert selskap. 
 • Entreprenørprosessen – forklarer prosessen en entreprenør må gå igjennom fra de har en god forretningside som de ønsker å realisere gjennom å etablere et eget selskap, til de lanserer dette selskapet og går over til den ordinære driftsfasen til selskapet. Denne prosessen er den prosessen som entreprenøren følger når de skal vurdere om de skal starte en egen bedrift for å realisere en forretningside de har.

Siden entreprenørskap forutsetter innovasjon, vil entreprenørprosessen alltid være en forlengelse av innovasjonsprosessen. Mens innovasjonsprosessen retter fokuset på selve ideen og kommersialiseringen av innovasjonen (produktet/tjenesten), retter entreprenørprosessen fokuset på resten av infrastrukturen, ressursene og selskapet innovasjonen er avhengig av for å kunne kommersialiseres på en lønnsom måte for entreprenøren. Prosessene utfyller dermed hverandre, sett fra en entreprenør sitt ståsted.

Hvordan skape innovasjon og entreprenørskap?

Schumpeter kaller entreprenøren for en agent for økonomisk vekst. En agent som skaper utvikling i næringslivet gjennom innovasjon. Innovasjonen skapes gjennom å lage nye kombinasjoner av allerede kjente ressurser som hittil har vært urelatert til hverandre. Dette kan være nye produkter, prosesser, organisasjoner, markeder eller innsatsfaktorer.

Det vi kaller Internett i dag er et nettverk som ble skapt allerede på slutten av 1960-tallet under navnet Arpanet. Dette var et militært nettverk for sikker kommunikasjon. Det var først når dette nettverket ble frigitt for kommersielt bruk og vi fikk utviklet de første nettleserne som forsto HTML-språket at dagens Internett oppsto. Her var det ikke en radikal oppfinnelse som skapte Internett, men en rekke inkrementelle innovasjoner som tilførte nettet viktige egenskaper som gav oss nye bruksmuligheter over tid. 

Fem måter å skape entreprenørskap på

Schumpeter viser til fem måter vi kan skape entreprenørskap på i sine bøker:

 1. Introduksjon av nytt produkt eller forbedringer av eksisterende produkt.
 2. Introduksjon av ny måte å produsere på.
 3. Entre et nytt marked.
 4. Utnytting av ny råvare eller.
 5. Ny organisering av allerede eksisterende næring.

Alle disse fem metodene er metoder vi idag bruker for å skape entreprenørskap på. 

Felles for all entreprenørskap er at innovasjonen bygger på entreprenørens egne ideer om hvordan disse ideene kan brukes til å dekke eksisterende behov og løse eksisterende problemer på bedre måter enn dagens løsninger gjør. 

I de påfølgende artiklene vil vi komme nærmere inn på entreprenørskap og hvordan du skaper suksessfullt entreprenørskap.

Du leser nå artikkelserien: Gründerskolen

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: Entreprenør / gründer – funksjon, oppgaver og forskjeller >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Entreprenørskap
 • Entreprenør / gründer – funksjon, oppgaver og forskjeller
 • Seriegründer / serieentreprenør
 • Entreprenør egenskaper (ferdigheter og evner)
 • Hvorfor ønsker du å bli en entreprenør og forstår du risikoen du tar?
 • Innovasjonsmodell
 • Suksesskriterier for innovasjon og entreprenørskap
 • Effectuation eller Causation tilnærming?
 • Entreprenørprosessen
 • Lean – Startup
 • Fra ide til beslutning
 • Idéfasen til entreprenøren
 • Innovasjonkilder i jakten på den gode ideen!
 • Foreløbig vurdering av ideen
 • Konsept og konsepttest
 • Innovasjonen og entreprenørens research fase
 • Beslutningsfasen til entreprenøren
 • Planleggingsfasen til entreprenøren
 • Partnerfasen til entreprenøren
 • Forretningsideens kapitaliseringsfase
 • Etableringsfasen til selskapet
 • Driftsfasen til selskapet
 • Du leser nå artikkelserien: Innovasjon

    Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << InnovasjonsmodellEntreprenør / gründer – funksjon, oppgaver og forskjeller >>
      Andre artikler i serien er: 
 • Innovasjon
 • Hvorfor trenger vi innovasjon?
 • Joseph A. Schumpeter
 • Økonomisk utvikling – Schumpteter sin bølgeteori
 • Fire industrielle revolusjoner
 • Spredning og adopsjon av innovasjon
 • Innovasjonsformer og innovasjonstyper
 • Radikal innovasjon
 • Inkrementell innovasjon
 • Disruptiv innovasjon og teknologi
 • Innovasjonsdrivere
 • Innovasjonshindringer
 • Forskning
 • Innovasjonsprosessen
 • Innovasjonsmodell
 • Entreprenørskap
 • Entreprenør / gründer – funksjon, oppgaver og forskjeller
 • Suksesskriterier for innovasjon og entreprenørskap
 • Immaterielle rettigheter
 • Innovasjonsleder
 • Kjetil Sander
  Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.