Domene og webhotell fra OnNet.no

    Denne artikkelen er del 8 av 11 artikler om Klimaendringer

Komet
Photo by Nima Sarram

Hvis en stein på flere kilometer i diameter treffe jorda vil dette utløse en energi som tilsvarer titusenvis av hiroshimabomber. Noe som vil utslette mesteparten av liv på jorden. Hvor stor skade en asteroide eller komet vil gjøre på jordkloden er avhengig av størrelsen på kometen eller asteroiden som treffer jorden.

Når et asteroide eller komet kommer inn i atmosfæren vil den fylle atmosfæren med glødende partikler som skaper store branner på landjorden. Når steinen treffer jorden vil vi få en enorm trykkbølge og atmosfæren bli fylt med tykt støv som stenger sollyset ute. Resultatet vil ligne en atomvinter, med en måned uten sollys og lave temperaturer.

Etterpå vil det oppstå store endringer av atmosfæren som vil gi svært endrede klimaforhold i meget lang tid. Blant annet på grunn av skader på ozonlaget, frigjøring av store mengder svovelholdig støv, samt dannelse av nitrogen- og karbonoksid. Større kometer vil gjøre enda større skader.

Hva er en asteroide?

En asteroide er egentlig en liten planet som går i en bane rundt solen, akkurat som planetene. De er imidlertid for små til at vi kan kalle dem for en planet eller dvergplanet. Vi kaller dem derfor for asteroider, småplaneter eller planetoider.

Asteroidene er laget av stein, metall, is og gasser. De er mindre enn dvergplaneter, men kan være så store som hele Norge. De minste er på størrelse med hus (Romsenter.no).

Vi har flere millioner asteroider med ulike størrelser i solsystemet vårt. Størrelsen varierer fra en meter til flere hundre kilometer i diameter. De fleste går i en bane i et bredt asteroidebelte mellom Mars og Jupiter. Noe som skyldes Jupiters sterke tyngdekraft. Faktisk er Jupiters sin sterke tyngdekraft det som gjør at asteroidene ikke samler seg til en planet

Asteroidebeltet kretser rundt solen akkurat som planetene i solsystemet vårt. Enkelte ganger kan asteroider fly utenfor dette beltet og bevege seg mot jorden, men asteroidekollisjoner er veldig sjeldne.

Tre typer asteroider

Asteroider kan deles inn i tre kategorier:

 1. Asteroidene i asteroidebelte ved Jupiter – totalt er det identifisert over 600 000 asteroider i dette asteriodebelte.
 2. Nærjordsasteroider – asteroider med en bane som er tettere enn 7,5 millioner fra  jorden. Så langt er det oppdaget over 22.000 nærdjordsasteroider. Forskere mener at 1955 av dem er farlige og kan utgjøre en risiko for livet på jorden. Nærjordsasteroider klassifiseres som farlige hvis de er mer enn 140 meter i diameter og er i en bane som krysser med jordens bane. Denne typen av asteroider kan også være kandidater for asteroide-gruvedrift på grunn av overfloden av mineraler og den korte distanse fra jorden (illvit.no, 2022).
 3. Trojanske asteroider – er asteroider som følger planetenes baner. De fleste trojanske asteroidene følger Jupiter, men det finnes også trojanske asteroider som følger banene til jorden og Mars. Det er imidlertid ingen fare for kollisjon fordi de følger spesielle punkter – såkalte Lagrangepunkter (illvit.no, 2022).

For oss jordboere er nærjordsasteroidene de som har størst interesse for oss, da der er de som har en tettest bane på jorden. Det er derfor disse asteroidene NASA og ESA prøver å holde et øye med.

Hva er forskjellen mellom en asteroide og komet?

Den største forskjellen mellom asteroider og kometer er at asteroider er små kloder av steinmateriale, mens kometene også inneholder store mengder is, CO2 og andre frosne gasser.

Årsaken til at kometene inneholder store mengder is (vann) skyldes at kometene er dannet så langt fra sola at temperaturen er svært lav. Vannet fordamper derfor ikke, men samler seg som is. I asteroidebeltet mellom Mars og Jupiter er temperaturen vesentlig høyere. Noe som gjør at mye av vannet fordamper.

De fleste kometene antas å komme fra Oortskyen. Forskere mener at Oortskyen er en sverm av utallige små is-legemer som omgir solsystemet vårt. Man mener at den tetteste delen av Oortskyen er løst forbundet til solsystemet vårt og derfor er tilbøyelig til å bli påvirket av tyngdekreftene i det. Teorien er derfor at disse kreftene av og til løsriver kometer fra Oortskyen og sender dem inn i det indre solsystemet (illvit.no, 2022). 

De fleste asteroidene kjennetegnes dessuten ved at de har en sirkulære bane, mens en komet har en avlang bane.

Hva er forskjellen mellom en asteroide og meteoroide

En meteoroide er veldig små stein eller metalllegemer, fra en enkelt partikkel opp til ca 1 meter i diameter. 

En meteoroide er fragmenter av stein eller metallegemer som brekker av når asteroider eller kometer kolliderer. De måler alt fra 20 mikrometer i diameter til en meter i diameter. Hvis de treffer atmosfæren, kalles den synlige glødende delen for en meteor. Treffer den bakken kaller vi den for meteoritt. Normalt brenner meteorene opp når de kommer inn i jordens atmosfære. 

Hvordan hindre at astroider og kometer kan skade oss?

Romfartsorganisasjonene NASA og ESA prøver å spore alle kjente asteroider og kometer som kan tenkes å utgjøre en trussel for oss, og spå hvor de vil være i fremtiden og om noen av dem vil treffe jorden.

I praksis prøver de å identifisere og spore alle astroider som er større enn 140 meter i diameter. En asteroide på denne størrelsen kan føre til mer enn 50.000 døde og skadde, ifølge en studie i tidsskriftet Geophysical Research Letters som simulerte asteroidenedslag (forskning.no).

Hva vet vi om sannsynlighetene og konsekvensene?

For om lag 65 millioner år siden rammet en asteroide på mellom 11 og 81 kilometer i diameter jorden. Den slo ned på Yucatán-halvøya i Mexico, og nedslaget var så kraftig at denne asteroiden utryddet dinosaurene og skapte en istid (illvit.no, 2022, Wikipedia, 2022).

Kometnedslag skjedde heldigvis mye hyppigere i jordens tidligere tider, enn idag. I dag anses det som svært usannsynlig at en komet skal kunne treffe jorden. Store asteroidenedslag forventes å skje om lag en gang hver 20 millioner år.

Små asteroider treffer imidlertid atmosfæren hver deg. men heldigvis er det ingen kjente asteroider som utgjør en reell fare for oss de neste 100 årene, ifølge NASA. Imidlertid finnes det store mørketall, da asteroider og kometer er vanskelig å oppdage. NASA regner med at de kun har oppdaget rundt 40 prosent av asteroider og kometer på 140 meter eller mer (forskning.no). Vi kan derfor ikke utelukke at en stor asteroide kan treffe jorden igjen i fremtiden, da det har skjedd tidligere med katastrofale følger.

Kilder:

 • Wikipedia (07.06.22): https://no.wikipedia.org/wiki/Klimaendring#Historiske_og_arkeologiske_bevis
 • Forskning.no (07.06.22): https://forskning.no/romforskning/denne-skal-krasje-inn-i-en-asteroide-i-over-23000-kilometer-i-timen/1941181
 • Romsenter.no (07.06.22): https://www.romsenter.no/Laer-om-rommet/Rom-for-barn/Du-store-verden/Meteoride-eller-meteoritt
 • Illustrert Vitenskap (06.06.22); https://illvit.no/universet/hva-er-forskjellen-pa-en-asteroide-og-en-komet
 • Illustrert Vitenskap (06.06.22); https://illvit.no/universet/solsystemet/komet
 • Illustrert Vitenskap (06.06.22); https://illvit.no/universet/solsystemet/asteroider
Du leser nå artikkelserien: Klimaendringer

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Vulkanutbrudd sin påvirkning på klimaGlobal oppvarming (drivhuseffekt) >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Klima og klimasystemet
 • Klimaendringer
 • Platetektonikk : Endringer i jordoverflaten og havstrømmene
 • Klimasystemets sykluser
 • Solens strålingspådriv
 • Jordbanen sin påvirkning på klima
 • Vulkanutbrudd sin påvirkning på klima
 • Kan kometer og asteroider påvirke klima?
 • Global oppvarming (drivhuseffekt)
 • Konsekvensene av global oppvarming
 • Tiltak mot global oppvarming