Eksterne faktorer som påvirker prispolitikken til bedriften


   Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:
   http://www.


    Denne artikkelen er del 3 av 22 artikler om Konkurransevirkemidler - Pris
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


Man kan ikke fastsette prisene utelukkende ut fra de interne forholdene. De eksterne faktorene, er forhold som bedriften selv ikke kan kontrollere. Disse faktorene er kanskje enda viktigere enn de interne. 

De viktigste enkeltfaktorene er:

segmentering-tid-vinter

Etterspørsel

Kjennskap til etterspørselsforholdene er avgjørende for å kunne sette riktig pris, da etterspørselen kanskje er den viktigste enkeltfaktoren, sammen med kostnadene, som påvirker prisen. Ett av grunnprinsippene i markedsøkonomen er at etterspørselen i markedet til slutt vil avgjøre varens pris. Er etterspørselen høy og tilbudet lite, vil prisen automatisk stige.

Motsatt skjer dersom det oppstår ett stort tilbud på en lite etterspurt vare. Prisen av en vare vil derfor bli påvirket av hvor krysningspunktet mellom tilbud og etterspørsel er.

Markedstruktur

Hvordan markedet er sammensatt er også avgjørende i valg av prispolitikk. Antall konkurrerende foretak, deres innbyrdes størrelse og grad av produktdifferensiering er faktorer som spiller inn. Her må man også vurdere hvordan konkurrentene vil reagere på prispolitikken. Hvis du setter ned prisen, vil de følge etter?

Her må man med andre ord ta hensyn til hvilken markedsform man konkurrerer under:

– Fullkommen konkurranse
– Monopol
– Oligopol
– Monopolistisk konkurranse

Bransjepraksis

I mange bransjer er det etablert normer som prisene tilpasses. Disse prisleiene kan gjelde rabatter eller avanser, betalings- og kredittbetingelser osv.

Leverandørene

Leverandører av råvarer og andre produkter som er nødvendig for produksjonen, vil vanligvis ha stor betydning for prisen, da disse ofte utgjør størsteparten av tilvirkningskostnadene.

Konjunkturer

Prisen man kan ta for en vare eller en tjeneste må selvfølgelig ta hensyn til den økonomiske situasjonen i samfunnet og bratsjen, samt den økonomiske situasjonen til de som skal kjøpe produktet eller tjenesten.

Myndigheter

En bedrift kan ikke alltid sette de priser den selv ønsker. Myndighetene overvåker og kontrollerer prisene på mange områder for å følge med i utviklingen. Dessuten har vi en egen Prislov som trekker opp retningslinjene på dette området. Les mer om dette under markedsrett.

Kunden

Stadig flere bedrifter baserer sin prissetting på “kundens verdioppfatning”. Det inne-bærer at man prøver å få kundene til å verd-sette varen eller tjenesten.

Ut fra dette blir det kundenes verdioppfatning som bestemmer prisene – ikke kostnadene.

Fremgangsmåten henger nøye sammen med målgruppetankegangen, idet man utformer tilbudet ut fra bestemte segmenter og deres preferanser når det gjelder pris, kvalitet, service, garantier osv. Gjennom ulike former for analyser forsøker man så å finne frem til den eller de prisene kundene er villig til å betale. Det foretas anslag over hvor mye som kan selges til denne prisen, og på dette grunnlaget  beregnes så kostnadene salget vil påføre bedriften. For så å se om dette gir tilfredstillende resultat for bedriften. Er svaret positivt, går man videre med utviklingen av produkte eller tjenesten. Er svaret negativt, skrinlegges prosjektet.

Selvfølgelig er denne metoden usikker, bl.a. fordi kundene setter en verdi på en isolert vare, uten å ta hensyn til de andre forholdene som spiller inn. Fremgangsmåten er best egnet på bedriftvaremarkedet fordi det er forholdsvis få kunder, og vurderingen skjer ut fra konkrete og mer rasjonelle kriterier.

Denne artikkelen og resten av artikkelserien kan lastes ned som en e-bok1 ! Artikkelserien fortsetter under.

Tegn årsabonnement

Tegn et abonnement til Kr. 178/år og få ubegrenset tilgang til alle våre artikler og serier!

Bli medlem

Tegn et medlemskap til Kr. 198/år for å laste ned alle våre e-bøker i PDF-format i ett år.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Konkurransevirkemidler - Pris

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien:  << Interne faktorer som påvirker prispolitikken til bedriftenMål for prispolitikken >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Pris (konkurransevirkemiddel)
 • Interne faktorer som påvirker prispolitikken til bedriften
 • Eksterne faktorer som påvirker prispolitikken til bedriften
 • Mål for prispolitikken
 • Prisdifferensiering
 • Prisstrategi og prispolitikk
 • Rabatt og rabattpolitikk
 • Fullkommen konkurranse
 • Monopol
 • Duopol
 • Oligopol
 • Monopolistisk konkurranse
 • Etterspørsel & priselastisitet
 • Priselastisitet
 • Tilbud
 • Markedslikevekt
 • Skift i tilbud og etterspørsel
 • Vinnings optimal produksjonsmengde
 • Hvordan kalkulere prisen?
 • Markedsorientert prissetting
 • Kostnadsorientert prissetting
 • Konkurrentbasert prissetting