Lightspeed webhotell

Beskyttet innhold!

For å lese denne og våre øvrige sider må du tegne et årsabonnement og være logget inn.

Som abonnent/medlem får du tilgang til alt innholdet på sidene våre, og skulle sidene våre ikke leve opp til forventningene dine har vi en "Pengene tilbake garanti" du kan benytte.

Tegn abonnement!

    Denne artikkelen er del 23 av 28 artikler om Corporate Governance

    Denne artikkelen er del 26 av 31 artikler om Rekruttering


Administrerende direktør

Administrerende direktør, forkortet adm. dir., er tittelen for den øverste lederen og ansvarlig direktør i virksomheter av en viss størrelse. Titlene overdirektør og førstedirektør brukes sjelden idag, men betyr det samme som administrerende direktør i tilfeller de brukes.

Den tilsvarende betegnelsen på engelsk er chief executive officer, forkortet CEO.

Når jeg sier at tittelen administrerende direktør normalt brukes for å angi topp-lederen i virksomheter av en viss størrelse, må det samtidig legges til at det ikke er noen lovmessige krav for hvor mange ansatte en virksomhet må ha for at topp-lederen skal ha rett til å bruke tittelen administrerende direktør (adm.dir). Tittelen er ikke beskyttet og kan dermed brukes av alle, selv om lederen for et enkeltmannsforetak kaller seg for administrerende direktør. Tittelen administrerende direktør brukes idag av såvel private som offentlige foretak.

I store bedrifter er det gjerne flere personer med tittelen direktør, ofte i sammensetninger med ord som angir ansvarsområde. F.eks. finansdirektør, personaldirektør og teknisk direktør. Disse personene er underordnet administrerende direktør.

Daglig leder

Hva er så forskjellen mellom en administrerende direktør og en daglig leder. I praksis er det ingen forskjell. Den juridiske betegnelsen for administrerende direktør i norsk selskapsrett er daglig leder. Tittelen daglig leder kan dermed bare brukes av den personen i virksomheten som har fått tildelt fullmakt til å være den øverste ansvarlige personen i selskapet av styret, bedriftsforsamlingen eller generalforsamlingen.

Tittelen daglig leder brukes idag som tittelen for virksomhetens øverste ansvarlige leder av såvel aksjeselskaper, enkeltmannsforetak, foreninger, stiftelser og en rekke andre organisasjonsformer. I enkeltmannsforetak er daglig lederen den samme personen som eieren av selskapet, mens medlemsorganisasjoner ofte kaller sin daglig leder for generalsekretær.

På britisk engelsk er managing director (MD) den vanlige tittelen på en daglig leder.

Trenger alle selskaper en daglig leder?

I aksjelovens § 8-4 står det:

«Selskap med aksekapital på 1 million eller mer skal ha administrerende direktør (forretningsfører, disponent). I andre selskaper kan styret bestemme at selskapet skal ha adm.dir. Adm.dir ansettes av styret».

Har ikke selskapet daglig leder, står styreformannen for den daglige ledelsen.

Hvem ansetter daglig leder?

Daglig leder ansettes av styret hvis det ikke er bestemt i vedtektene at dette skal gjøres av generalforsamlingen.

Har selskapet bedriftsforsamling, kan vedtektene bestemme at daglig leder skal ansettes av bedriftsforsamlingen. Er det avtalt at selskapet ikke skal ha bedriftsforsamling, skal styret alltid ansette daglig leder.

Daglig leder rapporterer direkte til styret

Daglig leders nærmeste overordnede er selskapets styre. Daglig leder rapporterer til styrets leder. I enkeltpersonsforetak er ofte daglig leder også styre.

Hvilke plikter har daglig leder etter loven?

Daglig leder har ansvar for den løpende driften, og for at alle rutiner og frister blir fulgt opp. Forvaltning av selskapets materielle og menneskelige ressurser er også daglig leders ansvar.

I § 8-7 står det:

«Adm.dir forestår den daglige ledelse og skal følge de retningslinjer og pålegg styret har gitt. Den daglige ledelse omfatter ikke saker som etter selskapets forhold er av uvanlig art eller stor betydning. Slike saker kan adm.dir bare avgjøre om styret i det enkelte tilfelle har gitt ham myndighet (fullmakt) til det eller styrets beslutning ikke kan avventes uten vesentlig ulempe for selskapets virksomhet. Styret skal i så fall snarest mulig underrettes om saken».

Loven sier at adm. dir skal følge de retningslinjer og pålegg styret, bedriftsforsamlingen og/eller generalforsamlingen/selskapsmøte har gitt. Selvsagt må han eller hun også påse at gjeldende norske lover blir fulgt, og han/hun har ikke under noen omstendigheter lov til å etterkomme beslutninger som strider mot norsk lov eller vil skade selskapet eller enkelte av aksjonærene.

Den sentrale delen av daglig leders stilling er å utøve den daglige ledelse. Dette er i utgangspunktet alle mulige saker som er av relevant interesse for selskapets forretninger. En grense går imidlertid vanligvis ved saker som er av «uvanlig art eller stor betydning», typisk vesentlige investeringer, kjøp og salg av fast eiendom osv. I slike tilfeller er det i utgangspunktet styret som har myndigheten. Ofte er det imidlertid praktisk at daglig leder kan gis myndighet også i slike saker, for å spare styret for arbeid. Dette kan løses ved at daglig leder gis firmategningsrett eller tildeles prokura.

Innenfor de rammer som er satt av aksjeloven og styret, er det adm.dir sin oppgave å lede selskapet på en slik måte at de når de mål som er satt for virksomheten. Disse mål vil ofte være nedfelt i budsjetter.

Videre står det i aksjelovens § 8-7:

«Adm.dir skal sørge for at selskapets bokføring er i samsvar med lov og forskrifter, og at formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte.»

Plikter og rettigheter ovenfor styret

Daglig leder skal minst hver tredje måned, i møte eller skriftlig, gi styret underretning om selskapets virksomhet, stilling og resultatutvikling. 

Selskapets mål og strategier skal daglig leder fastsette i samarbeid med styret, og daglig leder skal iverksette arbeidet med å nå disse målene.

Daglig leder har rett til å være til stede under generalforsamlingen og styremøter, og han/hun har rett til å si sin mening om de sakene som er til behandling. Treffer styret en beslutning som daglig leder er uenig i, kan daglig leder kreve sin oppfatning innført i styreprotokollen.

Styret kan til enhver tid kreve at daglig leder gir styret en nærmere redegjørelse om bestemte saker. Slik redegjørelse kan også kreves av det enkelte styremedlem. Motsatt kan også daglig leder kreve at styret behandle bestemte saker. 

Det er også vanlig at det er daglig leders ansvar å forberede styremøtet i samråd med styreformannen. Kravet er her at saken skal forberedes og fremstilles slik at styret har et tilfredsstillende beslutningsgrunnlag.

Representasjon utad

Daglig leder representerer selskapet utad i saker som inngår i den daglige ledelsen. I saker som ikke hører inn under den daglige ledelsen kan styret gi daglig leder fullmakt til å representere og tegne selskapet utad.

Stillingsinstruks for daglig leder

Styret bør utarbeide en stillingsinstruks før daglig leder ansettes som fungerer som en slags funksjonsbeskrivelse. Dette gjør at alle parter er klar over hva som er daglig leders arbeidsoppgaver og hvilke forventninger som stilles i så måte.

Et eksempel på en slik “Stillingsinstruks” finner du i den neste artikkelen i denne serien.

Fant du ikke svaret? Spør redaksjonen!

Fant du ikke svaret?

Fyll ut skjemaet under hvis du har et spørsmål knyttet til denne artikkelen.

Ditt spørsmål:

Ditt navn:

E-post:

Rapporter en feil, mangel eller savn

Rapporter en feil, mangel eller et savn

Benytt skjemaet under hvis du finner en feil eller mangel i en av våre artikler. Uten tilbakemeldinger fra våre lesere er det umulig for oss å forbedre våre artikler.

Jeg ønsker å rapportere inn en:

En feilEn mangelEt savn

Angi en feil, mangel eller savn:

Ditt navn:

E-post:

Du kan også laste ned denne artikkelen og resten av artikkelserien som en e-bok Artikkelserien fortsetter under.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Corporate Governance

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Styret i bedriftenInvestor relations >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Corporate Governance (eierstyring)
 • Virksomhet
 • Valg av selskapsform
 • Enkeltpersonforetak (Enkeltmannsforetak)
 • Ansvarlig selskap
 • Samvirkeselskap / andelslag (BA)
 • Aksjeselskap (AS)
 • Allmennaksjeselskap (ASA)
 • Eierstruktur
 • Registrer selskapet
 • De magiske prosentsatsene for en grunder og investor
 • Aksjekapital
 • Stiftelsesdokument og vedtekter
 • Aksjonæravtale
 • Aksjeeierbok
 • Verdipapirsentralen (VPS)
 • Konsern – morselskap og datterselskaper
 • Foretaksnavn (firmanavn)
 • Valg og beskyttelse av firmanavn
 • Generalforsamling
 • Bedriftsforsamling
 • Styret i bedriften
 • Daglig leder/administrerende direktør
 • Investor relations
 • Generasjonsskifte
 • Generasjonsskifte strategier
 • Å leie lokaler
 • Driftsfasen til selskapet
 • Du leser nå artikkelserien: Rekruttering

    Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << TalentutviklingMellomleder >>
      Andre artikler i serien er: 
 • Rekruttering
 • Intern og ekstern rekruttering
 • Ressursplanlegging
 • Rekrutteringsstrategi
 • Internt omdømme (”employer branding”)
 • Nesten god nok er aldri godt nok!
 • Rekruttere selv eller sette bort jobben?
 • Rekrutteringsprosessen
 • Behovsavklaring (behovsanalyse)
 • Stillingsanalyse (jobbanalyse)
 • Kravprofil og intervjumal
 • Stillingsannonsen
 • Rekrutteringskanaler
 • Arbeidstrening
 • Bruk av sosiale medier i rekrutteringen
 • Bruk av egne hjemmesider i rekrutteringen
 • Headhunting – systematisk søking etter kandidater
 • Screening av kandidater (jobbsøkere)
 • Førstegangsintervjuet
 • Personvern på arbeidsplassen og i jobbintervju
 • Annengangsintervju
 • Referanseintervju
 • Cattell 16PF (Personality Factors)
 • Vurdererens rolle i rekrutteringsprosessen
 • Talentutvikling
 • Daglig leder/administrerende direktør
 • Mellomleder
 • Økonomisjef (CFO)
 • Markedssjef
 • Salgsleder (Salgssjef)
 • Ansettelse