Interessent , interessentanalyse og Interessentkart

Skal gi svar på: Hva gjør virksomheten, hvilke interessenter blir berørt av virksomheten, hvilken relasjoner finnes mellom dem og hvilken form for kommunikasjon krever dette?

Divergent, konvergent og lateral tenkning

En gjennomgang av forskjellen mellom divergent, konvergent og lateral tenkning og hva vi bør vektlegge i kreative grupper og presentasjoner

Kommunikasjonsoppgaver

Hva er en kommunikasjonsoppgave og hvilke finnes? Hvordan avgjøre hvilke vi har og hvordan løse dem? Her går jeg igjennom disse spørsmålene.

Språk klassifisering

Det er generelt tre forskjellige måter å klassifisere språk på som vi går igjennom i denne artikkelen

Presseetikk – pressens selvjustis

En kort gjennomgang av presseetikk og hvordan pressen selv prøver å opprettholde selvjustis.

Kommunikasjonsklima

Et godt kommunikasjonsklima er nødvendig for å oppnå en god internkommunikasjon, med en god informasjons- og kunnskapsdeling.

Kommunikasjonvirkemiddel

Kommunikasjonstiltakene en virksomhet setter i verk for å løse sine kommunikasjonsoppgaver

Språk

Språk er det viktigste kjennetegnet som skiller mennesket fra andre vesener. Språket er helt sentralt i menneskelig tenkning og samhandling

Kommunikasjonsformer

Kommunikasjonsformer er de måtene det er mulig å spre et budskap på fra en sender til en mottaker. Vi går her igjennom de ulike formene.

Effektiv kommunikasjon

Effektiv kommunikasjon er å formidle et budskap slik at det blir mottatt og tolket (dekodet) av mottakeren slik senderen ønsket.

Kommunikativ kompetanse

Kommunikativ kompetanse er evnen til å kommunisere effektivt og velge riktig kommunikativ atferd i en gitt situasjon.

Persuasion Knowledge Model

Beskriver hvordan mennesker utvikler en generell kunnskap om overtalelse, og hvordan forbrukere bruker denne kunnskapen for å tolke, evaluere og svare på et overtalelsesforsøk.

ELM-modellen (Elaboration Likelihood Model)

Elaboration Likelihood Model, forkortet til ELM-modellen, ble utviklet av Richard E. Petty og John Cacioppo i 1986

Kroppsspråk (ikke-verbal kommunikasjon)

Kroppsspråk er måter vi kommunisere et budskap på ved hjelp av kroppsuttrykk uten bruk av tale- eller skriftspråk.

Kommunikasjonsstiler (formidlingsstiler)

En formidlingsstil er en angivelse av hvordan vi velger å formidle budskapet til en mottaker på. Vi snakker her om valg av virkemidler.

Kommunikasjonsstiler (mentale stiler)

Når vi kommuniserer med andre benytter vi oss av en kommunikasjonsstil. Et mønster for hvordan vi kommuniserer med andre for å nå vårt mål.

Kommunikasjonsbarrierer

En kommunikasjonsbarriere er alle forhold som gjør det vanskelig for oss å formidle budskapet vårt til mottakeren.

Kommunikasjon

Kommunikasjon er overføring av informasjon mellom to parter eller formidling av et budskap fra én avsender til flere mottakere.

Enveiskommunikasjon vs. toveiskommunikasjon (Monolog vs. Dialog)

En gjennomgang av forskjellen mellom disse to begrepene og hva som kjennetegner dem.

To-steg hypotesen (Word Of Mouth / “jungeltelegrafen”)

En modell som forklarer hvordan "Word of Mouth (WOM)" oppstår og hvordan et budskap blir spredt gjennom denne prosessen.

Massekommunikasjon vs. personlig kommunikasjon

Et grunnleggende innenfor kommunikasjons er skille går mellom personlig kommunikasjon og massekommunikasjon. Forskjellen kan forklares slik:

Kommunikasjonsmål

Angivelse av hvilke mål markedskommunikasjonen til virksomheten skal jobbe mot for å hjelpe virksomheten til å nå sitt markedsmål.