Domene og webhotell fra OnNet.no

Hva er motivasjon?

Adferden vår styres av vår motivasjon. Begrepet motivasjon er derfor viktig for å forstå hva som styrer menneskelig atferd. Et syn de fleste teoretiskere er enige om. Kaufmann og Kaufmann (2003) sier at

” Motivasjon er en prosess som setter i gang, gir retning til, opprettholder og bestemmer intensiteten i menneskelig atferd ”.

Motivasjon er kort sagt en prosess som påvirker retningen, utholdenheten og styrken i all målrettet atferd. 

Hva er et motiv?

Med motiv menes:

“De faktorene som gir atferd energi og retning i forhold til forventningene”

Energi stammer fra behovet, mens retningen defineres av forventningene og målobjektet. Behov, forventninger og målobjekt kan derfor ikke ses adskilt når vi snakker om motivasjon. De er derfor alle inkludert i begrepet motiv.

    Behov +  Forventninger + Målobjekt =  MOTIV

 • Energien = Angir motivasjonens styrke og sannsynligheten for at vi utfører en handling for å dekke behovet. Avgjøres av:
  – hvilket behov vi føler å ha
  – hvor viktig vi anser dette behovet å være
  – behovets størrelse
 • Retningen = Defineres av hvilke forventninger til belønning vi forventer ulik atferd vil gi og vår subjektive preferanse for ulike målobjekter 

Begrepene energi og retning kan forklares slik.

Motivasjonens energi (styrke) – Jo større behov vi har for noe, jo større blir også energien (kraften) i vår motivasjon. Eksempel: – Jo mer sulten du føler deg, jo mer motivert blir du til å finne noe du kan spise for å dekke behovet for mat.

Motivasjonens retning – Behovet kan imidlertid ikke fortelle oss hvordan dette behovet skal dekkes, i dette tilfelle sulten. For å avgjøre hvordan vi skal dekke behovet vil vi gjennomføre en ubevisst og bevisst vurderingsprosess, hvor vi vurderer en rekke forhold som f.eks. egne kunnskaper, erfaringer, verdier, holdninger, forventninger, sosiale normer, kutymer og artifakter opp mot hverandre for å gjøre oss opp en mening om hvilke målobjekter som vil være best egnet til å dekke behovet med. Disse preferansene blir så vurdert opp mot hvilke belønninger på et psykologisk-, sosialt- og funksjonelt nivå vi forventer de ulike målobjektene vil gi oss- Det målobjektet og/eller atferden som medfører den største forventede belønningen velges så.

På en enkel måte kan vi sammenfatte motiv som:

 • De faktorer som styrer menneskets oppførsel.
 • De prosesser som påvirker våre valg, innretning og målsetninger.
 • De faktorer og prosesser som styrer begynnelsen til en bestemt atferd, dens opprinnelse og undertrykkelse.

Andre definisjoner av motivasjon

Med motivasjon menes vanligvis en av følgende tre definisjoner:

 1. De faktorer som styrer menneskets oppførsel.
 2. De prosesser som påvirker valg, innretning og målsetning hos individet.
 3. De faktorer og prosesser som styrer begynnelsen til en bestemt atferd, dens opprinnelse og undertrykkelse.

Hva er å motivere?

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.